НАЧАЛО » свят

Нов инструмент на ЕК наблюдава и предвижда демографските промени в ЕС

Демографски атлас осигурява бърз и лесен достъп до всеобхватен набор от демографски данни и знания, събрани на европейско, национално, регионално и местно равнище.

fb
3E news
fb
29-04-2021 03:09:40
fb

Комисията стартира „Демографски атлас“ на ЕС – интерактивен онлайн инструмент за визуализиране, наблюдение и предвиждане на демографските промени в Европейския съюз, разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията.

Атласът осигурява бърз и лесен достъп до всеобхватен набор от демографски данни и знания, събрани на европейско, национално, регионално и местно равнище.

Той съдържа официални статистически данни и прогнози от Евростат, нови данни с висока пространствена разделителна способност, генерирани от JRC, както и тематични примери, които свързват демографските тенденции с конкретни области на политиката.

Атласът има за цел да подобри разбирането на демографските промени и да предвиди демографската динамика. Той е жив инструмент, който може да бъде адаптиран и разширен за нуждите на различните политики, и може да подпомага разработването на политики, които насърчават социалното сближаване и носят полза на всички граждани на ЕС. Като разбира по-добре демографията на ЕС, Комисията ще може да подобри политиките си.

Заместник-председателят по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица заяви: Демографският атлас ще подобри разбирането ни за начина, по който настъпват демографските промени. Този новаторски инструмент ще ни помогне да гарантираме, че политиките на ЕС отговарят в по-голяма степен на потребностите на гражданите, за да може никой да не се чувства изоставен. Атласът ще подпомага всички наши инициативи с навременни, солидни и съпоставими демографски данни.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи: Демографският атлас е отличен инструмент. Прекрасен пример за използване на висококачествени данни. Мога да си представя много приложения за него, например в класните стаи, за нашите младежи, които ще научат повече за своя регион, за Европа, и ще участват в нейното изграждане.

„Демографският атлас“ е публично достъпен и може да подпомага дейностите в редица области на политиката, включително здравеопазване, заетост, образование, достъп до услуги, както и териториални политики и политики на сближаване.

Контекст

Демографските промени са един от основните процеси, които оформят бъдещето на Европа. Населението на Европа остарява, а броят на гражданите в трудоспособна възраст намалява. Мобилността сред младежите, стимулирана предимно от възможностите за работа и обучение, предлага както възможности, така и предизвикателства за европейските градове и селски райони.

Неотдавнашен доклад на JRC показва, че между 2015 и 2019 г. 22,9 милиона млади европейци са станали част от населението в трудоспособна възраст, докато през същия период 26,6 милиона работници са достигнали пенсионна възраст: това показва възможна разлика от около 3,8 милиона работници.

Политическите действия могат само частично да повлияят демографските тенденции, но могат да спомогнат да се гарантира, че демографските промени не оказват отрицателно въздействие върху икономиката, производителността, социалното сближаване или демократичния живот.

През юни 2020 г. Комисията стартира работата си в тази област с Доклада за въздействието на демографските промени.

Представеният днес демографски атлас подкрепя тези усилия, като предоставя на Комисията обективни доказателства в помощ на три основни политически инициативи: Зелената книга относно застаряването на населението, дългосрочната визия за селските райони и стратегията на ЕС за правата на детето.

Бъдещите версии на инструмента ще включват информация за демографски фактори като плодовитост, смъртност и нетна миграция, както и най-новите прогнози на Евростат отвъд ЕС с цел да се осигури глобално покритие през 2022 г.

Споделете мнението и идеите си относно демографията в ЕС чрез Конференцията за бъдещето на Европа.

демографски атлас
ЕС
ЕК
демографски промени
По статията работи:

3E news