ЕК предлага нови „зелени“ правила за трансгранична енергийна инфраструктура

Енергетика / Свят
3E news
644
article picture alt description

Европейската комисия прие предложение за преразглеждане на правилата на ЕС относно трансевропейските енергийни мрежи (Регламента относно TEN-E) с цел по-добра подкрепа за модернизирането на трансграничната енергийна инфраструктура на Европа и постигане на целите на Европейския зелен пакт. Напредъкът на Европа към неутрална по отношение на климата икономика, захранвана от чиста енергия, изисква нова инфраструктура, адаптирана към новите технологии. Политиката за TEN-E подкрепя това преобразуване чрез проекти от общ интерес (ПОИ), които трябва да допринесат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преразгледаният регламент ще продължи да гарантира, че новите проекти отговарят на целите за пазарна интеграция, конкурентоспособност и сигурност на доставките.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, заяви: Сега трябва да се инвестира в енергийната инфраструктура на бъдещето. Преразгледаните правила за TEN-E ще дадат възможност за включване на чисти технологии в нашата енергийна система, включително вятърна енергия от разположени в морето инсталации и водород. Сега е моментът за актуализация и модернизация, за да можем да постигнем целта на Зеления пакт за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Настоящата рамка за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) е от основно значение за създаването на истински единен енергиен пазар, правейки го по-добре интегриран, по-конкурентоспособен и по-сигурен. Нашите амбициозни цели в областта на климата обаче изискват по-силен акцент върху устойчивостта и новите чисти технологии. Ето защо нашето предложение дава приоритет на електроенергийните мрежи, енергията от разположени в морето инсталации и газовете от възобновяеми източници, докато петролната и газовата инфраструктура вече няма да бъдат допустими за подпомагане.

Новият Регламент относно TEN-E ще допринесе за постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите чрез насърчаване на интегрирането на възобновяеми енергийни източници и нови технологии за чиста енергия в енергийната система. Той ще продължи да свързва региони, които понастоящем са изолирани от европейските енергийни пазари, да укрепва съществуващите трансгранични междусистемни връзки и да насърчава сътрудничеството със страните партньори. Той също така ще спомогне за навременното предоставяне на трансгранична инфраструктура, като предложи начини за опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешения и издаване на разрешения и лицензи.

Предложението на Комисията включва:

- изискване всички проекти да отговарят на задължителните критерии за устойчивост и да следват принципа за ненанасяне на вреда съгласно предвиденото в Зеления пакт;

- актуализиране на категориите инфраструктура, които отговарят на условията за подпомагане чрез политиката за TEN-E, и прекратяване на подкрепата за инфраструктурата за нефт и природен газ;

- нов акцент върху офшорните електроенергийни мрежи с разпоредби, улесняващи по-интегрираното планиране и прилагане на наземната и морската инфраструктура чрез въвеждането на единно звено за контакт за офшорните електроенергийни мрежи;

- нов акцент върху водородната инфраструктура, включително транспорта и някои видове електролизьори;

- модернизирани правила за насърчаване на навлизането на интелигентни електроенергийни мрежи, за да се улесни бързата електрификация и да се увеличи производството на електроенергия от възобновяеми източници;

- нови разпоредби относно инвестициите в интелигентни мрежи за интегриране на чисти газове (като биогаз и възобновяем водород) в съществуващите мрежи;

- постоянно внимание към модернизирането на електропреносните мрежи и мрежите за съхранение и пренос на въглерод

- нови разпоредби относно подкрепата за проекти, свързващи ЕС с трети държави (проекти от взаимен интерес или ПВИ), които демонстрират тяхната взаимна полза и принос за общите цели на Съюза в областта на енергетиката и климата по отношение на сигурността на доставките и декарбонизацията;

- преразгледана рамка за управление, за да се подобри процесът на планиране на инфраструктурата и да се гарантира, че той е съобразен с нашите цели в областта на климата и принципите за интегриране на енергийната система, чрез засилено участие на заинтересованите страни по време на целия процес, засилена роля на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и подобрен надзор от страна на Комисията;

- мерки за опростяване на административните процедури, ускоряване на изпълнението на проектите, съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за ПОИ, за да се избегнат забавяния в проектите, които улесняват енергийния преход, и засилване на прозрачността и участието в консултации. 

Контекст

Регламентът относно трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), приет през 2013 г., определя правила за навременното разработване и оперативна съвместимост на трансевропейските енергийни мрежи. Регламентът спомогна за постигането на целите на енергийната политика на ЕС: да гарантира функционирането на вътрешния енергиен пазар и сигурността на доставките в Съюза; да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; да подпомага взаимното свързване на енергийните мрежи.

Прилагането на Регламента относно TEN-E и ПОИ във всички региони увеличи енергийните междусистемни връзки в целия ЕС. Това допринесе за прекратяване на изолацията на държавите членки, подобряване на пазарната интеграция и сближаване на цените в Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща