НАЧАЛО » българия

АСЕП: Решението на МЕ за допълнителни количества от ТЕЦ Марица изток 2 за регулирания пазар товари с нови разходи потребителите на свободния пазар

fb
3E news
fb
15-05-2019 07:17:00
fb

Издадената без знанието и обсъждането с пазарните участници заповедза ангажиране на допълнителни количества от ТЕЦ Марица изток 2 за регулирания пазар, налага несправедливо множество нови разходи чрез цените на електроенергията на БНЕБ ЕАД, допълнителни компенсации чрез ЗкО за ТЕЦ МИ 2, заплащане за непроизведена електроенергия от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток и високи разходи за балансиране, поради активиране на студен резерв от ЕСО ЕАД. Това заявяват от Асоциация Свободен Енергиен Пазар /АСЕП/ в писмо до министъра на енергетиката Теменужка Петкова във връзка с увеличаване на количествата електроенергия от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД за обществения доставчик чрез заповед на министъра на енергетиката Е-РД-16-193/09.04.2019.

Публикуваме писмото на АСЕП до министър Петкова без редакция:

 

Със Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019, в качеството Ви на Министър на енергетиката сте наложили допълнителни задължения на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за осигуряване непрекъснатостта на доставките на електроенерегия на обществения доставчик в размер на 600 000 МВтч до 30.06.2019 г. Обръщаме внимание, че не е имало публични индикациии за изчерпване на квотите от страна на обществения доставчик или крайните снабдители, както и че самият документ все още не е публично достояние, а се знае за него по изтекла информация в медийното пространство и от позиции на работодателски сдружения.

Като сдружение, което защитава интересите на пазарните участници и се стреми към прозрачна и балансирана регулаторна среда, обръщаме Вашето внимание на следното:

 - Заповедта създава допълнителни задължения за производственото предприятие "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, извън определените в ценовото решение на Комисия за енергийно и водно регулиране за текущ период 2018-2019. Следователно, със заповедта се залагат разходи, които ще бъдат предявавани за компенсация в следващия ценови период пред КЕВР, най-вероятно чрез увеличение на цената за Задължение към обществото, заплащана от потребители на свободен пазар.Тези допълнителни разходи не са обсъждани със заинтересованите страни и се вменяват едностранно от министъра на енергетиката. Още повече, няма яснота какви разходи ще предяви за компенсация ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, и дали няма да надхвърлят определените стойности за централата в действащото ценово решение. В този смисъл, при пълна непрозрачност със заповедта се създават непредвидени разходи и се вменява задължение за продажба на електроенергия на производителите при регулирани непазарни цени, без това да е включено в прогнозите и бизнес плановете на задължените лица.

 - Със заповедта се избягва прилагане на чл. 100, ал. (3) и ал. (4) от Закона за енергетика, според които общественият доставчик може да закупува допълнителни количества в случай на недостиг от организиран борсов пазар. С оглед функционирането на БНЕБ ЕАД като задължителна платформа за всички производители над 4 МВт инсталирана мощност, с цел спазването на принципите за равнопоставеност, прозрачност и конкурентност, не намираме основание Национална елекрическа компания ЕАД да избягва борсовия пазар. Заповедта е издадена на основание чл. 70, ал. 1 от Закона за енергетиката, който обаче може да се използва при наличието на рискове за доставките, застрашаване на инфраструктурата или екологични съображения. Не считаме, че някоя от тези хипотези е валидна, тъй като физическият поток на електроенергията в системата не е подложен на риск и не са налице извънредни обстоятелства, които да налагат извънредни мерки. Още повече, Закон за енергетика регламентира конкретна процедура при изчерпване на количествата на обществения доставчик в по-горе цитирания чл. 100.

 - Наложените нови задължения се приемат без публично обсъждане и без да са съобразени с останалите пазарни участници и потребителите. Взетото решение от министъра на енергетиката за ангажиране на допълнителни количества от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД за регулиран пазар, води до ограничаване на производството на централите с дългосрочно изкупуване на електроенергията (т.нар. „американски централи“), като в този случай им се заплаща „разполагаемост“. В резултат, потребителите ще заплатят едновременно допълнителните количествата на държавния ТЕЦ и то в период с драстично високи цени на въглеродни емисии, както и разходите, които НЕК ЕАД дължи на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, когато централите не произвеждат и са в т. нар. "разполагаемост“.

Ограничаването на производството от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3 рефлектира и в допълнителни разходи за пазарните участници поради постигнатите екстремно високи цени на БНЕБ ЕАД за 08.05.и 09.05.2019 г. Като резултат от тях се отчитат небаланси в прогнозните графици, за чието балансиране ЕСО ЕАД активира и студен резерв.

В този смисъл, издадената без знанието и обсъждането с пазарните участници заповед № Е-РД-16-193/09.04.2019, налага несправедливо множество нови разходи чрез цените на електроенергията на БНЕБ ЕАД, допълнителни компенсации чрез ЗкО за ТЕЦ МИ 2, заплащане за непроизведена електроенергия от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток и високи разходи за балансиране, поради активиране на студен резерв от ЕСО ЕАД.

 - Считаме, че с издадената заповед се навлиза в компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като тя е единственият орган, който определя количествата за регулиран пазар. Още повече, на база разпределените количества по тези квоти, КЕВР взима решение за цените на електрическата енергия за съответния ценовите период, които са в сила до 30.06 всяка година. Изземването на компетентността на КЕВР по този въпрос ще доведе до непредвидими последици в следващия ценови период след юли месец, тъй като министерството няма необходимия административен капацитет, за да извърши всички необходими изчисления и преценки на енергийното регулиране на квотите на пазара.

С оглед гореизложеното, обръщаме се към Вас да предприемете корективни мерки, така че настоящи Ваши действия, касаещи регулирания пазар, да не се отразяват върху разходите за следващи периоди на участниците на свободен пазар. Призоваваме, също така, занапред решенията, касаещи целия сектор да се вземат публично и да не се изземва компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране при регулирането на електроенергийния пазар.

По статията работи:

Галина Александрова