НАЧАЛО » българия

ЕК представи инициативи за укрепване на върховенството на закона в ЕС

В основата са три стълба: утвърждаване на принципите на правовата държава чрез повишена осведоменост, годишен мониторингов цикъл и по-ефективно прилагане

fb
3E news
fb
17-07-2019 05:29:00
fb

Европейската комисия реши да предприеме поредица от мерки за по-нататъшно укрепване на върховенството на закона в ЕС, съобщи пресофисът на ЕК.

През последните пет години Европейската комисия трябваше да се справя с редица нападки срещу върховенството на закона в Европейския съюз. Европейският проект се основава на постоянното зачитане на принципите на правовата държава. Това е предпоставка, за да могат гражданите да упражняват правата си по силата на правото на ЕС и за взаимното доверие между държавите членки, е посочено в съобщението на Брюксел.

Проучване на общественото мнение на Евробарометър, оповестено днес, показва, че повече от 80 % от гражданите отдават голямо значение на зачитането на върховенството на закона, и смятат, че то трябва да бъде подобрено. 89 % от гражданите смятат, че върховенството на закона трябва да се зачита във всички други държави — членки на ЕС.

„Съдът на Европейския съюз наскоро отново потвърди, че принципите на правовата държава са от съществено значение за функционирането на ЕС. Тяхното значение се признава и от преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС. Въпреки това върховенството на закона бе подложено на нападки от различен характер през последните пет години. Европейската комисия оказа твърда съпротива на тези нападки с инструментите, с които разполага, и ще продължи да го прави в същия дух. Днес решихме да увеличим още инструментариума си, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върховенството на закона“, заяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс.

Днес ЕК представи конкретни инициативи, групирани около 3 стълба: насърчаване на култура на върховенството на закона; предотвратяване на проблеми, свързани с върховенството на закона; и ефективно реагиране при нарушения на върховенството на закона.

Като пазител на Договорите Европейската комисия има уникална роля. Въпреки това обаче всички институции на Съюза и държавите членки са отговорни за гарантирането на зачитането на принципите на правовата държава като фундаментална ценност на нашия Съюз. Освен това, ефективната реакция изисква и подкрепата на гражданското общество. 

За да насърчи обща култура в областта на върховенството на закона в Европа, Комисията ще предприеме действия във връзка с идеята за целева ежегодна проява за диалог с гражданското общество. Тя ще използва в пълна степен възможностите за финансиране, за да даде възможност на заинтересованите страни, включително на гражданското общество, да промотират принципите на правовата държава, и ще създаде специална комуникационна стратегия относно върховенството на закона.

Комисията ще засили сътрудничеството си със Съвета на Европа и други международни организации, както и със съдебните мрежи и националните парламенти. Комисията призовава Европейския парламент, Съвета и държавите членки да участват пълноценно в този процес.

За да предотврати появяването на проблеми, свързани с върховенството на закона, Комисията реши да създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави членки на ЕС. Тази допълнителна система ще спомогне за ранно откриване на възникващи проблеми в областта на върховенството на закона, където и да се появят. Комисията ще задълбочи своя мониторинг по събитията, засягащи върховенството на закона и приканва всички държави членки да участват във взаимния обмен на информация и диалог, включително чрез мрежа от национални звена за контакт. Годишният доклад следва да бъде съпроводен от целенасочени последващи действия на Парламента и на Съвета. Също така, Комисията ще доразвие информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и ще засили диалога с другите институции на ЕС, държавите членки, европейските политически партии и заинтересовани страни.

За ефективна обща реакция при нарушения на върховенството на закона Комисията ще продължи да използва в пълна степен своите правомощия за правоприлагане, ако мерките за ранно откриване и предотвратяване не са ефективни. Комисията ще предприеме стратегически подход към производствата за установяване на нарушение, като завежда дела пред Съда на Европейския съюз, когато е необходимо. С оглед на чувствителността на тези случаи, Комисията ще поиска временни мерки и гледане на делата по бързо производство, когато това е необходимо.

Комисията също така конструктивно ще подкрепя държавите членки за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите, свързани с върховенството на закона, за трайно възстановяване на стабилността.

В допълнение Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да обмислят колективен подход към управлението на случаи по член 7 от ДЕС с ясни процедурни правила.

Върховенство на закона: споделена ценност за всички европейци

Резултатите от разпространено днес проучване на общественото мнение на Евробарометър показват, че гражданите отдават голямо значение на зачитането на принципите на правовата държава: над 8 от 10 граждани заявяват, че ефективната съдебна защита от независими съдилища, равенството пред закона и задълбоченото разследване и наказателно преследване на корупцията са важни за тях. над 8 от 10 граждани заявяват, че върховенството на закона трябва да се зачита във всички други държави членки. над 80 % от гражданите на ЕС се изказват в подкрепа на подобрения по отношение на ключови принципи на правовата държава. мнозинството от гражданите (56 %) не се чувстват достатъчно информирани за състоянието на принципите на правовата държава. Проучването на Евробарометър показва силна подкрепа за ролята на медиите и гражданското общество в търсенето на отчетност на властимащите, като над 8 от 10 души считат, че е важно медиите и гражданското общество да могат да функционират свободно и критикуват правителството без риск от сплашване.

В своето съобщение от 3 април 2019 г., Комисията представи преглед на съществуващия инструментариум в областта на върховенството на закона и започна консултации относно необходимите реформи. Бяха получени над 60 писмени становища и коментари и бяха проведени дебати и обсъждания в рамките на институциите на ЕС, с държавите членки, с международни организации, съдебни мрежи, гражданското общество и академичните среди. Днешното съобщение взема под внимание този дебат. Европейският съюз се основава на набор от споделени ценности, сред които основните права, демокрацията и върховенството на закона. Тези ценности съставляват същината на нашите общества и нашата обща идентичност. Съществуването на една демокрация е невъзможно без независими съдилища, гарантиращи защитата на основните права и гражданските свободи, или без активно гражданско общество и свободни медии, осигуряващи плурализъм. Върховенството на закона се отразява пряко върху живота на всеки гражданин: то е предварително условие за постигане на равенство пред закона и защита на правата на човека, за предотвратяване на злоупотреба с власт от страна на публичните органи и за търсене на отговорност у лицата, вземащи решения. Върховенството на закона определя начина на изготвяне на законите от гледна точка на отчетността, доколко справедливо е тяхното прилагане и доколко ефективно е действието им. Той покрива и институционални въпроси, като например независими и безпристрастни съдилища и разделението на властите.

петрол
цени
пазари
По статията работи:

Галина Александрова