5.247 млрд. лева активи управляват местни и чужди инвестиционни фондове в България към края на септември

Като процент от БВП общият размер на активите е 4.7%, при 3.6% от БВП към септември 2019 г. и 4.2% към края на второ тримесечие на 2020 г., сочат обявените от БНБ данни

Икономика / България
3E news
820
article picture alt description

Към края на септември 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 5247 млн. лева. Техният размер се увеличава с 875.6 млн. лева (20%) в сравнение със септември 2019 г. (4371.5 млн. лева) и с 570.9 млн. лева (12.2%) спрямо юни 2020 г. (4676.1 млн. лева). Това показват обявените днес, 20 ноември, данни от Българската народна банка (БНБ).

Като процент от Брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2020 г. е 4.7%, при 3.6% от БВП към септември 2019 г. и 4.2% към края на второ тримесечие на 2020 г.

1. Размер и структура на активите

Към края на септември 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1681.2 млн. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. (1657.1 млн. лева) те се увеличават с 24.1 млн. лева (1.5%). В сравнение с юни 2020 г. (1645.2 млн. лева) активите се увеличават с 36 млн. лева (2.2%).

Към края на трето тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 27.1 млн. лева (4.3%) до 656.4 млн. лева при 629.3 млн. лева към септември 2019 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 9.9 млн. лева (3%) до 341.1 млн. лева при 331.2 млн. лева към края на септември 2019 г. Спрямо юни 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 9.4 млн. лева (1.5%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 0.6 млн. лева (0.2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 13 млн. лева (1.9%) до 683.7 млн. лева към септември 2020 г. (696.7 млн. лева към края на септември 2019 г.). В сравнение с юни 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 26 млн. лева (3.9%).

Към края на септември 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40.7%, при 42% към септември 2019 г. и 40% към юни 2020 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към септември 2020 г. при относителен дял от 38% към септември 2019 г. и 39.3% към юни 2020 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 60 млн. лева (9%) до 725 млн. лева, депозитите намаляват с 67.3 млн. лева (29.2%) до 163 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 40.2 млн. лева (7.1%) до 609.1 млн. лева. В сравнение с юни 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 42.4 млн. лв. (6.2%), депозитите намаляват с 10 млн. лева (5.8%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 22.5 млн. лева (3.8%). Към края на септември 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 43.1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36.2% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 10%, при съответно 40.1%, 34.3% и 10.6% към края на септември 2019 г. Към юни 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41.5%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35.7% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 11.2% .

Към края на трето тримесечие на 2020 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 53.3% и в евро – 39.1%, при съответно 57% и 35.1% към септември 2019 г. Към юни 2020 г. активите, деноминирани в български лева, са 55.1%, а тези в евро – 36.5%.

Географската структура на ценните книжа5 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 37.7 млн. лева (4.2%) до 933 млн. лева при 895.4 млн. лева към края на септември 2019 г., а в останалите държави от от Европейския съюз6 нарастват с 41 млн. лева (10.3.%) до 441 млн. лева при 400 млн. лева към края на септември 2019 г. В сравнение с юни 2020 г. инвестициите в България се увеличават с 16.1 млн. лева (1.8%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 31.4 млн. лева (7.7%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 62.1% към септември 2020 г. при 63.5% към края на септември 2019 г. и 63.1% към юни 2020 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември 2020 г. е 29.3% при 28.4% към края на септември 2019 г. и 28.2% към юни 2020 година.

2. Размер и структура на пасивите

Към края на септември 2020 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 3565.8 млн. лева. Спрямо същия месец на 2019 г. (2714.3 млн. лева), те нарастват с 851.5 млн. лева (31.4%). В сравнение с края на юни 2020 г. (3030.9 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 534.9 млн. лева (17.6%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 740.2 млн. лева (37.1%) до 2735.7 млн. лева при 1995.4 млн. лева към септември 2019 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 98.7 млн. лева (19%) до 617.6 млн. лева към септември 2020 г. при 518.9 млн. лева към края на трето тримесечие на 2019 г. Спрямо юни 2020 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 509.1 млн. лева (22.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 38.1 млн. лева (6.6%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2020 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (76.7%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.3%). Към края на септември 2019 г. и края на юни 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 73.5% и 19.1%.

Към края на септември 2020 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1681.2 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1675.1 млн. лева. Към края на трето тримесечие на 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1600.6 млн. лева (95.6%), а към сектор Останал свят – 74.5 млн. лева (4.4%). Спрямо септември 2019 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 4.3 млн. лева (0.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 24 млн. лева (47.6%). По институционални сектори към септември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 6.4 млн. лева (1.2%) до 553.8 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 5.4 млн. лева (0.8%) до 681.9 млн. лева. Спрямо юни 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват с 39.6 млн. лева (2.5%), а към нерезиденти намаляват с 1.4 млн. лева (1.8%). По институционални сектори към септември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 5.5 млн. лева (1%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 22 млн. лева (3.3%).

Към края на септември 2020 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33.1%) и Други ПФИ (9.5%). Техните дялове към септември 2019 г. са съответно 41.7%, 33.2% и 9.1%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.4% от общия размер на собствения капитал към септември 2020 г. при относителен дял 3.1% към края на септември 2019 г. и 4.6% към юни 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща