24 държави- членки, включително България, не са въвели новите правила на ЕС в областта на далекосъбщенията

Крайният срок за транспониране на Кодекса в националното законодателство беше 21 декември 2020 година

Икономика / България
3E news
597
article picture alt description

Комисията откри днес производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 24 държави- членки за това, че не са въвели новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията. С Европейския кодекс за електронни съобщения се модернизира европейската регулаторна рамка за електронните съобщения, за да се подобрят изборът и правата на потребителите, например чрез осигуряване на по-ясни договори, качество на услугите и конкурентни пазари. Кодексът също така гарантира по-високи стандарти на съобщителните услуги, включително по-ефективни и достъпни спешни повиквания. Освен това той позволява на операторите да се възползват от правилата, стимулиращи инвестициите в мрежи с много голям капацитет, както и от подобрената регулаторна предвидимост, която води до по-иновативни цифрови услуги и инфраструктури.

Крайният срок за транспониране на Кодекса в националното законодателство беше 21 декември 2020 г. Досега само Гърция, Унгария и Финландия са уведомили Комисията, че са приели всички необходими мерки за транспониране на Директивата, като по този начин са обявили нейното транспониране за завършено.

Поради това Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Швеция, с които ги прикани да приемат и нотифицират съответните мерки. Държавите- членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят.

Европейският кодекс за електронните съобщения, който привежда регулаторната рамка, уреждаща европейския сектор на далекосъобщенията, в съответствие с новите предизвикателства, влезе в сила през декември 2018 г. и държавите членки разполагаха с две години, за да въведат неговите правила. Той е основен законодателен акт за изграждане на европейското общество на гигабитов интернет и за осигуряване на пълноценното и съдържателно участие на всички граждани на Съюза в цифровата икономика и общество.

В подкрепа на държавите -членки при транспонирането на Директивата в националното законодателство Комисията наблюдава процеса на транспониране и им предоставя подробни насоки и съдействие. Освен това Органът на европейските регулатори на електронни съобщения (ОЕРЕС) разработи и публикува насоки за работа за успешното въвеждане на новите правила.

В съответствие с Кодекса, през декември 2020 г. Комисията прие и законодателни за укрепване на конкуренцията, хармонизиране на законодателството и осигуряване на равни условия за всички участници на пазара, както и за защита на потребителите и за предоставяне на справедливи цени и разнообразни оферти за интернет и телефонни услуги.

- Нов делегиран регламент за определяне на единни максимални цени за терминиране на гласови повиквания в целия Съюз, които операторите имат право да начисляват помежду си за осъществяване на фиксирани и мобилни повиквания между техните мрежи.

- Актуализирана препоръка относно съответните пазари, с която се актуализира списъкът на предварително определените пазари, които европейските национални регулаторни органи трябва редовно да преразглеждат.

Повече за откритата процедура може да прочетете ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща