Приходите на „Булгартрансгаз“ от пренос на синьо гориво за трети държави нарастват

Намаляват обаче приходите от пренос на газ на територията на страната

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1012
article picture alt description

Приходите растат, но не и печалбата. При това нарастват приходите от пренос на газ за чужди държави, като те компенсират свиването на преноса на територията на страната. Това става ясно от междинния съкратен финансов отчет на „Булгартрансгаз“ за деветте месеца на настоящата 2020 година. Дружеството в момента изпълнява доста мащабна програма по разширение на газопреносната мрежа на страната, както и по изграждането на вътрешни преносни газопроводи. Всичко това се случва в условията на пандемията от COVID-19, а тъй като голяма част от проектите са с дълъг период на осъществяване е рано да се правят окончателни изводи и това ясно личи от настоящия отчет.  Има и още една подробност, която често се пренебрегва, а тя е касае значителни суми по водени съдебни дела по една или друга част от дейността на дружеството.

Къде се нарежда „Булгартрансгаз“

В ситуацията на пандемията от новия коронавирус „Булгартрансгаз“ продължава да осъществява дейността си без прекъсване. Въведени са необходимите противоепидемични мерки, а за деветмесечния период, завършващ на 30 септември тази година дружеството има ръст на приходите в сравнение със същия период на миналата година. Основните клиенти на дружеството не са ограничили значително или спрели дейността си вследствие на коронавируса, според отчета.

В същото време се обръща внимание, че влияние оказват различните ограничителни мерки в други държави за изпълнението в срок на инвестиционните дейности. Става въпрос за доставка на стоки и услуги от външни изпълнители, от които дружеството е зависимо. Въпреки това пише, че „Булгартрансгаз“ заради предприетите мерки „е в силна позиция и разполага с достатъчно капитал и ликвидни средства“ за обслужване на оперативните си дейности и дългове.

По-значителните проекти, по които дружеството работи, но крайният резултат и ефект, от които ще стане ясен в следващите отчетни периоди  са свързани с  разширението на газопреносната мрежа на страната  (получил популярност като „Балкански поток“), придобиването на акционерно участие в „Газтрейд“, изграждането на междусистемната газова връзка със Сърбия, разширението на газохранилището в Чирен и строителството на вътрешни газопроводи.

По отношение на придобиването на акционерно участие от „Булгартрансгаз“ в „Газтрейд“ С.А.в размер на 20 % от капитала му, в отчета се припомня, че споразумението за покупка на акции е подписано на 21 август тази година. „На същата дата бе подписан Ескроу договор между страните и „Юробанк България“ в качеството й на ескроу агент по сделката. Подписано бе и Споразумение между акционерите, което влиза в сила при осъществяване на преюдициалното условие, залегнало в Споразумението за покупко-продажба на акции от капитала на „Газтрейд“ С.А, а именно – становище от Комисията за защита на конкуренцията на Република България, с което се одобрява или не се възразява на сключването му“.

Коментира се и актуализацията на общата финансова стойност на проекта (по Международен фонд Козлодуй) по вътрешните преносни газопроводи до Свищов, Панагюрище, Пирдоп и Банско-Разлог“, с което крайният срок на договора е определен за 31 декември тази година. Не се посочва обаче към съответния отчетен период на какъв етап са.   

По отношение на проекта за разширение на газопреносната мрежа и в частност на споразумението между „Булгартрансгаз“ и изпълнителя на този проект Обединение „Консорциум Аркад“ става ясно, че дружеството има задължение от 342 млн. 814 хил. лв. към 30 септември, т.е. изготвянето на отчета.

Сред неизвестните развръзки, пред които е изправено „Булгартрансгаз“ са делото БЕХ-Газ пред Общия съд на Европейския Съюз, като се очаква през следващата 2021 г. насрочването му за разглеждане на открито заседание. Не на последно място и крайния ефект от предоговарянето на цените на газа между „Булгаргаз“ и „Газпром“.  

„Това събитие оказва ефект върху размера и начина на формиране на приходите на „Булгартрансгаз“ за периода на промяната. „Булгартрансгаз“ изпълни решението на КЕВР и издаде съответните документи за корекция на стойността на предоставените услуги на своите клиенти. Ефектите от тази промяна са отчетени в текущия период, без преизчисление на предходни периоди, тъй като това е събитие, което не е настъпвало досега“, се казва в отчета. По-надолу в документа в бележките се посочва, че към 30 септември тази година общо 31 млн. 644 хил. лв. от материалните запаси са отчетени като разход в печалбата или загубата, в т.ч.разход за обезценка на материални запаси в размер на 11 млн. 320 хил. лв. (2019 г. : 28 млн. 006 хил. лв.)“.

Със сигурност засега няма проблеми по отношение на газохранилището в Чирен, което също е един от мащабните проекти на дружеството. Няма индикации за обезценка на наличното количество природен газ в газопреносната мрежа и в подземното газохранилище в Чирен, се посочва в отчета.

Приходите от пренос на газ за вътрешния пазар спадат, растат от чуждите пазари

Общите приходи на „Булгартрансгаз“ за деветте месеца на настоящата 2020 г. нарастват до 281 млн.642 хил. лв. спрямо 256 млн. 070 хил. лв. през същия период на 2019 г. , става ясно от отчета.  

По-надолу, в частта за сегментираната информация за приходите по договори с клиенти прави впечатление ръста на приходите от пренос на природен газ за трети страни. Ако за деветте месеца на 2019 година те са били от порядъка на 160 млн. 808 хил. лв., то за настоящия сравняван период достигат до 206 млн. 097 хил. лв.

Намаляват обаче приходите от пренос на природен газ по националната газопреносна мрежа – от 58 млн. 542 хил. лв. на 52 млн. 585 хил. лв. По-ниски са и приходите от балансиране, но пък през тази година нарастват тези от съхранение – до 3 млн. 747 хил. лв.  в сравнение с 3 млн. 426 хил. лв. за сравнявания период на миналата година.

Както се посочва в частта по географски пазари, към 30 септември тази година по различните елементи приходите от вътрешния пазар съставляват 56 млн. 316 хил. лв., което е значително понижение спрямо 71 млн. 367 хил. лв. през същия период на предходната 2019 г.

Затова пък приходите, записани в тази уточнена част от междинния отчет  от чуждестранни пазари нарастват до 276 млн. 178 хил. лв. в сравнение с 250 млн. 019 хил. лв.

Според междинния индивидуален отчет за деветте месеца на настоящата година, печалбата от оперативната дейност е 93 млн. 357 хил. лв. за отчетния период. Година по-рано за деветте месеца тя е била 65 млн. 521 хил. лв.

Печалбата за периода обаче е по-ниска и съставлява 66 млн. 802 хил. лв. в сравнение с 81 млн. 001 хил. лв., отчетени през деветте месеца на миналата година.

Както става ясно от настоящия отчет  - предвид мащабната дейност на дружеството е рано да се правят изводи или да се дават прогнози. В тази връзка трябва да се вземе предвид обяснението в отчета, че той е индивидуален. Дружеството изготвя и междинен консолидиран финансов отчет (МФСО) в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане.  В него инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени именно в съответствие с тези изисквания. Това в частност ще се отрази и на крайния резултат. Освен това се очакват и промени на европейско ниво на стандартите за МФСО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща