ЧЕЗ Разпределение: Обява за изработка, доставка и монтаж на 45 бр. защитни тръби

Енергетика / България
3E news
740
article picture alt description

Обява

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – ДИРЕКЦИЯ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ“, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, открива поръчка чрез реда за възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет „Изработка, доставка и монтаж на 45 бр. защитни тръби за преносими заземления и оперативни щанги“, съгласно Приложение 1– Технически изисквания

Изисквания към офертата:

1. Общо представяне на Кандидата, което включва:

               1.1. Имена за връзка, адрес и телефон;

               1.2. Удостоверение за актуално състояние, ако Кандидата е юридическо лице и ЕГН, ако Кандидата е физическо лице;

2. Да се посочи срок за доставка - в календарни дни, от поръчка на Възложителя, не повече от 30 календарни дни.

3. Единичните и общата цена да са в лева, без ДДС с включени всички разходи.

4. Да се посочи срок на валидност на офертата, в календарни дни;

5. Да се посочи гаранционен срок;

Начин на плащане: до 15 дни след извършване на услугата, срещу представени приемно-предавателен протокол и данъчна фактура.

Срок и място за получаване на офертите: Оферти се подават и ще бъдат приемани в срок до 16.00ч. на 02.11.2020 г. на адрес: град София 1754, бул. Цариградско шосе № 159, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Деловодство (за ДЕП – сектор „Методическо управление и контрол”), или на e-mail: milena.dimitrova@cez.bg и stefan.ivanov@cez.bg.   

Лица за контакти: Милена Димитрова +359 885 396 690

                               Владимир Вълчев +359 884 736 317

Предоставените лични данни, с документите за участие, ще бъдат използвани с цел еднозначно идентифициране на участниците при изпълнение на процедурата за избор на Изпълнител и при необходимост за публично обявяване на крайните резултати от нея. Документите и посочените в тях данни ще се съхраняват за срок от 12 месеца след приключване на процедурата. Подаването на документи за участие в процедурата се счита за съгласие за обработка на лични данни за посочените цели и срок.

Подробна информация за обработката на лични данни от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД можете да намерите на www.cez-rp.bg.

Приложение 1 – Технически изисквания

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща