Румъния обмисля подпомагане на населението заради по-високата цена на водата

ЕК ще представи нов вариант на законодателството за пречистване на градските пречиствателни станции за отпадни води, предстоят промени в директивата за утайките.

Климат / Свят
Рая Лечева
908
article picture alt description

Румъния вече е инвестирала около 20 млрд. евро във водния сектор, по последни данни обаче ще са ни необходими още 16 млрд. евро, това е секторът, в който на й-много сме инвестирали откакто сме членове на ЕС. Това съобщи румънският министър на околната среда и водите в Георги Константин (Gheorghe Constantin)  в рамките на онлайн обсъждане на промяната на една от най-старите директиви в Европейския съюз Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, която не е променяна от 21 май 1991 година.

Форумът беше организиран от Международната асоциация на компаниите за водоснабдяване във водосборния басейн на река Дунав (IAWD), чиито член е Българската асоциация по водите.

Това е най-тежкото законодателство, с което сме се сблъсквали, но основният проблем е капацитета на местните власти в страната да се справят с подготовката и администрирането на такива големи проекти, подчерта Константин. Опитваме се чрез регионализиране на процеса и подпомагане на общините да подобрим изпълнението на тези проекти. Друга идея, която обсъждаме активно е, че е необходимо да подпомагаме по-бедните семейства. С реализирането на проектите за пречиствателни станции поскъпва цената на услугата и бюджета на бедните семейства се натоварва допълнително, затова работим по програма за подпомагане повече на бедните семейства в малките населени места. Проблем в Румъния е също свързването на много от пречиствателните станции към водопроводната мрежа. Когато се разглежда директивата събирането и третирането не са проблем, но трябва да се има предвид ефективното пречистване.

Директивата наистина е много стара, ние трябва да я обновим предвид новите реалности, с оглед бъдещето и новите цели на ЕС по отношение на Европейския зелен пакт, но това не означава, че тя не работи добре в момента, посочи Нели Розенсток (Nele Rosenstock) от Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия (ЕК).

Предстои още много работа по нея, но в началото на другата година се надяваме предложенията ни за промяна да са готови, допълни тя и посочи основните теми, по които предстоят редица обсъждания.

Основната цел на директивата е да предпазва от неблагоприятните ефекти на непречистените отпадъчни води в населените места под 2000 жители и изграждане на пречиствателни станции с биологично третиране за над 10 000 жители.

Всички страни по един или друг начин имат сериозни затруднения с изпълнението на целите на директивата. Тя представи допълнителните разходи, които са необходими на глава от населението до 2030 година по страни.

 

Фигура. 1 Oбщи кумулативни допълнителни разходи до 2030 г. за водоснабдяване и канализация (WSS) на глава от населението.

 

 

Фигура 2. Дял на разходите за водоснабдяване и канализация в разполагаемия доход на домакинствата

Цели за емисиите от индустрията и енергетиката, чисти утайки за селското стопанство

Основните направления, които ще бъдат преразгледани ще са оставащо замърсяване, еутрофикация, използване на енергия, управление на утайките, прозрачност на управлението, ще се съгласува с другото законодателство.

Естествено ще има възможности за отлагане или т.н дерогация на транспонирането на директивата и изпълнението на някои от изискванията в нея. Една от основните теми ще бъде преразглеждането на енергийните разрешителни и ограничаване на целите, ще бъдат въведени цели за количеството на вредните емисии, които се отделят при използването на водните ресурси за пречистване. Ще бъде обърнато специално внимание и ще се въведат параметри за проследяване, за да се осигури чиста утайка за селското стопанство.

Това са опорни точки, по които все още предстоят дебати преди да се оформи окончателното решение на ЕК за промени.

В събитието участваха също Бертранд Валет (Bertrand Vallet), EurEau и Данко Биондик (Danko  Biondic) от Croation Waters, Хърватия.

Отпадъчните води предизвикателство за много страни от басейна на река Дунав

Подобряването на управлението на отпадъчните води остава стратегическо предизвикателство за много страни от басейна на река Дунав. Успехът в тази област е ключът към постигането на целите за опазване на водните ресурси, постигането на целите за устойчиво развитие на водите и за спазване на процеса на присъединяване и хармонизиране на ЕС, коментират от Международната асоциация на компаниите за водоснабдяване във водосборния басейн на река Дунав на своя сайт.

Директивата на ЕС за пречистване на градските отпадъчни води (UWWTD) и Рамковата директива за водите (WFD) налагат значително повишаване на нивата на събиране и пречистване, а необходимата инфраструктура за спазване на тези директиви или вече е в процес на изграждане - или ще бъде в близко бъдеще.

Пречистването на водите в селските райони се подценява

Обаче осигуряването на адекватно събиране, пречистване и обезвреждане на отпадъчни води в селските райони (под 2000 еквивалента на населението) е пренебрегвана тема в много региони, често засенчена от изискванията за управление на отпадъчните води и спазването на изискванията на големите градски агломерации.

Липсата на информираност в администрациите и обществото като цяло и произтичащата от това липса на финансови, технически и персонални ресурси са отговорни за омаловажаващия напредък в осигуряването на малки селски общности с адекватни системи за събиране на отпадъчни води и пречиствателни съоръжения.

Предстоят редица промени в законодателството в сферата на водите, включително и на директивата за утайките, която не е променяна от 1986 година.

Повече информация по темата може да откриете ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща