IRENA: Делът на ВЕИ в Централна и Югоизточна Европа би могъл да достигне 34 процента, вместо планираните 24

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1588
article picture alt description

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), по искане на Европейската комисия (ЕК), е разработила анализ на Пътна карта за възобновяема енергия (REmap) за зоната за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Проучването оценява потенциала за внедряване на възобновяема енергия в региона на CESEC до 2030 г., извън съществуващите планове. Анализира се и как ускореното усвояване на възобновяеми енергийни източници би повлияло на енергийните разходи, инвестициите, разхода на изкопаеми горива, емисиите на парникови газове (ПГ), околната среда и здравето на хората.

Инициативата CESEC обхваща девет държави-членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения) и осем договарящи страни от Енергийната общност (Албания, Босна и Херцеговина, Косово *, Черна гора, Северна Македония, Република Молдова, Сърбия и Украйна). Както уточняват от IRENA, това е хетерогенна група по отношение на икономическото си развитие, потреблението на енергия на глава от населението, енергийните източници и настоящите нива на използване на възобновяемата енергия.

Проучването REmap анализира на първо място очакваното разполагане на възобновяеми енергийни източници  (ВЕИ) в региона на CESEC до 2030 г. по референтен сценарий, съобразен с изпълнението на съществуващите планове, политики и цели, както и продължаване на настоящите тенденции. След това са идентифицирани  възможностите за възобновяема енергия  за всяка държава, ако се ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Прави се и сравнение с конвенционалните технологии по отношение на разходите за енергия, за да се постигне някакво определяне какви биха били разходите за заместването им с ВЕИ. Базова година за анализа е 2015 г.

Очаква се търсенето на енергия в региона на CESEC да се увеличи до 2030 г. с около 5% над нивата през 2015 г. (базовата година за този анализ)

За договарящите се страни от Енергийната общност, това увеличение се очаква да бъде значително по-високо - около 26% над потреблението през 2015 г. , според съществуващите прогнози.

В референтния сценарий, делът на възобновяемата енергия за страните на CESEC се очаква да расте бавно през десетилетието – увеличавайки се с 16% от брутното крайно потребление на енергия през 2015 г. до около 24% през 2030 г.

В осемте договарящи страни на CESEC на Енергийната общност очакването е делът на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс да нарасне от 10% през 2015 г. до около 19% през 2030 г.

Регионален потенциал

Според IRENA, при пълното използване на опциите за ВЕИ, посочени в проучването, делът им до 2030 г. би достигнал 34% за целия регион CESEC, спрямо 24% в референтния случай.

В осемте договарящи се страни на Енергийната общност на CESEC сценарият на REmap може да увеличи възобновяемите енергийни източници до 30% до 2030 г. в сравнение с 19% в референтния случай.

Според анализа на агенцията по отношение на Пътната карта, възобновяемите енергийни източници в региона на CESEC до 2030 г. ще се удвоят в сравнение с 2015 г. Две трети от допълнителния потенциал за ВЕИ се вижда във възможностите за електрификация и в частност за заместване на изкопаемите горива за отопление и транспорта.

Основната част от допълнителния потенциал се вижда в отоплението на базата на биомаса, слънчеви топлинни и течни биогорива.

В абсолютно изражение възобновяемата енергия ще представлява 51% от общото брутно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници, възобновяема топлина – 42%, а на течни биогорива -  7%.

Хидроенергията, слънчева енергия и вятърът ще представляват съответно около 30%, 27% и 22% от производството на енергия от възобновяеми източници. По отношение на сектора, касаещ топлината, от агенцията предполагат, че там ще доминира биомасата.  Като цяло биоенергията (твърда биомаса, биогорива и биогаз) ще представлява около половината от общото потребление на възобновяеми източници до 2030 г., според данните.

Всички страни членки на CESEC са с потенциал да увеличат своите възобновяеми източници извън референтния случай до 2030 г. Специфичният за всяка от страните икономически потенциал дава възможност за ВЕИ от 23% до 56%. Идентифицираният допълнителен потенциал в сравнение с Референтен случай, варира от 6% до 20% за всяка отделна страна. Конкретно за България изчисленият допълнителен потенциал за ВЕИ се оценява на 41 %.
 
Възобновяеми енергийни източници в енергийния сектор

До 2030 г. енергийните системи от регионът на CESEC все още ще разчита в голяма степен на изкопаемите горива, според референтния сценарий, т.е. според плановете на страните от този регион. Използването на производството на базата на въглища все още ще представлява почти една шеста от общото в CESEC и почти една трета сред осемте договарящи страни от Енергийната общност. От агенцията подчертават, че в този случай Пътната карта на IRENA  (REmap) би била еективна за замяна на въглищата и определяне на курса за устойчиво енергийно бъдеще.

Според REmap, мощността от възобновяема енергия нараства от 109 гигавата (GW) през 2015 г. на 265 GW през 2030 г.

Това включва 116 GW слънчеви фотоволтаици (PV), 58 GW вятърни мощности, 67 GW хидроенергийни мощности  и 22 GW - от биомаса. При осъществяване на съответни местни  около 55% от консумираната електроенергия от страните членове на CESEC могат да са от възобновяеми източници (около 620 тераватчаса [TWh] от производство на възобновяема енергия през 2030 г. в сравнение до 253 TWh през 2015 г.).

От Международната агенция за възобновяема енергия твърдят, че почасови симулации на сценария, разработен в REmap показват, че такъв микс за производство на енергия на регионално ниво е осъществим, ако членовете на CESEC използват ефективно вече планираните и съществуващите взаимовръзки. В тази връзка се препоръчва и комбинация на производствените ВЕИ мощности. Обръща се внимание и на бъдещото ценообразуване и влиянието на външни фактори.

Регионално сътрудничество при планиране на сигурността по отношение на адекватност на доставките и енергийния сектор ще бъде от основно значение за реализиране на регионалната визия за енергийния сектор, изложен в сценария REmap. Това ще бъде особено важно за страните  с малък опит и стартиращи вътрешни пазари на възобновяема енергия. Подмяна големи обеми от конвенционално производство с възобновяемите енергийни източници ще бъдат улеснени само ако са съгласувани, се казва в доклада.  В таи връзка се препоръчва и по-тясно сътрудничество със съседни държави.

ВЕИ в отоплението и транспорта

В доклада се залага изключително на възобновяеми отоплителни системи. В случай на преструктуриране за региона  на CESEC, общия дял на възобновяемата енергия в областта отоплителните системи нараства до почти половината от общия брой източници до 2030г.
Само тази мярка може да намали търсенето на изкопаеми горива с 251 петаджаула (PJ), цифра, сравнима с потреблението на природен газ в Австрия, се посочва в доклада. Основно се обръща внимание на бъдеще, базирано на използването на термопомпи.

Електрификацията с възобновяема енергия е ключов вариант за декарбонизация на транспортния сектор. Електрическите превозни средства (EV) обикновено са три до четири пъти по-енергийно ефективни от колите с вътрешното горене. Освен това използването на електричество позволява по-лесно преминаване към възобновяеми енергийни източници, посочват от IRENA.

Електрификацията с възобновяема енергия е ключов вариант за декарбонизация на транспортния сектор. Електрическите превозни средства (EV) обикновено са три до четири пъти по-енергийно ефективни от вътрешното горене превозни средства. Освен това използването на електричество позволява по-лесно преминаване към възобновяеми енергийни източници, като възобновяема енергия опциите вече са рентабилни.

Анализът на REmap за региона на CESEC предполага че с подходящи политики, повечето продажби на лекотоварните превозни средства биха могли да бъдат електромобили до 2030 г. Като цяло, около 20% от наличността на превозните средства биха могли да бъдат заменени до 2030. Ускоряването на електрификацията на автомобилният транспорт може да намали търсенето на изкопаеми горива в CESEC с около 294 PJ под референтния сценарий през 2030 г. - цифра, сравнима с общата енергия потребление в транспортния сектор на Украйна.

Използването на смесени течни биогорива би могло приблизително се утроява до 2030 г. с устойчиви суровини налични в региона ( в сравнение с 2015 г.). До 2030 г. биогоривата могат да представляват около 9% от потреблението на енергия за транспорта в страните от CESEC (или 306 PJ, цифра, два пъти по-висока от общото потребление на енергия за транспорт в България), се казва в доклада.

 

От IRENA уточняват, че информацията, съдържаща се в този доклад, не представлява непременно възгледите на държавите-членки на Европейския съюз или на членовете на IRENA. Споменаването в доклада на конкретни компании или определени проекти или продукти не означава, че те са одобрени или препоръчани от Европейската комисия или IRENA.

https://www.irena.org/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща