НАЧАЛО » българия

Продажба на поземлен имот в София, ул. "Цар Симеон" № 330

fb
3E news
fb
12-06-2019 11:33:00
fb

На 28.06.2019 г. от 14:00 часа, ще се проведе търг с наддаване за продажба на Поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 68134.1202.982, с площ 2 591кв.м., начин на трайно ползване „За административна сграда, комплекс“ (УПИ III от кв.13а, м. Разсадника –Бежанци) по КККР на гр. София и построените в него

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.1- Административна сграда на 4 етажа и сутерен със ЗП 680м², РЗП 2 720м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.4 - Столова със сутерен със ЗП 557м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.6 - Топла връзка със ЗП16 м²

Административния адрес на имота е : гр. София, ул. „Цар Симеон“ №330.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 3 000 000 лв. (три милиона лева) без ДДС.  

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 до 15:00 часа в срок до 26.06.2019г. на посоченият адрес на имота, с един ден писмено предизвестие.

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 26.06.2019г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД, IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 10:00ч на 28.06.2019г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 300 000 (триста хиляди) лева се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT    CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 26.06.2019г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10:00 часа 28.06.2019г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Светлана Господинова,

GSM: 0894 78 75 71,

email: svetlana.gospodinova@cez.bg

По статията работи:

Галина Александрова