Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз: Финансовото споразумение

Икономика / България
3E news
489
article picture alt description

V. Какво е договорено относно финансовото споразумение?

В насоките на Европейския съвет от 29 април 2017 г. бе отправено искане за единно финансово споразумение, обхващащо бюджета на ЕС, прекратяването на членството на Обединеното кралство във всички органи или институции, създадени съгласно Договорите, и участието на Обединеното кралство в конкретни фондове и инструменти, свързани с политиките на Съюза. С финансовото споразумение се обхващат всички тези точки и се уреждат сметките.

Съгласно Споразумението за оттегляне Обединеното кралство ще спази ангажиментите си по своя дял от финансирането на всички задължения, поети по време на членството в Съюза, по отношение на бюджета на ЕС (и по-конкретно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., включително плащанията, които ще бъдат извършени след края на преходния период във връзка с приключването на програмите), Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Механизма за бежанците в Турция, доверителните фондове на ЕС, агенциите на Съвета и Европейския фонд за развитие.

В тази връзка преговарящите от името на Комисията и на Обединеното кралство се споразумяха за справедлива методика за изчисляване на задълженията на Обединеното кралство в контекста на неговото оттегляне от ЕС. В основата на договорената методика са залегнали следните принципи:

- никоя държава членка не следва да плаща повече или да получава по-малко поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;

- Обединеното кралство следва да плати своя дял от ангажиментите, поети по време на членството му;

- както и Обединеното кралство не следва да плаща повече, нито по-рано, отколкото ако беше останало държава членка. Това означава по-специално, че Обединеното кралство следва да плаща, като се изхожда от действителното изпълнение на бюджета, т.е. при отчитане на корекциите при изпълнението му.

Колко следва да плати Обединеното кралство?

Целта на преговорите бе да се уредят всички задължения, съществуващи към датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ето защо в Споразумението не се разглежда размерът на финансовите задължения на Обединеното кралство, а методиката за изчисляването му. Двете страни се споразумяха за обективна методика, която позволява спазването на всички съвместни поети задължения по отношение на бюджета на Съюза (за периода 2014—2020 г.), в това число неизпълнените поети задължения към края на 2020 г. („Reste à liquider“) и задълженията, които не се покриват от активите.

Обединеното кралство също така ще продължи да гарантира заемите, отпуснати от Съюза преди оттеглянето му, и ще получи обратно своя дял от неизползваните гаранции и събраните впоследствие суми след задействането на гаранциите по такива заеми. Освен това Обединеното кралство се съгласи да изпълни всички неизпълнени поети задължения по отношение на доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция.

Обединеното кралство ще остане страна по Европейския фонд за развитие и ще продължи да прави вноски за плащанията, необходими, за да се спазят всички поети задължения, свързани с текущия 11-ти ЕФР, както и с предишните фондове. Внесеният капитал на Обединеното кралство в Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде възстановен на Bank of England и Обединеното кралство повече няма да бъде член на ЕЦБ. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), внесеният капитал на Обединеното кралство ще бъде възстановен с дванадесет годишни вноски, но ще бъде заменен с (допълнителна) гаранция, която може да бъде активирана. Обединеното кралство ще продължи да гарантира и по отношение на неприключените операции на ЕИБ от датата на оттегляне до края на тяхната амортизация. Обединеното кралство ще запази също така привилегиите и имунитетите на ЕИБ (Протоколи № 5 и 7 към Договора) за операциите, съществуващи към датата на оттегляне.

Какво означава това за проектите и програмите на ЕС?

Всички проекти и програми на ЕС ще бъдат финансирани съгласно предвиденото в сега действащата многогодишна финансова рамка (2014—2 020 г.). Това дава сигурност на всички бенефициери по програми на ЕС, включително бенефициерите от Обединеното кралство, които ще продължат да се възползват от програмите на ЕС до тяхното приключване, но не и от финансовите инструменти, одобрени след оттеглянето. 

Как се изчислява делът на Обединеното кралство?

Обединеното кралство ще допринесе за бюджета за 2019 г. и 2020 г., като делът му ще бъде процент, изчислен така, сякаш то продължава да е държава членка. Що се отнася до задълженията след 2020 г., делът ще бъде определен като съотношение между собствените ресурси, предоставени от Обединеното кралство в периода 2014—2020 г., и собствените ресурси, предоставени от всички държави членки (включително Обединеното кралство) през същия период. Това означава, че отстъпката за Обединеното кралство е включена в неговия дял. 

Какъв е делът на Обединеното кралство от богатството на ЕС (активи — сгради и пари в брой)?

Активите на ЕС принадлежат на ЕС, тъй като ЕС има собствена правосубектност. Никоя държава членка няма права върху активите на ЕС. При все това частта на Обединеното кралство от пасивите на ЕС ще бъде намалена със съответните активи, тъй като няма нужда от финансови пасиви, които са покрити с активи, и следователно не е необходимо Обединеното кралство да ги финансира. 

Докога следва да плаща Обединеното кралство?

Обединеното кралство ще плаща до погасяването на последното дългосрочно задължение. От Обединеното кралство няма да се изисква да плаща по-рано, отколкото ако беше останало държава членка. Ще плаща ли Обединеното кралство пенсионните задължения на публичната служба на ЕС? Обединеното кралство ще плати своя дял от финансирането на пенсиите и на други обезщетения на служители, натрупани до края на 2020 г. Това плащане ще бъде извършено, когато стане дължимо, както за останалите държави членки. 

Какви биха били финансовите последици при удължаване на преходния период?

По време на евентуално удължаване на преходния период Обединеното кралство ще се третира като трета държава за целите на бъдещата многогодишна финансова рамка от 2021 г. нататък. В случай на удължаване на преходния период обаче ще се изисква справедлив финансов принос на Обединеното кралство в бюджета на ЕС, за който ще трябва да се вземе решение от Съвместния комитет, създаден с цел управление на Споразумението за оттегляне. Това отразява факта, че едно удължаване на преходния период означава, че Обединеното кралство продължава да участва пълноценно в единния пазар с всички ползи, произтичащи от това.

VI. Какво е договорено относно управлението на Споразумението за оттегляне?

Споразумението за оттегляне съдържа институционални договорености, имащи за цел да се гарантират ефективно управление, изпълнение и прилагане на Споразумението, включително подходящи механизми за уреждане на спорове. ЕС и Обединеното кралство се договориха за прякото действие и предимството на цялото Споразумение за оттегляне при същите условия като тези, приложими в правото на Съюза, както и относно факта, че Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) е крайният арбитър по въпроси, свързани с правото на ЕС или понятия от това право. Тази гаранция е необходима, за да се осигури последователното прилагане на законодателството на Съюза. Важни части от Споразумението за оттегляне се основават на правото на Съюза, което се използва, за да се гарантира, че оттеглянето става по организиран начин. Предвид това е още поважно да се прилагат същите правни последици, методи и принципи на тълкуване както за правото на Съюза.

В случай на спор относно тълкуването на Споразумението за оттегляне, в рамките на Съвместен комитет се провеждат първоначални политически консултации. Ако не бъде намерено решение, всяка от страните може да отнесе спора до правнообвързващ арбитраж. Тогава, когато спорът засяга въпрос, свързан с правото на ЕС, арбитражният състав има задължението да отнесе въпроса до Съда на ЕС, който да се произнесе с решение, имащо задължителна сила. Освен това всяка от страните може да поиска от арбитражния състав да отнесе въпрос до Съда на ЕС. В такива случаи арбитражният състав трябва да отнесе въпроса до Съда на ЕС, освен ако счете, че спорът в действителност не засяга правото на ЕС. Той трябва да мотивира своята преценка, а страните могат да поискат преразглеждане на тази преценка. Решението на арбитражния състав има задължителна сила за Съюза и Обединеното кралство. В случай на неизпълнение на решение арбитражният състав може да наложи плащането на еднократно платима сума или периодична имуществена санкция в полза на засегнатата страна.

И накрая, ако въпреки това продължи да е налице неизпълнение, Споразумението позволява на страните да спрат пропорционално прилагането на самото Споразумение за оттегляне, с изключение на правата на гражданите, или части от други споразумения между Съюза и Обединеното кралство. Подобно спиране подлежи на преглед от арбитражния комитет.

VII. Протокол за Ирландия/Северна Ирландия

Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия е изцяло приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва установяването на „ твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар. Той ще започне да се прилага в края на преходния период.

МИТНИЧЕСКИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Означава ли това, че Северна Ирландия ще остане на единния пазар на ЕС за стоки?

Северна Ирландия ще продължи да спазва ограничен набор от правила, свързани с единния пазар на ЕС, с цел да се избегне „ твърда“ граница: законодателството относно стоките, санитарните правила за ветеринарния контрол, правилата за производството/пускането на пазара на селскостопански продукти, ДДС и акцизите на стоките и правилата за държавната помощ.

Как Северна Ирландия може да напусне митническия съюз на ЕС и същевременно да избегне установяването на митническа граница на остров Ирландия?

Северна Ирландия продължава да е част от митническата територия на Обединеното кралство. Затова тя ще трябва да може да се възползва от бъдещите споразумения за свободна търговия (ССТ), които Обединеното кралство може да сключи с трети държави. В бъдещите ССТ, сключени от Обединеното кралство, може да се предвижда, че произведени в Северна Ирландия стоки имат достъп до трети държави при същите условия като стоките, произведени в други части на Обединеното кралство. Митническият кодекс на ЕС ще се прилага за всички стоки, влизащи в Северна Ирландия. Така ще се избегнат митнически проверки и контрол на остров Ирландия.

По отношение на митата, тези на ЕС ще се прилагат за стоки, които влизат в Северна Ирландия, ако е налице риск тези стоки да влязат в единния пазар на ЕС. Няма да се дължат мита обаче, ако няма риск стоките, влизащи в Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство, да влязат в единния пазар на ЕС. Това се прилага за всички стоки, които не подлежат на допълнителна преработка и които отговарят на критериите, които Съвместният комитет ще изготви с цел да се определи рискът от по-нататъшно придвижване на тази стока, като се вземат предвид специфичните обстоятелства в Северна Ирландия.

За стоки от трети държави, за които не се счита, че е налице риск, приложимите в Северна Ирландия мита ще бъдат същите като в останалите части на Обединеното кралство. До края на преходния период Съвместният комитет ще определи критериите за горепосочените оценки на риска и ще може да променя критериите по време на прилагането им. Тези критерии следва да вземат предвид въпроси като крайната дестинация и стойност на стоките и рисковете от контрабанда. Обединеното кралство може да възстановява мита, наложени в съответствие с правото на Съюза, в случай че митото на Обединеното кралство е по-ниско, при прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи. Няма да се плащат мита в редица конкретни случаи, като например преместване на лично имущество, пратки с незначителна стойност или които са изпратени от едно лице на друго.

Защитен ли е така единният пазар на ЕС?

Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия е изцяло приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва установяването на „ твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар. Северна Ирландия ще продължи да прилага Митническия кодекс на Съюза и ще продължи да спазва съответните правила на единния пазар, необходими, за да се избегне установяването на „твърда“ граница на остров Ирландия. Необходимите проверки и контрол ще се извършват за стоки, влизащи в Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство, като това ще включва например гранични инспекционни пунктове, които да гарантират, че се извършват необходимите санитарни и фитосанитарни („СФС“) проверки. Органите на Обединеното кралство ще въведат и прилагат разпоредбите на правото на ЕС, които Протоколът прави приложими в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия. Затова всички проверки ще се извършват от органите на Обединеното кралство с подходящи надзорни механизми и механизми за правоприлагане за ЕС.

Северна Ирландия ще може ли да се възползва от бъдещите ССТ, сключени от Обединеното кралство?

Северна Ирландия ще продължи да е част от митническата територия на Обединеното кралство. Нищо в Протокола за Ирландия/Северна Ирландия не пречи на Обединеното кралство да включва Северна Ирландия в териториалния обхват на възможните си бъдещи споразумения за свободна търговия, при условие че тези споразумения не засягат прилагането на Протокола. Това означава, че Северна Ирландия и занапред ще може да се възползва от бъдещи ССТ, сключени от Обединеното кралство, например в областта на услугите и инвестициите, но също и на достъпа на нейните стоки до пазарите на трети държави. Северна Ирландия ще може да се възползва от вноса на стоки, за които няма риск да влязат в единния пазар на ЕС като отделни стоки или след като са преминали търговска преработка.

Как стои въпросът с ДДС?

С цел да се избегне създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия, като същевременно се запази целостта на единния пазар, правилата на ЕС за ДДС за стоките ще продължат да се прилагат в Северна Ирландия. Кралската данъчна и митническа служба на правителството на Обединеното кралство ще продължи да отговаря за прилагането на законодателството за ДДС, включително за събирането на ДДС и за определянето на ставките на ДДС. Обединеното кралство ще запази приходите си от този данък. Освен това освобождаванията от ДДС и намалените ставки, прилагани за Ирландия, също може да бъдат прилагани в Северна Ирландия.

Какво представлява механизмът за съгласие?

ЕС и Обединеното кралство се договориха да създадат нов механизъм за „съгласие“, с който на Събранието на Северна Ирландия да се даде решаващ глас относно дългосрочното прилагане на съответното законодателство на ЕС в Северна Ирландия, въз основа на интензивни дискусии между Ирландия и Обединеното кралство. Комисията беше в постоянна и тясна връзка с ирландското правителство по този въпрос. Този механизъм за съгласие се отнася до съществените въпроси, засягащи регулаторната хармонизация в областта на стоките и митниците, единния пазар за електроенергия, ДДС и държавната помощ. На практика това означава, че четири години след края на преходния период Събранието може с обикновено мнозинство да даде съгласие за продължаване на прилагането на съответното законодателство на ЕС или да гласува за спиране на прилагането му, в който случай Обединеното кралство ще уведоми ЕС. В такъв случай Протоколът ще престане да се прилага две години покъсно. На всеки четири години след това Събранието може да гласува относно продължаването на прилагането на съответното законодателство на Съюза. В случай че при гласуването в Събранието бъде дадена междуобщностна подкрепа за продължаване на прилагането на съответното законодателство на ЕС, следващото гласуване може да се проведе не по-рано от 8 години след това.

По какъв начин споразумението относно бъдещите отношения ще бъде свързано с Протокола?

За разлика от предишни версии одобреният през октомври 2019 г. Протокол, който понастоящем представлява част от Споразумението за оттегляне, не е предпазен механизъм. Той беше замислен като стабилно и трайно решение. Затова трябва да се очаква, че Протоколът ще се прилага успоредно с всяко споразумение относно бъдещите отношения. Въпреки това е ясно, че условията на бъдещите търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство — по отношение на споделената амбиция за нулеви мита и квоти между ЕС и Обединеното кралство, ще имат известно отражение върху прилагането на практика на Протокола.

VIII. Какво е договорено относно зоните на суверенните бази на Обединеното кралство в Кипър?

Както се подчертава в съвместното изявление от 19 юни 2018 г., и ЕС, и Обединеното кралство са поели ангажимент за установяване на подходящи договорености за зоните на суверенните бази, „ по-специално с цел да се защитят интересите на кипърските граждани, които живеят и работят в зоните на суверенните бази, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, при пълно зачитане на правата и задълженията по Договора за създаването“. ЕС и Обединеното кралство са договорили условията за протокол, приложен към Споразумението за оттегляне, по силата на който това ще се осъществи. Целта на протокола е да гарантира, че правото на ЕС, в зоните, посочени в Протокол 3 към Акта за присъединяване на Кипър, ще продължи да се прилага в зоните на суверенните бази без прекъсване или загуба на права по-специално за близо 11 000 кипърски граждани, които живеят и работят в района на зоните на суверенните бази. Това се отнася до редица области на политика, като данъчното облагане, стоките, селското стопанство, рибарството и ветеринарните и фитосанитарните правила.

С протокола на Република Кипър се поверява отговорността за прилагането и изпълнението на правото на Съюза по отношение на повечето от обхванатите области, с изключение на сигурността и военните дела. Създава се също специализиран комитет, който да следи за прилагането на Протокола.

IX. Какво е договорено относно Гибралтар?

В насоките на Европейския съвет от 29 април 2017 г. се посочва, че спрямо територията на Гибралтар няма да е възможно да се прилага никакво споразумение между ЕС и Обединеното кралство без споразумение между Кралство Испания и Обединеното кралство. Двустранните преговори между Испания и Обединеното кралство вече са приключени.

Към Споразумението за оттегляне е приложен протокол относно тези двустранни договорености. Протоколът е част от пакет от двустранни меморандуми за разбирателство между Испания и Обединеното кралство във връзка с Гибралтар. Става въпрос за двустранно сътрудничество във връзка с правата на гражданите, тютюна и други продукти, околната среда, полицейски и митнически въпроси, както и двустранно споразумение във връзка с данъчното облагане и защитата на финансовите интереси. По отношение на правата на гражданите с протокола се създава основата за административно сътрудничество между компетентните органи за прилагане на оттеглянето по отношение на хората, които живеят в района на Гибралтар, и по-специално пограничните работници.

По отношение на законодателството в областта на въздушния транспорт в него се предвижда възможност, в случай че Испания и Обединеното кралство постигнат споразумение относно използването на летището в Гибралтар, законодателството на ЕС, което преди това не е било приложимо за Гибралтар, да се прилага по време на прехода. По отношение на фискалните въпроси и защитата на финансовите интереси с протокола се създава основата за административно сътрудничество между компетентните органи за постигане на пълна прозрачност в областта на данъчното облагане, борбата с измамите, контрабандата и изпирането на пари. Обединеното кралство се ангажира също така в Гибралтар да се прилагат международните стандарти в тази област.

Във връзка с тютюневите изделия Обединеното кралство се ангажира да ратифицира някои конвенции по отношение на Гибралтар и да въведе преди 30 юни 2020 г. система за проследимост и защитни мерки по отношение на цигарите. Във връзка с алкохола и бензина Обединеното кралство се ангажира да гарантира, че в Гибралтар е в сила данъчна система, която цели да предотврати измамите. По отношение на опазването на околната среда и риболова и сътрудничеството по полицейските и митническите въпроси с протокола се създава основата за административно сътрудничество между компетентните органи.
 
Създава се също специализиран комитет, който да следи за прилагането на Протокола.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща