Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
456
article picture alt description

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, касаещи функциите в съществуващите специализирани дирекции на АЯР.

Дейностите по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения и издаването и отчетността на лицензните за специализирано обучение на дейности в ядрени съоръжения и с ИЙЛ преди промяната се поделяха между две специализирани дирекции на АЯР - дирекция „Радиационна защита и Главна дирекцияЯдрена безопасност. Разделянето на функциите, свързани с квалификацията и правоспособността между две дирекции забавяше процеса на вземане на решения и водеше до неефективност в работата на звената. Предвид това с настоящото изменение тези функции се съсредоточиха в една дирекция - дирекция „Радиационна защита.

С оглед съсредоточаване на дейността по международните въпроси в една дирекция, функциите на национален координатор на Международната система за ядрена информация на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) се поемат от дирекция „Международно сътрудничвество.

Прецизирано е изискването за професионален опит на служителите извън специализираната администрация, на които председателят може да възлага инспекторски функции. Новата редакция разширява областта, в която може да е придобит опитът, а именно - в областта на използването на ядрената енергия или йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, както и в областта на държавното регулиране на безопасното осъществяване на тези дейности. Същевременно са завишени годините необходим опит от 5 на 10.

Промените в Устройствения правилник ще допринесат за повишаване ефективността на органа при изпълнение на нормативно заложените му функции.

Постановлението на МС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща