Българските застрахователи управляват 9.192 млрд. лева към 31 декември 2020 г.

Техният размер се увеличава със 715.9 млн. лв. (8.4%) в сравнение с края на декември 2019 г. (8.477 млрд. лв.), сочат данните на БНБ

Икономика / България
3E news
674
article picture alt description

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 9.192 млрд. лв. към края на декември 2020 година. Техният размер се увеличава със 715.9 млн. лв. (8.4%) в сравнение с края на декември 2019 г. (8.477 млрд. лв.) и със 144 млн. лв. (1.6%) спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. (9.048 млрд. лева), отчете днес, 12 март, Българската народна банка (БНБ).

Техният размер се увеличава със 715.9 млн. лв. (8.4 на сто) в сравнение с края на декември 2019 г. (8.477 млрд. лв.) и със 144 млн. лв. (1.6 на сто) спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. (9.048 млрд. лева).

Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 203.3 млн. лв. (8.2%) – от 2.480 млрд. лв. към края на декември 2019 г. до 2.683 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на септември 2020 г. (2.620 млрд. лв.) те нарастват с 62.9 млн. лв. (2.4%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2020 г. е 29.2% при 29.3% към края на четвъртото тримесечие на 2019 г и 29% в края на септември 2020 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 512.6 млн. лв. (8.5%) – от 5.997 млрд. лв. към края на декември 2019 г. до 6.509 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г. и нарастват с 81.1 млн. лв. (1.3%) спрямо края на септември 2020 г. (6.428 млрд. лева). Към края на декември 2020 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70.8% при 70.7% в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. и 71% в края на края на септември 2020 година.

Активите на тези дружества нарастват за една година с 203.3 млн. лв. (8.2 на сто) 9 от 2.480 млрд. лв. към края на декември 2019 г. до 2.683 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 512.6 млн. лв. (8.5 на сто) - от 5.997 млрд. лв. към края на декември 2019 г. до 6.509 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2020 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 329.2 млн. лв. (7.8%) до 4.560 млрд. лева. Спрямо края на декември 2019 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 145.7 млн. лв. (11.9%) до 1.372 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 216.1 млн. лв. (22.9%) до 1.161 млрд. лв., а депозитите намаляват с 26.4 млн. лв. (4.1%) до 614.4 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.6% при 49.9% към края на същото тримесечие на 2019 г., на акциите и другите форми на собственост – 14.9% при 14.5% към края на декември 2019 г., на вземанията от застрахователни операции – 12.6% при 11.2% към края  на четвъртото тримесечие на 2019 г. и на депозитите – 6.7% при 7.6% към края на декември 2019 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на декември 2020 г. относителният им дял от общия размер на активите е 39.7% при 41.1% към края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Активите в евро са 36.2% при 34.6% към края на декември 2019 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. активите в щатски долари са 3.4% при 3.5% към края на декември 2019 г., а в други валути – 20.7% при 20.8% към края на декември 2019 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 132.4 млн. лв. (3.3%) до 4.133 млрд. лв. при 4.001 млрд. лв. към края на декември 2019 година. Техният относителен дял е 45% към края на декември 2020 г. при 47.2% към края на същия месец на 2019 година. В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 491.3 млн. лв. (12.8%) до 4.336 млрд. лв. при 3.844 млрд. лв. към края на декември 2019 г. Относителният им дял към края на декември 2020 г. е 47.2% при 45.4% в края на декември 2019 година.

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2020 г. са 9.192 млрд. лева. Собственият капитал е 2.711 млрд. лв. към края на декември 2020 г., като нараства със 184.7 млн. лв. (7.3%) спрямо края на декември 2019 г. (2.526 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. е 29.5% при 29.8% към края на същото тримесечие на 2019 година. Към края на декември 2020 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база със 193.3 млн. лв. (3.8%) до 5.235 млрд. лв. при 5.042 млрд. лв. към края на декември 2019 година. Техният дял в размера на пасивите е 57% към декември 2020 г. при 59.5% към края на декември 2019 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.953 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. при 3.648 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2019 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2020 г. е 75.5% при 72.4% в края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Към края на декември 2020 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 218.7 млн. лв. (8%) до 2.964 млрд. лв. при 2.746 млрд. лв. към края на декември 2019 година6. Към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 56.6% при 54.5% към края на декември 2019 година. На годишна база към

края на четвъртото тримесечие на 2020 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 69.9 млн. лв. (8.6%) до 886.1 млн. лв. при 816.2 млн. лв. към края на декември 2019 г. и са 16.9% от застрахователните технически резерви при 16.2% към края на четвъртото тримесечие на 2019 година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 16.2 млн. лв. (32.4%) до 66.1 млн. лв. към края на декември 2020 г. при 50 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1.3% в края на декември 2020 г. при 1% към края на декември 2019 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2020 г. намаляват със 111 млн. лв. (8%) до 1.283 млрд. лв. при 1.394 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2020 г. е 24.5% при 27.6% в края на декември 2019 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща