КЕВР и електродружествата обясниха: Няма искане за драстично поскъпване на тока, има новости в ценообразуването

Според новия начин за ценообразуване на услугата „достъп до електроразпределителната мрежа“ ще се изчислява на базата на заявената и предоставената мощност.

Енергетика / България
3E news
1505
article picture alt description

Драстично покачване на цената на тока няма да има. В това са категорични от електроразпределителните дружества и КЕВР. Вчера някои от медиите акцентираха, че електроразпределителните дружества, като ЧЕЗ например са поискали скок от 70 процента на цената на нощния ток. Това обаче не отговаря на истината. Проблемът е, че не е обяснено съдържанието на таблиците. Това стана ясно след питане от страна на 3eNews до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От регулатора обясниха, че през новия ценови период за пръв път предстои  да определя новите ценови нива не на база консумирана електроенергия, а на база на достъп.

Става въпрос за нов начин на ценообразуване, заявиха и от електроразпределителните дружества. Според новия начин за ценообразуване на услугата „достъп до електроразпределителната мрежа“ ще се изчислява на базата на заявената и предоставената мощност.

„През новия регулаторен период Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за първи път предстои да разгледа заявление за цена за достъп на битови потребители, която се предвижда да бъде заплащана в „лв./kW/ден“. По тази причина не е възможно да бъде определен точен процент на изменение на тази цена за всички битови потребители, тъй като това зависи от индивидуалното потребление на всеки един потребител. Следва да се има предвид, че посочените в публикуваната таблица с проценти на изменение на цената за достъп за битови потребители са относими за клиентите с ниска консумация на електрическа енергия“, се казва в отговора на КЕВР до 3eNews.

„Предложената от „Електроразпределение Юг“ ЕАД цена за достъп за битови потребители предвижда заплащането на тези цени да бъде не на база на консумирана електроенергия, а на база на индивидуална инсталирана мощност, така както това вече е въведено за небитовите потребители“, уточняват още от КЕВР.

Електроразпределение Север и ЕНЕРГО-ПРО Продажби съобщиха, че заявленията  за изменение на действащите цени на предлаганите от дружествата услуги са внесени на 31 март 2020 г.

„Предложеното крайно увеличение за потребителите на регулирания пазар на пълната средна крайна цена е намалено спрямо начално обявените намерения от 1.83% на 0.98%.

Намалението е резултат от значителното спадане на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса през последните два месеца преди подаване на заявленията. За всички останали участници на регулирания пазар изменението на крайните цени е изчислено при действащите условия“, съобщават от дружеството.
 
Електроразпределение Север и ЕНЕРГО-ПРО  са категорични, че заявленията са съобразени с новите нормативни изисквания.

„Заявлението на Електроразпределение Север АД е съобразено с нормативните корекции с инфлационен индекс и степен на изпълнение на инвестиционната програма. В случай че КЕВР одобри предложението на дружеството, средната цена на мрежовите услуги на електроразпределителното дружество би се променила с 0.71%. В заявлението си Електроразпределение Север АД предлага на КЕВР, считано от 01.07.2020 г., цената за достъп до електроразпределителната мрежа на небитовите (стопански) потребители да се определя на база на предоставената мощност. В момента цената за достъп съществува като компонент от общата цена  за дейността по разпределение на електрическа енергия и се определя на база консумираната електрическа енергия.

Според новия начин за ценообразуване на услугата „достъп до електроразпределителната мрежа“ ще се изчислява на базата на заявената и предоставената мощност. Това ще отразява както възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност, така и задължението на ЕРП Север да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти. Новият метод е съвременен и вече се прилага в Европа и от другите електроразпределителни дружества в България. Той дава възможност за по-справедливо разпределение на разходите за достъп до мрежата между бизнес клиентите“.

ЕРП Север и ЕНЕРГО-ПРО внасят още едно уточнение: „Консумираната електрическа енергия е тази, която потребяват използваните от клиента електроуреди за определено време (обикновено отчетен период). Тя се измерва в kWh (киловатчасове). Предоставената мощност е максималния капацитет, който е гарантиран от ЕРП Север за електрическата инсталация във Вашия обект. Това е общата, гарантирана  мощност, която може да се използва в един обект във всеки един момент и се измерва в kW (киловати). При новия начин на калкулиране, цената за достъп се изчислява не за използваната електрическа енергия, а на базата на заявената и предоставената на клиента мощност. По този начин, при формиране на дължимата от клиента стойност за достъп до електроразпределителната мрежа няма да се отчита наличието или не на конкретна консумация на електрическа енергия. Дължимата ежемесечна сума за достъп до разпределителната мрежа ще зависи от утвърдената от КЕВР цена за достъп ( в BGN./kW/ден), предоставената мощност на клиента за съответния обект и броя дни за периода на отчитане.
 
Заявлението на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД съдържа мотиви за признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентирана в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, с цел крайният снабдител да покрива разходите за изпълнение на  лицензионните  задължения, както и включване на разходите за балансиране в техния реален размер. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД предлага и признаване на разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност. В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за снабдяване на битовите и стопанските потребители на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще се промени с 0.26%“., казаха от дружеството.
 
От ЧЕЗ също заявиха, че предложенията на дружествата (на ЧЕЗ в България) за ценовия период 2020/2021  са изготвени в съответствие с действащата нормативна уредба.

ЧЕЗ Електро предлага намаление на тарифите за стопански потребители и изравняване на нощната тарифа за битови и стопански клиенти, категорични са от дружеството.  

„Предложенията на дружествата за ценовия период 2020/2021 г. са изготвени в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, формирани са по начин, който позволява да бъдат покрити разходите на дружествата, осигуряват изпълнението на законовите и лицензионни задължения, както и достигане на европейските стандарти за качество на доставките и услугите“, съобщиха от дружеството.

Оттам уточниха и новите моменти в заявлението, а както става ясно те са съществени и в някои случаи предвиждат и понижение.

„ЧЕЗ Електро България“ АД предлага изравняване на нощната тарифа за битовите и стопански потребители, съответно на 96,27 лв./МВтч за стопанския и 96,23 лв./МВтч за битовия сегмент. По този начин ще се преодолее и наблюдаваната тенденция за утвърждаване на цени за нощна енергия под нейната себестойност. В момента цената на нощната енергия за битови потребители е 56,76 лв./МВтч, при покупна цена от НЕК 89,67 лв./МВтч.

Съобразявайки се с очакваните промени в електроенергийния пазар, предполагащи намаляване на небитовите клиенти в регулирания сегмент, с предложените цени се цели пълно елиминиране на кръстосаното субсидиране, чрез намаляване на цените в стопанския сегмент с -22,88% за върхова тарифа и съответно с -8,04% дневна тарифа при  измерване с две скали и -18,79% за една скала. При спазване на принципите на разходно ориентирано ценообразуване, справедливо третиране на всички клиенти и недопускане на кръстосано субсидиране, Дружеството предлага и намаляване на цената на енергията за битовите клиенти с -10.39% при измерване с една скала“.

От ЧЕЗ също са категорични, че новите ценови заявления са съобразени с измененията в нормативната база.

„Основните принципи, спазвани при структурирането на предложението за цените на ЧЕЗ Електро за снабдяване са тези, предвидени в нормативната рамка, включително цените да са недискриминационни, да възстановяват икономически обоснованите разходи на дружеството за дейността му, да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала и да не допускат кръстосано субсидиране между отделните сегменти – дневна и нощна енергия и групи потребители – битови и стопански.  

Ценовото предложение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД цели покриване на реалните разходи за лицензионната дейност, подобряване на качеството на услугата, гарантиране на сигурността на доставките, развитие и разширяване на електроразпределителната мрежа. Предложенията за цени са изготвени на база принципа на равнопоставеност между отделните групи клиенти и между отделни нива на напрежение.

Окончателните цени ще бъдат определени от Комисията за енергийно и водно регулиране“, допълниха още от ЧЕЗ.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща