Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ се понижи до 245 млн. лв. за деветмесечието

Търговци са поискали предоговаряне на договорите покрай кризата и намалената консумация на ток

Енергетика / България
Георги Велев
1223
article picture alt description

Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за деветте месеца на годината е 245 млн. лв. като тя спада с 20% спрямо същия период на 2019 г. Това е записано във финансовия отчет на компанията за деветмесечието. „Реализираната печалба за периода е с 20% над планираната стойност в бизнес програмата на дружеството. По-ниския финансов резултат през деветмесечието на 2020 г., спрямо отчетения за същия период на 2019 г., основно се дължи на отчетения спад в приходите от продажба на електроенергия, поради влошената пазарна обстановка от разпространението на вируса COVID -19“, обясняват от атомната централа.

Оперативните приходи на дружеството за деветте месеца на 2020 г. са за 927 млн.лв. Спрямо същия период на 2019 г. са с 81 млн.лв. по-ниски. Основната част от тях идват от продажбите на електроенергия и съвсем малка част са от продажби на топлинна енергия.

Сумарните приходи от реализацията за отчетния период на 2020 г. бележат спад с 8,1% в сравнение със същия период на 2019 г. Това се дължи на значителния спад в цените на спот пазара „Ден напред”. Влияние върху размера на отчетените приходи от свободния пазар оказа очерталата се тревожна тенденция за пренасочване на големи обеми от дългосрочния към краткосрочните (часови) пазари, обясняват от АЕЦ „Козлодуй“. Приходите от продажби по регулирани цени са с 41,4% увеличение спрямо същия период на предходната година, поради увеличената квота.

В същото време разходите на дружеството от оперативна дейност за деветмесечието на 2020 г. са в размер на 668 млн.лв. Те са с 2,4 на сто под нивото на отчетените за предходната година. По-малко са разходите за материали (ядрено гориво и материали за ремонт), провизирани разходи по актюерски доклад, относно обезщетенията при пенсиониране на база действащия КТД за 2019-2020 г. и други разходи в частта разходи за фондове ИЕЯС, РАО и СЕС и във връзка с реализираните по-ниски приходи от продажби на електрическа енергия.

Паричните средства на АЕЦ „Козлодуй” в края на деветмесечието на 2020 г. са за 482 млн.лв. Спрямо същия период на миналата година, се отчита намаление с 48 млн.лв. (9%). През деветте месеца на 2020 г. общия размер на постъпленията на дружеството е за 1,1 млрд. лв., отчита се намаление с 58,7 млн.лв. спрямо същия период на 2019 г.

Постъпленията от НЕК през отчетния период са на стойност 173,5 млн.лв. Обществения доставчик изпълни дължимите парични вноски по сключени споразумения, с което окончателно погаси разсрочените задължения. Към 30.09.2020 г. Общественият доставчик няма просрочени задължения към АЕЦ “Козлодуй”, обясниха от централата.

Инвестиции

През деветмесечието на 2020 г. отчетените инвестиционни разходи, осигурени със собствено финансиране възлизат на 53 млн.лв. Изпълнението на дейностите от ремонтната програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за деветмесечието на 2020 г. е за 45 млн.лв.

Предоговаряне на дългосрочни договори с търговците

Въведеното от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната във връзка с пандемията от Covid-19, стана повод за поредица от искания от търговци с електроенергия за предоговаряне на параметри (количества/цени) по сключени борсови сделки, включително отказ за приемане на договорени количества по дългосрочни договори в значителен размер. В допълнение, с въведените норми в новоприетия Закон за извънредните мерки се утежни в голяма степен събираемостта на дължимите плащания, обясняват от атомната централа.

Поради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на вируса COVID -19, Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД издаде серия от заповеди с мерки за недопускане възможността за заразяване на персонала и осигуряване безопасната работа на 5 и 6 ядрени енергийни блокове. Това наложи строги ограничения и коренно различна организация за недопускане на необосновано струпване на хора при допускането до работа, е записано още във финансовия отчет.

Производство и продажби

За деветмесечието на 2020 г. производството на АЕЦ-а е в размер на 12,5 млн. МWh и е близо до нивото от същия период на 2019 г. Общото количество реализирана от АЕЦ “Козлодуй” електроенергия през деветте месеца на 2020 г. е 11,9 млн. MWh и е почти на нивото на реализацията през същия период на 2019 г.

Налице са обаче съществени промени в структурата и обема на пазарните продажби. Съотношението между продажбите в регулираната и нерегулирана част на пазара е съответно 17% / 83%, т.е. налице е увеличен дял на продажбите по регулирани цени в сравнение със същия период на 2019 г., когато съотношението е било 12%/88%.

Продажбите по регулирани цени през деветте месеца на 2020 г. са с 41% повече в сравнение със същия период на 2019 г. предвид увеличената квота за регулаторния период и неравномерното месечно разпределение за доставка, съгласно Решението на КЕВР.

Силната неравномерност на определените с Решение на КЕВР месечни квоти за доставка по регулирани цени (1150 MW през Януари до 123 MW през юни) до голяма степен повлия неблагоприятно на продажбите на пазара. За новия регулаторен период Юли 2020 – Юни 2021 г. определените за доставка количества по регулирани цени са в размер на 2 880 000 MWh, почти на нивото от предходния регулаторен период (3 000 000 MWh), припомнят от атомната централа.

В разглеждания сега период за първи път доминират продажбите на краткосрочни часови пазари (199,2% ръст спрямо същия период на 2019 г., 1,6% над планирания обем от актуализирания план) поради драстично завишения дял на дружеството в изпълнение на общия Ангажимент към ЕК и предлагане на свободните обеми за 2020 г. основно в този борсов сегмент на свободния пазар.

В резултат на това нарасна обема на нереализираните количества поради значителен ценови спад, което доведе и до принудителна работа на двата блока на понижена мощност. Налице е ръст в продажбите и в часов сегмент „В рамките на деня“, в резултат от реализация на отказани значителни обеми по дългосрочни договори в периода Март – Април, както и по сделки за оптимизиране на небалансите. Невъзможността за пълна реализация на големи обеми на часовите пазари в кратък срок доведе и до по-висок дял на излишъка, уреден на балансиращия пазар, обясняват от централата.

През деветмесечието на 2020 г. АЕЦ „Козлодуй“ е произвел и 110 852 MWh топлоенергия (ТЕ), с 22,3% по-малко от същия период на 2019 г. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй е 52 376 MWh, което е с 5 838 MWh (-10%) под отчетените в предходната година. Причината за намалените количества е топлата зима.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща