Над 6.4 млрд. лева активи управляват местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България

Техният размер нараства с 2569.1 млн. лева на годишна база или с 65.5 на сто спрямо март 2020 година, сочат данните на БНБ

Икономика / България
3E news
622
article picture alt description

Управляваните активи от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, нарастват до 6488.9 млн. лева, съобщава Българската народна банка (БНБ). Техният размер се увеличава на годишна база с 2569.1 млн. лева (65.5 на сто), спрямо март 2020 година, и с 601.9 млн. лева (10.2 на сто) спрямо декември 2020 г. (5887.1 млн. лева). Това показват обявените днес, 21 май, данни от Българската народна банка (БНБ).

Като процент от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2021 г. е 5.1 на сто, при 3.3 на сто от БВП към март 2020 година, уточнява БНБ.

Размер и структура на активите

Към края на март 2021 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1952.6 млн. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1602.2 млн. лева) те се увеличават с 350.4 млн. лева (21.9%). В сравнение с декември 2020 г. (1785.4 млн. лева) активите се увеличават със 167.2 млн. лева (9.4%).

Към края на първо тримесечие на 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 132.9 млн. лева (21.6%) до 747.5 млн. лева при 614.6 млн. лева към март 2020 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 56 млн. лева (17%) до 385.7 млн. лева при 329.7 млн. лева към края на март 2020 г. Спрямо декември 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 34.4 млн. лева (4.8%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 30.8 млн. лева (8.7%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 161.5 млн. лева (24.6%) до 819.4 млн. лева към март 2021 г. (657.9 млн. лева към края на март 2020 г.). В сравнение с декември 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 102 млн. лева (14.2%).

Към края на март 2021 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 42%, при 41.1% към март 2020 г. и 40.2% към декември 2020 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.3% от общата сума на активите към март 2021 г. при относителен дял от 38.4% към март 2020 г. и 39.9% към декември 2020 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 198.6 млн. лева (30.1%) до 858.7 млн. лева, депозитите намаляват с 12.8 млн. лева (7.5%) до 158.5 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 140.7 млн. лева (23.9%) до 728.2 млн. лева. В сравнение с декември 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 69.5 млн. лв. (8.8%), депозитите намаляват с 18.2 млн. лева (10.3%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 98.6 млн. лева (15.7%). Към края на март 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 44%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 37.3% и акции/дялове на ИД и ДФ – 9.8%, при съответно 41.2%, 36.7% и 10.5% към края на март 2020 г. Към декември 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 44.2%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35.3% и депозити – 9.9%.

Към края на първо тримесечие на 2021 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 52.4% и в евро – 40.2%, при съответно 55% и 37% към март 2020 г. Към декември 2020 г. активите, деноминирани в български лева, са 53.9%, а тези в евро – 38.6%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 164.2 млн. лева (18.3%) до 1060.6 млн. лева при 896.4 млн. лева към края на март 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз6 нарастват със 136.9 млн. лева (34.6.%) до 532.4 млн. лева при 395.5 млн. лева към края на март 2020 г. В сравнение с декември 2020 г. инвестициите в България се увеличават със 77.4 млн. лева (7.9%), а в останалите държави от Европейския съюз – със 71.4 млн. лева (15.5%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 59.6% към март 2021 г. при 63.3% към края на март 2020 г. и 61.8% към декември 2020 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към март 2021 г. е 29.9% при 27.9% към края на март 2020 г. и 29% към декември 2020 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на март 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 4536.3 млн. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (2317.7 млн. лева), те нарастват с 2218.6 млн. лева (95.7%). В сравнение с края на декември 2020 г. (4101.6 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 434.7 млн. лева (10.6%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2021 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 1837.6 млн. лева (114.3%) до 3444.7 млн. лева при 1607.1 млн. лева към март 2020 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 260 млн. лева (49.7%) до 783.2 млн. лева към март 2021 г. при 523.2 млн. лева към края на първо тримесечие на 2020 г. Спрямо декември 2020 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 233.4 млн. лева (7.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – със 124.4 млн. лева (18.9%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2021 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.9%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.3%). Към края на март 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 69.3% и 22.6%, а към декември 2020 г. – 78.3% и 16.1%.

Към края на март 2021 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1952.6 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1944 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2021 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1812.2 млн. лева (93.2%), а към сектор Останал свят – 131.7 млн. лева (6.8%). Спрямо март 2020 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 284.1 млн. лева (18.6%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 63.3 млн. лева (92.6%). По институционални сектори към март 2021 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 64.4 млн. лева (12%) до 603 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват със 149.7 млн. лева (23.3%) до 791 млн. лева. Спрямо декември 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват със 135.3 млн. лева (8.1%), а към нерезиденти – с 37.8 млн. лева (40.3%). По институционални сектори към март 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 22 млн. лева (3.8%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 70.5 млн. лева (9.8%).

Към края на март 2021 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (31%) и Други ПФИ (8.5%). Техните дялове към март 2020 г. са съответно 40.2%, 33.7% и 9.3%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 6.8% от общия размер на собствения капитал към март 2021 г. при относителен дял 4.3% към края на март 2020 г. и 5.3% към декември 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща