Всеки един от седем българи може да бъде производител на енергия до 2050 година

Очаква се до средата на 2021 г. да приеме законодателство, с което да се насърчат гражданите за произвеждат енергия, коментират от Грийнпийс -България

Енергетика / България
Рая Лечева
4757
article picture alt description

Един от всеки 7 българи може да стане производител на енергия, съобщи на онлайн дискусия за приоритетите на България в Плана за възстановяване и устойчивост Деница Петрова, председател на Грийнпийс –България. Заключенията за целия Европейски съюз са даже още по-обнадеждаващи - до 2050 г. половината граждани в съюза могат да произвеждат енергия за себе си, което да покрива 45% от енергийните нужди на пазара, показва последното проучване на  CE Delft за потенциала за производство на енергия за собствени нужди в България от преди четири години. 

Според проучването половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници, могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди. С новите енергийни права за общности и граждани, потенциалът може да бъде напълно разгърнат и Европа да се насочи по пътя към необходимия енергиен преход.

Очаква се до средата на тази година България да транспонира европейската директива за възобновяема енергия, която да насърчи гражданите да произвеждат енергия за собствени нужди, а дори и да насърчи продажбата на енергия от гражданите, подчерта Деница Петрова. В Европа има вече над 1500 независими енергийни общности, в България няма нито една. 

Въпреки високия интерес на общностите и местните власти в Южна, Централна и Източна Европа, практиката енергията да се произвежда от общности е все още слабо развита, най-вече заради липсата на подкрепяща законова рамка, пише в доклад Енергийни граждани, подготвен от REScoop.EU, Greanpeace, Friends of the Earth Europe. Това не означава, че значителните промени в енергийната политика на ЕС през последните 20 години не предоставят определени възможности. Либерализацията на енергийния пазар, например, позволи общностни проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) да започнат да осигуряват енергия за своите членове. Предишни директиви също стимулираха мерки за осигуряване на национална подкрепа за възобновяема енергия, насърчавайки граждани и общности да работят по енергийни проекти.

Крайният срок за транспонирането на REDII от държавите членки е 2021 г. Колкото по-рано влязат в сила тези правила, толкова по-бързо хората и общностите ще започнат да извличат ползи от инвестирането във възобновяема енергия. Всяко правителство трябва да транспонира всички разпоредби за енергия, произвеждана от хората и по-специално тези, които не са задължителни – като споделянето на електроенергия и гаранцията, че домакинствата ще могат да оползотворят напълно слънчевата си инсталация. Правителствата биха могли да въведат цели за енергията от общности и за покривната соларна енергия.

Какво може да направим?

На първо място да се съберем и да се организираме: Говорете с вашите съмишленици и организирайте съвместна кампания, насочена към народните ви представители. Не чакайте до 2021 г. Още сега са необходими действия по отношение на климата.  Помогнете местните гласове да се чуят на европейско и национално равнище: Погрижете се съответната информация и опит (положителен и отрицателен) да достигне до европейските институции, за да се осигури добър мониторинг и изпълнение на процеса. Държавите – членки на ЕС, трябва да „подкрепят активното участие на местните власти, организациите на гражданското общество, бизнес общността, инвеститорите, всички други заинтересовани страни и широката общественост в управлението на енергийния преход. Националните правителства трябва да запознаят и ангажират градовете и гражданското общество със своите планове. Уверете се, че вашето мнение е чуто и се взема предвид. 

Примерите

Ecopower е ВЕИ кооператив, или т.нар. REScoop от Белгия. Създаден е през 2001 г. от граждани около една кухненска маса в гр. Ротселар. Произходът на Ecopower обаче датира още от 1985 г., когато се закупува воденица като част от проект за споделено жилище. През 2003 г., следвайки либерализацията на енергийния пазар в Белгия, Общото събрание гласува да стане енергиен доставчик в региона на Фландрия. Днес кооперативът е едновременно производител и доставчик на електричество, опериращ във Фландрия. Със своите 40 служители Ecopower предлага на над 57 000 граждани възможността сами да произвеждат и доставят енергия. През последните години се реализират проекти, свързани с развитието на вятърни турбини, производство на соларна и хидро електроенергия, когенерация и фабрика за производство на дървени пелети. Заедно тези инсталации произвеждат около 100 млн. kWh годишно. За последните 10 години членовете на Ecopower редуцират консумацията си на електричество със средно 50%, благодарение на инициативи за енергийна ефективност. Освен това организацията участва в директни партньорства с местни общини, за да ги подкрепи икономически и социално.

Първата фотоволтаична електроцентрала за колективно самостоятелно производство с мощност 2160 kW

Испания: Generation кWh, движението, което инвестира 3,5 млн. евро за производство на 6 млн. kWh зелена енергия. Създаден през 2015 г. от Кооператив Som Energia, този проект приветства всеки кооператив или колектив за производство на енергия от ВЕИ, който има за цел да трансформира енергийния модел в съответствие с принципите на суверенитета и демокрацията. Generation kWh работи по следния начин: всеки партньор дава безвъзмезден заем на кооператива, който се възвръща от него година след година и по този начин се намаляват сметките за енергия. Благодарение на съвместните инвестиции, домакинствата плащат реалната цена на електроенергията.

Едно домакинство със средногодишно потребление на електроенергия от 2400 kWh трябва да инвестира 900 евро, за да покрие 70% от енергийните си нужди в продължение на 25 години. Всяка инвестиция от 100 евро се равнява на 170-200 kWh годишно. Тъй като домакинството плаща себестойността на енергията, това му спестява пари. Първоначалната инвестиция се възвръща напълно след 25-годишния период. Чрез този модел кооперативът е на път да достигне своята първоначална цел от 3,5 млн. евро, благодарение на 3600-те си членове, инвестирали в него. В резултат на това е създадена първата фотоволтаична електроцентрала за колективно самостоятелно производство с мощност 2160 kW, готова да произвежда енергия, достатъчна за 1300 домакинства.

Гърция-модел за правна дефиниця на енергийни общности

През януари 2018 г. гръцкият парламент гласува за приемането на първия специален закон в Европа за енергия, създадена от общности. Той дава дефиниция на енергийните общности – кой може да участва, как могат да бъдат създадени и ръководени те и как могат да се използват печалбите. Важно е да се отбележи, че законодателството разпознава енергийните общности като кооперативи, имащи за цел единствено насърчаване на социалната икономика и иновации, справяне с енергийната бедност и насърчаване на енергийната устойчивост, производството, съхранението, собственото потребление, дистрибуцията и доставянето, както и подобряването на енергийната ефективност на местно и регионално ниво. Печалбата е ограничена до определени граници. Законодателството предвижда редица мерки за подкрепа с цел подпомагане развитието на общностите за възобновяема енергия.

Домакинствата трябва да бъдат възнаградени

Доскоро беше напълно възможно да произвеждате и споделяте енергия от слънчевия панел на вашия покрив и при това да не получите и стотинка. Новите правила на ЕС променят това, като изискват от правителствата да гарантират, че от 2021 г. потребителите на самостоятелно произведена енергия ще получават справедливо заплащане за електроенергията, която продават на мрежата. Цената трябва да отговаря поне на „пазарната стойност на тази електроенергия и да взема предвид нейната дългосрочна стойност за мрежата, околната среда и обществото. Гарантирането на пазарната цена може да се определи като голяма стъпка. Но правителствата трябва да отидат дори по-далеч и при определяне на цената да вземат предвид дългосрочната стойност на самостоятелно произведената енергия спрямо околната среда и обществото.

В САЩ (Минесота, Орегон и Остин, Тексас) вече се използва методология, с която се определя цената на частно произведената електроенергия, продадена в мрежата и се използва за по-добре информирани политически решения в Калифорния, Ню Йорк и Тексас. Скорошно проучване, използващо този подход в Европа за първи път, оценява ползите, генерирани от малка битова соларна инсталация в Испания, на 440 евро годишно (на база стойност на слънчевата енергия 59 евро/MWh) или общо 1,77 млрд. евро.

Жилищни кооперации в блоковете и обмен на електроенергия

40% от хората в Европа живеят в апартаменти и този процент е по-висок за хората с ниски доходи. Ползите от участието в енергийния преход трябва да бъдат достъпни за всички, а не само за богатите. Енергията от възобновяеми източници има голям потенциал да намали сметките за електроенергия, да ограничи енергийната бедност и дори да допринесе за намаляване на неравенството в доходите. Един от начините, по които това може да се случи, е да се гарантира, че всеки, независимо дали притежава или има достъп до покрив, може да участва на пазара на електроенергия. Новата директива дава право на хората, живеещи в апартаменти, да разработват съвместно проекти за възобновяема енергия.

Пример за въведена схема за споделяне на електроенергия е виртуалното нетно отчитане или т.нар. „виртуален нетметъринг“, което позволява добавяне на кредити към произведената на едно място електроенергия, които могат да бъдат закупени или пък продадени и/или прехвърлени към сметката на клиент за електроенергия на друго място. Потребителите плащат мрежовите такси за преноса на електроенергия, но все пак това може значително да намали сметките на нуждаещите се. Това вече е обичайна практика в САЩ и Австралия, но в Европа единствената страна, която я прилага, е Гърция.

„Виртуален нетметъринг“  за справяне с енергийната бедност в Гърция

Виртуалното нетно отчитане или т.нар. „виртуален нетметъринг“ може да окаже огромно влияние в справянето с енергийната бедност в Гърция, където над 50% от хората живеят в жилищни блокове, а 4 от 10 домакинства са затруднени да плащат сметките си за енергия. „Грийнпийс“ – Гърция предлага 10-годишна социална соларна програма за виртуално отчитане. В нея се предвижда за домакинствата, засегнати от енергийна бедност, да бъде закупена по една малка фотоволтаична система, която се инсталира на покривите им или в близкия фотоволтаичен парк. Това прави домакинствата независими и спира необходимостта от енергийни помощи за покриване на сметките им, които намаляват с 280-315 евро годишно. Само на половината от цената на настоящата социална соларна програма, така произведеното електричество е едновременно от полза и за климата, и за намаляването на енергийната бедност.

Важното участие на местните власти

Местните власти печелят от подкрепата си за енергийните общности, не само защото осигуряват възобновяема енергия или повишаване на ефективността. В много държави – членки на ЕС, проектите от енергийни общности помагат на местните власти да се справят с енергийната бедност. Тъй като проектите, които са собственост на кооперативи, често са ориентирани към каузата, а не към печалбата, те редовно предлагат по-благоприятни тарифи за уязвимите домакинства, като едновременно с това реинвестират в енергийна ефективност. 

В град Гент в Белгия общината подкрепя гражданите при инвестирането във възобновяема енергия и енергийна ефективност и възлага на местния кооператив Energent да предостави техническа помощ на гражданите. Градовете също могат да се възползват от възможностите на енергийните кооперативи при дефинирането на стратегии.

Забележителен е случаят с белгийския град Льовен, който търси подкрепа от местния кооператив Ecopower за разработване на план за действие за устойчиво развитие в областта на климата и енергията като част от Конвента на кметовете. Напоследък градовете все по-често експериментират с приобщаващи и съвместни модели на управление, като например бюджетиране и планиране на участието. Споделената енергийна собственост и вземането на решения е друга важна промяна, тъй като създаването на нови енергийни инфраструктури и услуги с гражданите спомага за преосмислянето на местните демократични системи за управление.

Местните власти имат значително влияние, когато става въпрос за подкрепата на ръста на енергията, произведена от общности. По време на преговорите по изменението на климата в Париж през 2015 г. стотици местни управляващи се ангажираха с достигане на 100% възобновяема енергия или енергия без въглеродни емисии до 2050 г. Тази амбициозна цел изисква мобилизиране на голям обем частен капитал, обществена подкрепа за нови инсталации и иновативни местни партньорства, изискващи по-голямо участие на общността. В този контекст европейските градове вече предприемат конкретни политически мерки за изпълнението на целите.

В Дания, първата такава енергийно независима общност е на остров Самсо, който е обявен за най-екологичното място на планетата. Той е пилотният проект за страната, избран след конкурс и всички датчани не се съмняват в успеха на проекта, разказва Балин Балинов, експерт Енергийни решения на Грийнпийс. Там е изграден и музей на ВЕИ и цялата общественост ентусиазирано помага в изпълнението на поставените цели. Всъщност в България няма шанс такъв също да не бъде успешен. Това, което ще насърчи хората да участват е именно енергийната независимост.

Какви са конкретните възможности за България, има ли интерес за пилотни проекти за енергийни общности, кои ще бъдат те и дали наистина ще бъдат успешни, за да въвлекат все повече подобни инициативи предстои и да бъде. Екипът на 3eNews ще ви информира за конкретните измерения, предизвикателствата и възможностите, които стоят пред България и ще Ви запознаваме с всички гледни точки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща