Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз: Какво предстои

Икономика / България
3E news
510
article picture alt description

Обединеното кралство напуска Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната ще престане да бъде държава — членка на Европейския съюз. Това е решение, за което ЕС изразява съжаление, но го зачита.

ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. По време на тези преговори Европейската комисия осигуряваше приобщаващия характер на процеса, като организираше редовни срещи с 27-те държави — членки на ЕС, както и с Европейския парламент и с националните парламенти.

По време на процеса допълнителната информация от консултативните органи на ЕС и от заинтересованите страни помогна на Европейската комисия да събере данни. Беше осигурена безпрецедентна прозрачност: Европейската комисия публикува на своя уебсайт преговорни документи и всички други релевантни документи.

Резултатът от преговорите е Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. Днес то бе официално подписано от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Министър-председателят Борис Джонсън подписа Споразумението  в Обединеното кралство. Това е една от последните стъпки в процеса на ратифициране на Споразумението за оттегляне, което  е сключено от Съвета на 30 януари, след като Европейският парламент даде одобрението си на 29 януари.

Какво ще се случи на 1 февруари 2020 г.

Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след пълна ратификация на Споразумението за оттегляне, ще започне да тече преходният период. Този ограничен във времето период бе договорен като част от Споразумението за оттегляне и ще продължи поне до 31 декември 2020 г. Дотогава няма да има промяна от сегашното положение за гражданите, потребителите, предприятията, инвеститорите, студентите и научните изследователи както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

Обединеното кралство вече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза, но правото на ЕС все още ще се прилага в Обединеното кралство до края на преходния период. ЕС и Обединеното кралство ще използват тези месеци, за да се споразумеят за ново и справедливо партньорство за бъдещето въз основа на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

На 3 февруари Комисията ще приеме всеобхватен проект на указания за водене на преговорите. След това Съветът по общи въпроси трябва да одобри този мандат. После могат да започнат официалните преговори с Обединеното кралство. Колкото до структурата на преговорите, тя ще бъде договорена между ЕС и Обединеното кралство.

Кой ще ръководи преговорите от страна на ЕС?

В съответствие с Решението на Комисията от 22 октомври 2019 г. Работната група за отношенията с Обединеното кралство отговаря за подготовката и провеждането на преговорите относно бъдещите отношения с Обединеното кралство. Ръководител на Работната група е Мишел Барние.

Работната група ще координира работата на Комисията по всички стратегически, оперативни, правни и финансови въпроси, свързани с отношенията с Обединеното кралство. Работната група ще продължи също да извършва координация с другите институции, а именно с Европейския парламент и Съвета, под прякото ръководство на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Какво представлява преходният период?

Преходният период е ограничен във времето период, който започва да тече на 1 февруари 2020 г. Конкретните условия на преходния период са определени в четвърта част от Споразумението за оттегляне. Понастоящем се предвижда преходният период да приключи на 31 декември 2020 г. Той може да бъде удължен еднократно с не повече от една до две години. Решение за това трябва да бъде взето съвместно от ЕС и Обединеното кралство преди 1 юли 2020 г.

Какъв ще бъде статутът на Обединеното кралство през преходния период?

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство вече няма да бъде държава — членка на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия. Като трета държава то вече няма да участва в процесите на вземане на решения в ЕС. По-специално: вече няма да участва в институциите на ЕС (като например Европейския парламент и Съвета), агенциите, службите или други органи на ЕС. През преходния период обаче всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз продължават да разполагат с правомощията, предоставени им съгласно правото на ЕС по отношение на Обединеното кралство и на физическите и юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство.

През преходния период Съдът на Европейския съюз продължава да има компетентност по отношение на Обединеното кралство. Това се отнася и за тълкуването и прилагането на Споразумението за оттегляне. Преходният период предоставя време на Обединеното кралство за договаряне на бъдещите отношения с ЕС. Накрая, през преходния период Обединеното кралство може да сключва международни споразумения с трети държави и международни организации дори в области от изключителната компетентност на ЕС, при условие че тези споразумения не се прилагат по време на преходния период.

Какви ще бъдат задълженията на Обединеното кралство през преходния период?

Цялото законодателство на ЕС, във всички области на политиката, ще продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на територията му, с изключение на разпоредбите на Договорите и актовете, които не са били обвързващи за и в Обединеното кралство преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне. Същото се отнася и за актовете за изменение на тези актове. По-специално Обединеното кралство: ще остане в митническия съюз и в единния пазар на ЕС, като ще се прилагат четирите свободи и всички политики на ЕС; ще продължи да прилага политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи:[1]

Обединеното кралство може да решава как да упражни правото си на участие/неучастие по отношение на мерки, които изменят, заместват или се основават на тези актове на ЕС, с които Обединеното кралство е било обвързано по време на членството си; ще бъде подчинено на механизмите на ЕС за правоприлагане, като например процедурите за нарушение; ще трябва да спазва всички международни споразумения, които ЕС е подписал, като то няма да може да прилага нови споразумения в области от изключителната компетентност на ЕС, освен ако ЕС не даде разрешение за това.

Какво се случва с външната дейност на Европейския съюз през преходния период?

Европейската обща външна политика и политика на сигурност (ОПСО) ще се прилага спрямо Обединеното кралство по време на преходния период. Например, Обединеното кралство ще продължи да има възможността да участва в мисии и операции по линия на ОПСО. Ограничителните мерки на ЕС ще продължат да се прилагат за и в Обединеното кралство. Винаги, когато е налице необходимост от координиране, Обединеното кралство ще бъде консултирано за всеки отделен случай.

Какво се случва през преходния период в областта на рибарството?

Обединеното кралство ще бъде обвързано от общата политика на ЕС в областта на рибарството и от условията на съответните международни споразумения. Може ли

Обединеното кралство да сключва нови международни споразумения с други трети държави по време на преходния период?

Обединеното кралство ще може само да предприема мерки за подготовка и изготвяне на нови международни споразумения, включително в областите от изключителната компетентност на ЕС. Такива споразумения могат да влязат в сила или да започнат да се прилагат по време на преходния период единствено ако ЕС изрично е разрешил.

Какъв е графикът за преходния период? Може ли да бъде удължен?

Преходният период започва на 1 февруари 2020 г. и ще приключи на 31 декември 2020 г., освен ако преди 1 юли 2020 г. ЕС и Обединеното кралство не вземат решение за удължаването му по взаимно съгласие. Такова удължаване може да бъде решено само веднъж, и то за период от 1 или две години.

Какво представлява Споразумението за оттегляне?

Със Споразумението за оттегляне се установяват условията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. С него се гарантира, че оттеглянето ще се осъществи по организиран начин и се осигурява правна сигурност след като Договорите и законодателството на ЕС престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Споразумението за оттегляне обхваща следните елементи: 

- Общи разпоредби, с които се определят стандартни клаузи за правилното разбиране и функциониране на Споразумението за оттегляне.

- Права на гражданите, с които се защитава житейския избор на над 3 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и на над 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави на ЕС, като се защитава правото им на престой и се гарантира, че могат да продължат да допринасят за своите общности.

- Разпоредби по отношение на разделянето, с които се гарантира плавно преустановяване на сегашните механизми и се осигурява организирано оттегляне (напр. относно предоставянето на възможност стоките, пуснати на пазара преди края на преходния период, да стигнат до своята дестинация, защитата на съществуващите права върху интелектуална собственост, включително географските указания, плавното преустановяване на текущото полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и други административни и съдебни процедури, използването на данните и информацията, обменени преди края на преходния период, въпроси, свързани с Евратом, и други въпроси).

- Преходен период, през който ЕС ще третира Обединеното кралство като държава членка — с изключение на участието му в институциите и управленските структури на ЕС. Преходният период ще помогне по-специално на администрациите, предприятията и гражданите да се адаптират към оттеглянето на Обединеното кралство.

- Финансово споразумение, с което се гарантира, че Обединеното кралство и ЕС ще изпълнят всички финансови задължения, поети докато Обединеното кралство е било член на Съюза. Общата структура за управление на Споразумението за оттегляне, с която се гарантира ефективното управление, изпълнение и прилагане на Споразумението, включително подходящи механизми за уреждане на спорове.

- Приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар на ЕС.

- Протокол за суверенните бази в Кипър, с който се защитават интересите на кипърските граждани, живеещи и работещи в зоните на суверенните бази, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

- Протокол за Гибралтар, с който се предвижда тясно сътрудничество между Испания и Обединеното кралство по отношение на Гибралтар във връзка с прилагането на разпоредбите за правата на гражданите от Споразумението за оттегляне, и който засяга административното сътрудничество между компетентните органи в редица области на политиката.

I. Какво е включено в общите разпоредби на Споразумението за оттегляне?

В тази част се определят необходимите клаузи за гарантиране на правилното разбиране, действие и тълкуване на Споразумението за оттегляне. Тя предоставя основата за правилното прилагане на Споразумението. От началото на преговорите ЕС придаде голямо значение на факта, че разпоредбите на Споразумението за оттегляне трябва по ясен начин да пораждат същите правни последици в Обединеното кралство като тези, които пораждат в ЕС и неговите държави членки.

Споразумението изрично включва подобно изискване, което означава, че и двете страни следва да гарантират предимство и пряко действие в своя правен ред, както и тълкуване в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, постановена до края на преходния период. Прякото действие се споменава изрично във връзка с всички разпоредби на Споразумението за оттегляне, които отговарят на условията за пряко действие съгласно правото на Съюза. Това в общи линии означава, че съответните страни могат да се позовават на Споразумението за оттегляне пряко пред националните съдилища както в Обединеното кралство, така и в държавите — членки на ЕС.

За целите на тълкуването на Споразумението е задължително също така да се използват методите и общите принципи на тълкуване, приложими в ЕС. Това обхваща например задължението понятията или разпоредбите на правото на Съюза, посочени в Споразумението за оттегляне, да се тълкуват по начин, който е в съответствие с Хартата на основните права.

Освен това съдилищата на Обединеното кралство трябва да спазват принципа за тълкуване в съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, постановена преди края на преходния период, както и надлежно да вземат предвид тази практика и след тази дата. Със Споразумението изрично се изисква Обединеното кралство да гарантира спазването на горепосоченото чрез първичното национално законодателство, по-специално като предостави на съдебните и административните си органи правомощия да не прилагат непоследователни или несъвместими национални разпоредби.

Този раздел също така пояснява, че позоваването на правото на Съюза в Споразумението за оттегляне трябва да се разбира като включващо измененията, направени до последния ден на преходния период. Предвиждат се няколко изключения, по-специално за конкретни разпоредби на финансовото споразумение, с цел да се избегне налагането на допълнителни задължения на Обединеното кралство, както и за преходния период, по време на който правото на Съюза ще продължи да се прилага по динамичен начин за Обединеното кралство и в него. Те следва да се разбират също така като включващи актовете, с които се допълват или се прилагат посочените разпоредби.

Накрая, в Споразумението се предвижда, че в края на преходния период Обединеното кралство ще престане да има право на достъп до всички бази данни и мрежи на ЕС, освен ако изрично не е предвидено друго. 

/Следва/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща