Печалбата на НЕК за 9-те месеца расте, но не и приходите

В деветмесечният си отчет дружеството е откровено: въпреки отчетения положителен финансов резултат, съществено подобрение на общото финансовото състояние - няма

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1286
article picture alt description

Промяната на пазарния модел и в частност отпадането на задължението на НЕК за изкупуване електроенергия от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност от 1 МВт и над 1 МВт,  работата в условията на COVID-19 и в резултат спад на потреблението, както и намаляване почти наполовина на участието в свободния пазар характеризират работата на обществения доставчик на електроенергия през деветте месеца на настоящата година. Това става ясно от междинния отчет на НЕК за деветте месеца на настоящата 2020 г.  Докладът обаче не обхваща периодът на излизането на свободния пазар на небитовите потребители, присъединени към мрежата ниско напрежение, което предполага, че в годишния доклад ще има съществени разлики. От него обаче може да се направи извод и за предстоящия етап на либерализацията и дори за крайния резултат при пълното либерализиране на пазара на електроенергия, когато ще отпадне ролята на НЕК като обществен доставчик.

Производство от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Освен обществен доставчик Националната електрическа компания е собственик на ВЕЦ и ПАВЕЦ, от които осъществява собствено производство на електроенергия и, които участват в балансиращия пазар. Отчета за участието им обаче не е оптимистичен. От него става ясно, че през 9-те месеца на тази година то намалява, макар и слабо – (минус) с 0.8 процента и е в обем от 1 818 299 МВтч.

НЕК като обществен доставчик

От електрическата компания отчитат две противоположни тенденции – високи нива на потребление на електроенергия от крайните снабдители през първото полугодие на настоящата година и съществен спад през третото тримесечие. По-важна обаче е констатацията за спад на участието на свободния пазар. Причината за това е кризата с COVID-19 и съответно намалената стопанска активност на икономическите субекти, констатират от компанията. За пореден път се подчертава ролята на НЕК на регулирания пазар като прави впечатление, че за разлика от преди не се коментира открито нито дейността на регулатора, нито на енергийното министерство заради включването на ТЕЦ „Марица Изток 2“ в регулирания пазар. Прочитът на документа обаче сочи, че компанията по отношение на това има своите забележки.

Покупки  и продажби на електроенергия

В резултат на промяната на пазарния модел и в частност на промените в Закона за енергетиката за излизане на свободния пазар на производителите на електроенергия по комбиниран начин и на ВЕИ, общественият доставчик отчита спад на покупките на електроенергия. Това обаче е довело и до промяна в участието на свободния пазар.
„През деветте месеца на 2020 г. НЕК закупи 9 886 261 МВтч електроенергия като в сравнение със същия период на предходната година се отчита намаление на покупките с 6. 0 % (минус 631 921 МВтч). Намалението на покупките на дружеството се дължи на спада на продажбите от НЕК на свободния пазар.
Променена е структурата на закупената електроенергия“, отчитат от компанията. Както става ясно  увеличени са покупките от централите с квоти  - АЕЦ „Козлодуй“ - с 41 процента, , ТЕЦ „Марица Изток 2“ - с 1,8 на сто  (ТЕЦ „Бобов дол“  e с нула процента) -  общо с 22 процента. „Общо количеството доставена електроенергия от квотните електроцентрали е нараснало с 813 532 МВтч спрямо периода януари-септември 2020 г.“, отчитат от електрическата компания.

Намалени са обаче от централите с дългосрочни договори. Така например за ТЕЦ „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ става въпрос за намалени покупки с 10.4 %, а за ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ - с 4.3 процента и както вече бе посочено за производителите на ток по преференциални цени (от ВЕИ  и по комбиниран начин от 1 до 4 МВтч) със (минус) 73.4 % и 94.9 % съответно.  “Общото количество закупена електроенергия по дългосрочни договори и преференциални цени за деветте месеца на настоящата година е 5 293 681 МВтч, което е намаление с 1 346 712 МВтч или 20.3 % спад“, се казва в документа.

Съответно се променя и структурата на закупената от НЕК електроенергия. За 9-те месеца на 2020 г. електроенергията, купувана по преференциални цени и по дългосрочни договори намалява до 53. 5 % спрямо 63.1 % през миналата година. Увеличава се дела на производителите по квоти до 45.6 % срещу 35.1 % през миналата година.

Продадената електроенергия от страна на НЕК на свободния пазар и регулирания през отчитания период от девет месеца на тази година намалява с 5.8 % - 11 488 539 МВтч. За сравнение през същото време на предходната година те са достигали до обем от 11 192 829 МВтч. Отчита се като цяло намаление на продажбите и на регулирания пазар. Този спад се дължи основно на кризата с коронавируса и в частност на почти проваления летен туристически сезон. „Общо за периода януари-септември 2020 г. НЕК реализира на свободния пазар 659 689 МВтч спрямо 1 216 678 МВтч електроенергия през същия период на миналата година, което е намаление от 45.8 %“, се посочва в междинния отчет. Променя се съответно и структурата на продадената електроенергия.

Финансов резултат

Националната електрическа компания отчита положителен финансов резултат преди данъци за деветте месеца на 2020 година в размер на 596 хил. лв. Спрямо същия период на преходната година, финансовият резултат е подобрен с 16 млн. 675 хил.лв. Общественият доставчик не е предявил към Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) разходи за закупени въглеродни емисии в размер на 38 млн. 387 хил. лв., като това ще бъде направено, когато в НЕК постъпят официално фактурите от ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“. Към момента тези разходи са провизирани и влияят на финансовия резултат, се посочва в междинния отчет.

EBITDA нараства (плюс) с 16.1 % до 145 млн. 165 хил. лв. (125 млн. 062 хил. лв.).

Въпреки отчетения положителен финансов резултат през деветте месеца на 2020 година продължава тенденцията от последните години дружеството да работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал и влошен паричен поток., заключават от компанията.

Общите приходите на Националната електрическа компания (НЕК) за първите девет месеца на настоящата 2020 година спрямо същия период на миналата 2019 г. намаляват (минус) с 13.7 % и възлизат на 1 млрд. 893 млн. 513 хил. лв. ( отчетени 2 млрд. 131 млн. 937 хил. лв. 2019 г.).

Увеличават се обаче общите приходи от продажби на електроенергия – с 6.7 % . Както става ясно от отчета „Отчетените приходи от продадена електроенергия за деветте месеца на 2020 г. имат ръст от 65 млн. 902 хил. лв. Увеличението им се дължи на действащата по-висока продажна цена за Крайните снабдители през деветте месеца на настоящата година в сравнение със същия период на предходната 2019 г., което рефлектира в по-високите отчетени приходи. Констатира се, че при всички останали групи клиенти е отчетено намаление на приходите от продадена електроенергия“, пише в междинния доклад. Става въпрос за увеличени приходи от крайните снабдители от порядъка на 17.1 % или 975 млн. 815 хил. лв.

Намалението на приходите от продажбите на НЕК на БНЕБ за 9-те месеца на тази година съответно пък са спаднали до 68 млн. 328 хил. лв. спрямо 118 млн. 167 хил. лв. за същото време на 2019 г. при средно продажна цена от 103 лв. за МВтч.

Спад се отчита също така и от приходите от ФСЕС по възстановените разходи за емисии – с 359 млн. 263 хил. лв.

По отношение на разходите, от НЕК отчитат, че за 9-те месеца на 2020 г. те са в размер на 1 млрд. 838 млн. 917 хил. лв. спрямо 2 млрд. 148 млн. 016 хил. лв. за същото време на 2019 г. Разходите намаляват с 309 млн. 099 хил. лв. или с 14. 4 % по-малко. В частност най-голям дял се пада на намалените разходи за закупена електроенергия.

В междинния отчет дружеството отчита подобрение на някои от основните показатели, но не и на този за обща ликвидност, като се посочва, че той продължава да не достига нивата, определени от международните банки кредиторки на компанията.

Екипът, изготвил междинния отчет на компанията е откровен в заключението си, че въпреки отчетения положителен финансов резултат за деветте месеца на 2020 г. НЕК не е постигнала съществено подобрение на финансовото си състояние.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща