НАЧАЛО » българия

Правителството прецизира чрез закон изпускането на летливи газове в атмосферата

fb
3E news
fb
17-07-2019 01:42:00
fb

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). С промените се изпълняват изискванията на Решение №704 от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Целта е административните услуги за бизнеса да бъдат опростени и приведени в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. С промените в закона се регламентира въвеждането на изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за летливи органични съединения и определяне на нови ННЕ в ЗЧАВ при спазване на определени изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве. По този начин ще се улеснят операторите, като процедурите за тях се регламентират в закона.

С промените в ЗЧАВ ясно се описват изискванията за лицата, които ще кандидатстват за оправомощаване от Българския институт по метрология (БИМ) за проверка на системите за улавяне на бензиновите пари на бензиностанциите. Така се регламентира начинът и изискванията за оправомощаване, както и отказ на ниво закон. Дава се възможност документът за калибриране на еталони и средства за измерване, свързани с процедурата по оправомощаване, когато свидетелството за калибриране е издадено от БИМ, да бъде осигурен по служебен път. Уреждат се ясни и точни срокове за извършване на проверката за оправомощаване.

Прецизират се и разпоредби, свързани с контрола на твърдите горива, както и с два европейски регламента относно вещества, които нарушават озоновия слой или флуорсъдържащите парникови газове, като ясно се разграничава терминът „унищожаване” по отношение на твърдите горива.

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на ЗИД на ЗЧАВ няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, тъй като за изпълнението на дейностите по прилагането на предложения проект не са необходими допълнителни разходи/трансфери. Те ще се изпълняват в рамките на приетите бюджети на министерствата на околната среда и водите и на икономиката за съответната година.

Проектът на ЗИД на ЗЧАВ, заедно с мотивите към него и оценката на въздействие, беше обявен за публично обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на портала на Министерския съвет за обществени консултации.

пожар на подземен кабел
авария
ЕСО
По статията работи:

Георги Велев