Системи за управление на битовите отпадъци ще финансира и следващата програма ,,Околна среда"

България е на едно от последните места в ЕС по показателя компостирани битови отпадъци на жител, въпреки ръста все още сме на по-ниско ниво на рециклиране на битови отпадъци.

Климат / България
Рая Лечева
459
article picture alt description

По Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 е планирано доизграждане и/или надграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци със стабилизиране на биоразградимата фракция и рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, изграждане на нови и разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на битови отпадъци.

Това съобщиха в отговори до 3eNews от Министерството на околната среда и водите по повод целите на страната ни за рециклиране на битовите отпадъци. Според екоминистерството наред с изграждащите се в момента съоръжения за третиране на битови отпадъци, трябва да отчетем, че държавата продължава да провежда целенасочена инвестиционна политика за изграждане на съоръжения за третиране на битови отпадъци с европейски средства. Реално обаче данните все още не са окуражващи. До 2020 г. трябва вече да рециклираме най-малко 50% от общото тегло на всички битови отпадъци, а до 2025 г. да рециклираме 55% от битовите отпадъци. 

България е с по-ниско ниво на рециклиране на битови отпадъци от средното за страните-членки на ЕС, но се отчита тенденция на постоянен ръст на дела на рециклираните битови отпадъци от 19,4% през 2008 г. до 31,5% през 2018 г.. От министерството обаче не посочиха най-актуани данни към 2020 година макар че би трябвало отчетите вече да са готови. От ведомството посочват като

най-голям проблем в сферата на битовите отпадъци, показателят компостирани битови отпадъци на жител, по който България е на едно от последните места в ЕС.

Компостирането на разделно събрани битови биоразгрдими отпадъци се отчита при изпълнението на целите за рециклиране по чл. 31  ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

Затова по Оперативна програма “Околна среда”, целенасочено е финансирано изграждането на съоръжения за третиране на битови и биоразградими отпадъци с цел повишаване нивата на рециклиране в България. Проблемът е, че все още голяма част от боклуците не се изхвърлят на регламентираните затова сметища или регионални депа. Дори екоминистърът Емил Димитров предупреди в края на 2020 г., че скоро се очаква криза с боклука, защото новите регионални депа се пълнят твърде бързо заради липсата на реално разделяне на отпадъците и попадането на всякакви отпадъци на депата.  

Законодателството в сектора в момента, чрез разпоредбите на чл. 64 от Закона за управление на отпадъци, задължава общините да заплащат такса за всеки тон депониран отпадък, като по този начин ги стимулира  да търсят  подходи за управление на отпадъците стоящи по високо в йерархията по управление на отпадъци, а именно рециклиране и оползотворяване, твърдят от екоминистерството. Натрупаните средства, чрез този финансов инструмент остават на разположение на общините именно за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци и съоръжения за третиране и рециклиране.

Заради високите такси за депониране, които общините трябва да плащат обаче, някои от тях все още използват старите си сметища, които още не са рекултивирани и напрактика са незаконни, каза самият министър на едно от излушванията му в парламента.

Друг важен въпрос по изпълнението на ангажиментите ни е налагането на санкции за неизпълнение на законодателството и стриктния контрол.

По програмата “Околна среда” през програмен период 2007-2013 г. са финансирани инвестиционни проекти в 20 Регионални системи за управление на отпадъците (РСУО) в т.ч инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци; инсталации за компостиране на зелени отпадъци и инсталации за анаеробно разграждане. През програмен период 2014-2020 г. са финансирани инвестиционни проекти в 24 РСУО в т.ч.: за изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъци;  инсталации за компостиране на зелени отпадъци и инсталации за анаеробно разграждане.

Към момента финансираните инвестиционни проекти за съоръжения за третиране на отпадъци по ОПОС 2014-2020 са в процес на изпълнение, като по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ са сключени общо 16 бр. договори за безвъзмездна финансова помощ, през 2020 г. бяха въведени в експлоатация съоръженията в регион Сандански.

През 2021 г.,  ще бъдат въведени в експлоатация още 8 съоръжения за предварително третиране и компостиране на биоразградими битови отпадъци, а в началното на 2022 г. нови 7.

В допълнение на горната процедура бе обявена и „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, сключени са 3 бр. договори за безвъзмездна финансова помощ, към момента са въведени експлоатация съоръженията в регион Златица, останалите съоръжения планирани по сключените договори се очаква да бъдат въведени в експлоатация до края на годината и през 2022 година.

За третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци са финансирани съоръжения по две процедури. По процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ са сключени общо 15 бр. договори.

През 2020 г. са въведени в екплоатация съоръженията в регион Свиленград и  се очаква  до края на годината да бъдат въведени в експлоатация съоръжения в още 11 Регионални системи, а през 2022 г. в още 3.

По процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ са сключени общо 3 бр. договори, съоръжения са в процес на изграждане, като се очаква да бъдат въведени в експлоатация през 2023 година.

От екоминистерството са убедени, че при продължаване на водената до момента политика в сектор отпадъци, България ще успее да постигне поставени амбициозни цели за рециклиране въведени от ЕК чрез законодателния пакет „Кръгова икономика“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща