НЕК със загуба от 115 млн. 730 хил. лв. иска компенсация през цените

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1988
article picture alt description

Националната електрическа компания е готова с ценовото си заявление за новия регулаторен период. Това е и своеобразен отчет на дружеството за миналата година, която е белязана със значителна загуба от над 115 млн. лв. Съответно обяснението за нея е свързано основно със загубата на арбитража срещу „Уорли Парсънс“ по делото за архитект-инженер за АЕЦ „Белене“, високата цена на въглеродните емисии и грешни решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съответно НЕК настоява за компенсиране на тази загуба през цените на електроенергията. Заложеното повишение е 19,4 на сто. От публикуваният доклад обаче прави впечатление, че не е отчетено едно от основните положения, заложени в промените в Закона за енергетиката – определяне на месечна разполагаемост за НЕК.Националната електрическа компания (НЕК) отчита загуба от 115 730 хил. лв. за 2018 г., докато предходната 2017 г. дружеството е постигнало минимална печалба от 135 хил. лв. Това става ясно от подаденото заявление на компанията до КЕВР за утвърждаване на цените на електроенергията от първи юли 2019 г.

Както става ясно това се дължи на загубата на арбитражното дело на компанията от Уорли Парсънс за АЕЦ „Белене“.

Върху финансовия резултат за годината окозват значително влияние извънредни разходи (събития със случаен характер) в размер на 54 321 хил. лв, произтичащи от арбитражното решение по делото с Уорли Парсънс, архитект-инженер по програмата за финансиране и строителство на АЕЦ „Белене“, се казва в доклада на НЕК. Така през миналата година, според данните, финансовият резултат от текущата дейност през годината, съпоставим с този от 2017 г. е влошен с 61 544 хил. лв.

Като друга причина за лошия финансов резултат от НЕК посочват и трайната тенденция на увеличаване на цените на въглеродните емисии (CO2).

От началото на календарната 2018 г. до края на месец декември среднопретеглената цена се е повишила 2,5 пъти – от 8,39 евро за тон през месец януари до 20,69 евро за тон през месец декември, отчитат авторите на отчета.

Експертите, изготвили предварителния годишен отчет констатират, че към 31 декември 2018 г. дружеството продължава да поддържа високи нива на задлъжнялост. Общата сума на задълженията на дружеството към края на миналата година е  4 053 млн. лв., като са намалени с 13 млн. лв. ,или с 0,3 % спрямо декември 2017 г. Коефициентът на обща ликвидност все още е под нивата, определени от международните банки-кредиторки на дружеството, което продължава да работи в условията на отрицателен нетен капитал от 893 млн. лв., при отчетен за 2017 г. - 562 млн. лв., което показва нарастването на липсата на свеж ресурс.

Дружеството отчита загуба от регулирана дейност като обществен доставчик в размер на 158 570 хил. лв. С елиминиране на приходите от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за покриване на разходи за минали регулаторни периоди (2012-2013 г.) резултатът, отразяващ само регулираната дейност през отчетната година е загуба от 238 1010 хил. лв., се казва още в доклада.

Експертите от НЕК отчитат увеличение на доставените количества за регулирания пазар с 14 % повече от определените им от регулатора за настоящия ценови период. Констатацията е, че това се дължи от ограничаване на либерализацията на пазара и дори на връщане към регулирания пазар на част от потребителите. Както е известно, тази тенденция беше отчетена и от търговците на електроенергия още в началото на настоящата година – връщане към регулирания пазар на над 15 хил. клиенти.

Съответно следват и прогнозите за настоящия ценови период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.  В документът се обръща внимание на количествата електроенергия, които общественият доставчик ще изкупува от производители на електроенергия от възобновяеми източници под 4 МВт, както и от високоефективно комбинирано производство, както и от ТЕЦ-овете с дългосрочни договори, ТЕЦ „Марица Изток 2“, АЕЦ „Козлодуй.

Съответно НЕК разглежда и два варианта, позовавайки се на законовите разпоредби – без електроенергията от ТЕЦ „Марица Изток 2“ (цената на централата е над 10 % от прогнозната пазарна цена) и с енергията от централата.  Вариантът без централата е  разигран с участие на АЕЦ „Козлодуй“ само на регулирания пазар. При вторият – с централата е разгледано участие на АЕЦ „Козлодуй и на регулирания и на свободния пазар.В частта, прогнозираща разходите, авторите на доклада отчитат основно високата цена на въглеродните емисии.  Прогнозната средна покупна цена на електрическата енергия за регулирания пазар за регулаторния период от 1 юли 2019 г. е 151,52 лв. за МВтч и е по-висока от утвърдената за текущия период с 19,4 %. Увеличението основно е резултат от устойчивата тенденция на покачване на цената на пазара на квоти за емисии СО2, посочват експертите, изготвили доклада. За сравнимост, при елиминиране на компонентата СО2, средната покупна цена без разходи за емисии е на нивото от текущия регулаторен период , с 0,26 % по-ниска, се казва още в доклада.

След като разглежда прогнозата за цените на производителите, в докладът си НЕК настоява за компенсиране на разходи, извършени от компанията по 7 точки, като общата сума е изчислена на 724 390 хил. лв. (над 724 млн. лв.). Освен това НЕК предлага за следващия регулаторен период от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да се покрият и допълнителни разходи за 82 328 хил. лв. Или общата компенсация заедно с регулаторните периоди, за които НЕК настоява е за сумата от 806 718 хил. лв. (806 млн. лв).

Докладът на НЕК е достъпен на: https://nek.bg/images/content/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%95%D0%9A_%D0%95%D0%90%D0%94_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82_01.07.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща