Между 2,4 и 1,2 млрд. евро предлагат за изграждането на разширението на газопреносната мрежа до Сърбия

Арабско италианското обединени Аркад предлага сумата от 1 млрд. 2 млн. долара за изграждане на разширението на газопреносната мрежа до Сърбия, ДЗЗД консорциум предлага малко по-висока оферта

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1194
article picture alt description

Победителят в търга за изграждане на разширението на газопреносната мрежа до Сърбия ще стане ясен до началото на месец април. Днес в "Булгартрансгаз" бяха отворени офертите на кандидатите за изграждане на трасето от 484 км. Предстои комплексната им оценка. Прогнозната стойност на разширението на газопреносната мрежа бе оценено от българската страна на 2,8 млрд. лв. 

При отварянето на офертите стана ясно, че те са буквално на ръба, но вероятно компромис може да бъде намерен, стига комплексната оценка да отговаря на предварителните изисквания. Очаква се в началото на следващата седмица "Булгартрансгаз" да излезе с решението за класиране. 

Арабско италианският консорциум Консорциум Аркад с участници  Аркад ЕЙ Би Би С.п.А и Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпани - предлага обща цена за изпълнение на предмета  на поръчката при срок от  250 календарни дни  оферта за 1 млрд. 288 млн. 739 хил. 305 евро и единадесет евроцента.

 При максимално допустим срок на изпълнение от 615 календарни дни предложената сума е – 1 млрд. 102 млн.  203 хил. 220 евро 11 евроцента.

Оскъпяването при разсрочено плащане и при двата варианта е 4,1 %.

ДЗЗД Консорциум – Газово развитие и разширение в България –( ГРРБ ) с участници Консорциум Варна 1(учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А. ) и Камплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л. – клон България  - предлагана обща цена за изпълнение на предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение 250 календарни дни в размер на 2 млрд. 414 млн. 712 хил. 667 евро и 85 евроцента. Предлагана обща цена за предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение 615 календарни дни в размер на 1 млрд. 600 млн. 867 хил. 584 евро и 88 евроцента.

Процентът на оскъпяване при разсрочено плащане при срок от 250 календарни дни тръгва от 7 % от 1 до 3 г. и стига до 9 % през 10-та година. При срок от 615 дни е почти същият.

 

Обединение Industries 1 Fovallalkozo Zrt  2. Industries-KVV Kivitelezzo Zrt отпада от търга, тъй като не отговаря на условията. 

 

Едно от важните условия, които ще се преценяват при оценката на офертите е начина на финансиране, обясни пред журналисти след отварянето на предложенията изп.директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Обществената поръчка предвижда комплексна методика за избиране на най-доброто предложение. В нея се включват няколко различни вида показатели, единият от който е срокът за изпълнение на поръчката, ценообразуващи фактори, цена за изпълнение на поръчката и не на последно място цена за осигуряване на финансирането", каза Малинов.

Съгласно тежестта на всеки един от заложените критерии ще бъде подготвено окончателното класиране и ще бъде предложено коя оферта ще бъде класирана на първо място.

 

В отговор на въпрос защо се получава разминаване в прогнозната цена от 2286000000 лв. (2,8 млрд.лв. с ДДС)  за изграждането на участъка и така предложените цени без ДДС в евро и защо се получава това оскъпяване, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов каза, че все още не разполага с данните от комисията. Искам да кажа нещо – прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 млрд. 286 млн. лева без включен данък добавена стойност. Доколкото имам информация, по един от вариантите има предложена цена, която е в рамките на прогнозната стойност.

„Тази прогнозна стойност е предвидена и за двата срока на изпълнение“, уточни още той. (250 и 615 календарни дни ).

 

В коментар за изискването за доставка на определени количества още през следващата година, както и дали това изключва офертата с по-дълъг срок на изпълнение, Малинов обясни, че „и при двата варианта, заложени в обществената поръчка се предвижда природен газ да бъде подаден от България към Сърбия към края на тази година и именно от 1 януари 2020 г. Предложените срокове, максималните, които сме заложили в обществената поръчка са при единият вариант цялото трасе да бъде изградено за 250 календарни дни от откриването на строителната площадка, а при другият вариант – в рамките на 615 календарни дни да бъде изградено цялото трасе. Предложените от участниците срокове за изпълнение на поръчката отговарят на това наше изискване. В случай, че те бяха предложили други срокове те нямаше да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения“, каза той и уточни, че и при двамата участници сроковете отговарят на изискванията.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ уточни също така, че при единия вариант за изпълнение на проекта в рамките на 615 дни е поставено изискване, че „в рамките на 250 дни трябва да бъде изградена тази инфраструктура от около 308 километра от съществуващата компресорна станция на Плоски Сеновец до българо-сръбската граница. В този първи етап ние ще използваме съществуващата инфраструктура от Провадия до Полски Сеновец. По националната мрежа – това не е Трансбалканския газопровод, което ще ни осигури да изпълним поетите ангажименти към компаниите, с които сключихме договори за резервиране на капацитет от 1 януари 2020 г. на изход България към Сърбия“.  

 

Припомняме, че в частта изискуеми депозити и гаранции е записано, че при подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция ца изпълнение в размер на 5 процента от стойността на договора под формата на депозит на паричната сума, банкова гаранция или застраховка, като обезпечение за изпълнение на договора и със срок на валидност от 330 календарни дни от датата на сключване на договора. За обезпечавана на 100 % от авансово предоставените средства от възложителя, изпълнителят  представя гаранция или като парична сума или като банкова гаранция за авансово плащане на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Авансово предоставените средства са в размер до 250 млн. лв. без ДДС.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща