ТЕЦ Бобов Дол ще произвежда зелен водород в собствен фотолтаичен парк. Дружеството минава на биомаса и природен газ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2831
article picture alt description

Създадената преди близо 50 години ТЕЦ Бобов Дол е поела по пътя на пълна трансформация на горивния микс, за да пригоди производствената дейност към европейските изисквания за чиста енергия и едновременно да запази работните места на хилядите ангажирани пряко и косвено служители, работници и местни фирми.

„Централата стартира мащабна програма за въвеждане на нискоемисионни горива, съчетана с изграждане на нови мощности за високоефективно електро- и топлопроизводство. За момента, сме разработили план с 3 основни пера. Това са увеличаване на дела на използваната биомаса, въвеждане на природен газ и не на последно място производство на зелен водород.“ Това съобщи изпълнителният директор инж. Любомир Спасов.

Директорът разказа, че преди няколко години са въвели успешно технология за производство на енергия от биомаса, която е екологично гориво с 0% вредни емисии. Инж.Спасов подчерта, че целта е заместване на все по-голяма част от въглищата с биомаса и дървесина.

„В Европа производството на енергия от биомаса се поощрява и се приема за 100% екологична дейност, но в страната често псевдоексперти налагат погрешни схващания.“ каза инж. Спасов.

Инж.Спасов разказа и за проект по създаване на плантации с бързорастящи храсти и растения на територията на минни участъци, които трябва да бъдат рекултивирани. Чрез реализацията на плана ще бъде увеличен добивът на биомаса.

Във връзка с плановете за производство на енергия от природен газ инж. Спасов обясни, че е входирано инвестиционно намерение и е подадена заявка за присъединяване на републиканската газопреносна мрежа. Производството на енергия от природен газ ще стане чрез газотурбинна инсталация за комбинирано производство на енергия с планирана инсталирана електрическа мощност 180Мвт.

„Инсталацията ще използва за гориво микс от 50% природен газ и 50% зелен водород.“ каза инж. Спасов.

Директорът на ТЕЦ Бобов Дол обясни, че зеленият водород ще се добива чрез процес на електролиза на вода, като необходимата електрическа енергия ще се произвежда от новоизграден фотоволтаичен парк, който ще се намира на територията на бивш сгуроотвал.

„Работим по реализирането на идея да се създаде инсталация за термолитично разлагане на въглеводороди, съдържащи се в твърдите горива, каквито са въглищата и биомасата, с което да продължим използването на местния ресурс, но прилагайки го изцяло екологично. Става дума за осъществяване на процес на термично разграждане на предварително раздробена и подсушена суровина, която съдържа въглеводороди. Процесът е напълно безвреден, участници в него са въздух, водна пара, смес от пари, газове и твърд остатък от самия процес. В т.нар. електролизери чрез газификационни горелки се имитира нискокислородна среда и в котела се подава пара, която се разлага по термолитичен начин и така се произвежда водород.“ каза инж. Спасов.

По думите на инж. Спасов проектът ще бъде реализиран до края на годината.


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща