80,8 млн. лв. планира да вложи столичната Топлофикация в модернизация на мрежата си в следващите 5 г.

Енергетика / България
3E news
414
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране ще разгледа днес искането на Топлофикация София за удължаване на срока на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия.

Към момента на подаване на заявлението дружеството разполага с 4 186 MW инсталирани топлогенериращи мощности и 238MW електрогенериращи мощности, а дължината на тръбопроводите по трасе възлиза на над 1007 km и оперира с около 17 300 броя индиректни абонатни станции(АС). Включеният топлинен товар към топлопреносната мрежа на гр. София е общо около 5 840 MW, е обяснено в доклада на столичното парно.

Топлофикация София” ЕАД доставя топлинна енергия на 445 000 клиента. За срока на сега действащата лицензия дружеството ежегодно увеличава своите клиенти, като е присъединило 1 448 броя топлофицирани жилища.  За изграждане на трасета за нови клиенти и развитие на топлопреносната мрежа за следващите пет години са заложени 2,5 млн. лв. в бизнес плана на дружеството. В бизнес плана са заложени общо средства за модернизация на мрежата 80,8 млн. лв.

Дружеството предоставя услугата на значителен брой обществено-значими клиенти, болнични заведения, поликлиники, висши учебни заведения, училища, детски градини и други общински и бюджетни организации. Значителна част от клиентите на дружеството не разполагат с алтернативна възможност за отопление, поради проектиране на сградите за централно отопление. Дружеството предвижда за новия период на лицензията да продължи поетапното присъединяване на нови клиенти, предвид плановете за развитите, свързани със застрояването на гр. София до 2030 г.

За следващия лицензионен период дружеството счита, че е необходимо част от тръбопроводните връзки, т.н. „връзки между мрежите на отделните топлоизточници“ да бъдат реконструирани и възстановени. По този начин се цели повишаване сигурността на снабдяването с топлинна енергия, както и при аварийна ситуация се цели да бъде ограничаван броят на засегнатите от аварии клиенти.

Към настоящия момент на връзките между районите няма поставени уреди за измерване на дебита на топлоносител и определяне точното място на пробив без извършване на манипулации, свързани със спиране на топлоподаването на други клиенти.

С оглед плановете за развитите на отделните квартали дружеството стратегически ще развива мрежата си вж.к. „Малинова долина“ 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част, включваща зоната между бул. „Цар Борис III“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Киркор Азарян“, Околовръстен път и река „Сухата река“.

Дружеството е получило много заявки за присъединяване от бизнес клиенти и строители от кварталите Манастирски ливади, Бъкстон, Павлово, Лозенец, Хладилника, Славия, Студентски град, Овча купел, Люлин и Дружба.

Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за целите на бизнес плана е запазена в размер на 102,00 лв./MWh, останалото изменение на ценообразуващите елементи е отразено в премията от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕС), която след покачването през 2021 г. бележи постепенен спад в резултат на поетапното въвеждане в експлоатация на планираните инвестиции. Предвид тенденцията пазарът на природен газ да бъде либерализиран с конкуренция и диверсификация на източниците, при изготвянето на прогнозните разходи за природен газ за периода 2021 г. –2024 г. е предвидено намаляване на средната цена за покупка на основно гориво до ниво от 35,68 лв./MWh.

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от 175 690 хил. лв. за 2020 г. на 374 113 хил. лв. през 2024 г. от прогнозираното увеличение на продажбите, вследствие на увеличеното производство на електрическа енергия. Прогнозираното увеличение е свързано с предвижданията на дружеството през разглеждания период да се включат в експлоатация нови, високоефективни електрогенериращи мощности.

За разглеждания период е прогнозирано приблизително еднакво годишно производство на топлинна енергия, но в резултат на прогнозираната динамика на цените, приходите от топлинна енергия плавно нарастват от 357 715 хил. лв. на 400 552 хил. лв.

Разходите за квоти въглеродни емисии през периода на бизнес плана се увеличават от прогнозираното по-голямо производство и съответно разход на природен газ, както и

стр. 15 от 16предвиденото плавно покачване на цената, която е прогнозирана за 2020 г. 26,00 евро/t и 32,00 евро/t през 2024 г.

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са 831 294хил. лв., разпределени по години, както следва:2020 г. -121687 хил. лв.; 2021 г. –211170 хил. лв.; 2022 г. –346692 хил. лв.; 2023 г. 132376 хил. лв. и 2024 г. –19367 хил. лв.

Пълния доклад на Топлофикация София може да бъде намерен на страницата на КЕВР.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща