КЕВР обсъжда проекта за поправки в правилата за търговия с електрическа енергия

Енергетика / България
3E news
1216
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще подложи днес на обществено обсъждане  проектът на Правилата за изменение и допълнение на търговията с електрическа енергия. Промените бяха разгледани от КЕВР в края на месец ноември 2019 г. , но окончателното им публикуване бе забавено във времето, разбира се в установения срок.  Предложенията, направени от заинтересованите страни са били толкова много, че регулаторът е срещнал затруднения, за да подложи на анализ всички и изготви съответното становище, научи 3eNews.

Припомняме, че промените в  Правилата за търговия с електрическа енергия са в съответствие с  промените в Закона за енергетиката, които предоставиха възможността на производителите на електроенергия от ВЕИ от 1 до 4 МВт и когенерации да излязат на пазара.  Те предвиждат в основата си въвеждането на понятието „агрегатор“ като субект на електроенергийния пазар, ограничения за електроразпределителните предприятия при закупуването на технологични разходи, усъвършенстване на балансиращите групи, нови постановки по отношение на доставчика на електроенергия. В частност постановяват и нов етап от либерализацията на пазара на електроенергийния пазар.


„С измененията и допълненията на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.) се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, като задължението на производителите на електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници (ВИ) и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ВЕКП) да продават цялото произведено количество електрическа енергия на различните сегменти на организирания борсов пазар следва да се прилага и спрямо тези с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW.

В тази връзка се налага реорганизация на работата на балансиращия пазар и по-конкретно на структурата и състава на балансиращите групи, на възможността за обединение на балансиращи групи, както и на дейността на координаторите на балансиращи групи.

С допълнението на чл. 104 от ЗЕ с нова ал. 2 се въвежда яснота относно лицата, които дължат цени за достъп и/или за пренос до/през електропреносната и електроразпределителните мрежи, в т.ч. и в случаите на износ на електрическа енергия с произход Р България. Това допълнение на ЗЕ от своя страна налага отмяна на някои разпоредби в ПТЕЕ, които му противоречат.

Предложените промени, касаещи работата на организирания борсов пазар на електрическа енергия са необходими във връзка с предстоящата интеграция на българската пазарна зона със съседни такива в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“, обясняват в доклада си експертите от работната група на КЕВР.

Позовавайки се на измененията в енергийния закон, експертите обосновават и необходимостта от  „въвеждането на нов вид участник на балансиращия пазар –„агрегатор на група от обекти“, разширяването на правилата по отношение на съоръженията за съхранение на енергия, освен ПАВЕЦ (досега липсващо в нормативната база б.р.).

Промените в частта „Борсов пазар на електрическа енергия“ премахват в значителна степен съществуващите в практиката спорни моменти и неясноти по отношение прилагането на реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група и правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция, се казва още в доклада на работната група.

По отношение на очакваните резултати от прилагането, в доклада на работната група се посочва, че „В резултат от създаването на необходимите условия за фактическото участие на производителите от  ВИ и ВЕКП с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 1MW до4 MWна организирания борсов пазар ще се увеличи неговата ликвидност, а оттам и атрактивността и стабилността на пазара. По-високите търгувани обеми ще доведат съответно и до търсенето/предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в най-голяма степен на портфолиото на съответния търговски участник, което ще даде допълнителен тласък в развитието на борсовата търговия. Регламентирането на ясни правила и условия за участие на тези производители на електроенергийната борса ще предотврати в значителна степен възможностите за злоупотреби и извличането на неполагащи се изгоди, като същевременно ще създаде сигурност и увереност в пазарните участници, че постигнатите резултати са дължат действително на обективни фактори, а не на непазарни такива.

По този начин ще се насърчи конкуренцията между доставчици, съответно клиенти и ще се повиши доверието на всички в пазара на електрическа енергия и неговата надеждности прозрачност“, пишат експертите от регулаторната комисия.
От регулаторна гледна точка те обръщат внимание на процеса на обединение на пазарите.

Според тях, „Създаването на необходимите нормативни предпоставки за интеграцията на българската пазарна зона с други пазарни зони и/или обединения на пазарни зони в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“ще спомогне за преодоляване изолираността на националния пазар и е стъпка в посока изграждането на единен европейски пазар на електрическа енергия.

Обединението на българската с други пазарни зони ще даде лесен и опростен достъп на търговските участници до други пазари, характеризиращи се с много по-голяма ликвидност и ниво на конкуренция. По този начин българските производители, търговци и крайни клиенти ще имат възможност да осъществяват сделки при много по-надеждна  прогнозируемост, по-ниски ценови флуктуации и като цяло в много по-стабилна среда.

Участието на агрегатори на група от обекти ще повиши конкуренцията между доставчиците на балансираща енергия за бърз (минутен) и бавен (студен) резерв за заместване, а оттам и възможностите за независимия преносен оператор да балансира отклонението от планираните/договорените графици за производство и потребление на електрическа енергия при оптимално ниво на цените за тези услуги.

Осигуряването на равнопоставеност и еднакво третиране на всички видове съоръжения за съхранение на енергия по отношение заплащането на цените за достъп, пренос и задължения към обществото ще създаде сигурност и предвидимост във връзка с реализирането на бъдещи инвестиционни намерения.

С предлаганите изменения по отношение прилагането на реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група и правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция се внася по-голяма яснота в отношенията между настоящ/нов доставчик/координатор на балансираща група, крайния клиент и оператора на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и се опростява процедурата по смяна на доставчик/координатор, в резултат на което се премахват ненужни пречки и се предотвратява възникването на излишни спорове между пазарните участници при предприемане на действия по глава осма от ПТЕЕ“, се казва още в доклада на работната група.

Към документите, приложени към доклада на работната група от КЕВР е приложена и съгласувателна таблица, в която са описани подробно както всички предложения, така и основанията за приемане или отхвърлянето им. Документът е в обем от 147 страници и е достъпен на страницата на регулатора.

Доклад на работната група, предложение и съгласувателна таблица: http://www.dker.bg/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=358&cntnt01display=event&cntnt01returnid=101

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща