Иван Иванов: Нови промени за либерализацията на пазара ще има за регулираните потребители догодина

Независимостта на КЕВР е важен фактор за защита на националния интерес и провеждане на социално отговорни реформи

Енергетика / България
3E news
2270
article picture alt description

С нови промени в Закона за енергетиката през следващата година ще се въведе възможност при част от потребителите на регулирания пазар да се определят на нов принцип цените за електроенергийните услуги. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов в интервю пред сп. „Енергетика – електроенергийни ракурси“. „Очаквам с предстоящи законови промени, считано от средата на 2020 г., част от регулираната цена на електроенергията за битовите и небитовите потребители на ниско напрежение да бъде формирана по цената на енергийната борса като първа стъпка към преминаване на тези потребители на свободния пазар. Тук искам изрично да подчертая, както съм отбелязвал неведнъж - особено важно е да бъде избран такъв модел, който да е щадящ за българските потребители, като не се допусне рязка промяна на цената на електроенергията.

Европейската практика изисква преди пълната либерализация да се създаде система за защита на енергийно уязвимите потребители с цел да се избегнат социални сътресения в хода на либерализацията. В противен случай може да се компрометира целият процес на промени“, обяснява в интервюто си Иванов. По думите му постепенното намаляване на регулирания пазар е реална стъпка към пълна либерализация на пазара на електроенергия у нас.

Иванов направи и кратък обзор на дейностите, върху които КЕВР се бе фокусирала през изминалата 2019 г. „Водещи акценти в работата на Комисията през 2019 г. са регулаторната подкрепа на по-нататъшната либерализация на електроенергийния пазар и развитието на борсовата търговия с електрическа енергия, създаването на предпоставки за регионална свързаност на пазарите на електрическа енергия и природен газ и в перспектива – включване и активно участие на страната ни в интегрирания европейски енергиен пазар.

Тук е съществено да отбележа и едно ново законово правомощие на регулатора – да осъществява мониторинг и контрол на борсовата търговия с електроенергия и природен газ. По този начин КЕВР се превръща в контролен орган по отношение на прозрачността на организирания борсов пазар, като в случаи на доказани манипулации има право да налага ефективни санкции срещу пазарни участници. Комисията е в процес на създаване на специализирано звено от експерти за мониторинг на борсовите сделки, което ще позволи осъществяването на контрола“, припомни Иванов.

В сектор „Електроенергетика“ КЕВР концентрира усилията си върху премахването на пречките за пълното либерализиране на пазара и осигуряването на необходимата подзаконова нормативна рамка. Важна характеристика на либерализацията на пазара е постепенното намаляване на регулирания пазар и в тази връзка един от най-важните въпроси в обозримо бъдеще е регламентирането на процеса до пълна либерализация на пазара на електрическа енергия.

„Приетите изменения в Закона за енергетиката от октомври месец тази година създават предпоставки за повишаване на конкуренцията и постигане на ликвидност на организирания борсов пазар на природен газ, като част от пазара в Източна Европа, и осигуряване на недискриминационен достъп до него на всички участници. Комисията оказва регулаторна подкрепа и прие нормативната рамка за либерализацията на пазара на природен газ и за ускореното изграждане на националната газова инфраструктура, което има важно значение за гарантиране на енергийната сигурност и енергийната независимост на страната“.

Друг фокус на КЕВР бе подкрепата за провежданата реформа във водния сектор, насочена към неговото укрепване и устойчиво развитие. При стриктно прилагане на подзаконовата нормативна уредба, в съответствие с европейските директиви и регламенти продължихме работата по приемането на бизнес плановете и цените на ВиК дружествата.

Контролната дейност също е сред водещите приоритети на регулатора. През годината Комисията продължи да извършва планови и тематични проверки на дружествата-лицензианти в секторите – „Електроенергетика“, „Топлоенергетика“ и „Природен газ“, както и на ВиК дружествата. Регулаторът провежда и извънредни проверки в отговор на жалби на потребители и при доказани нарушения налага предвидените административно-наказателни санкции.

„Стремим се постоянно да подобряваме достъпа до информация и да улесняваме подаването на сигнали от гражданите. Те могат да ползват въведения от нас Единен портал за електронни административни услуги, осигуряващ на потребителите 24-часов достъп по електронен път до административни услуги“.

В международен план през 2019 г. Комисията продължи активното сътрудничество с други национални регулатори, предимно от региона на Югоизточна Европа, с които имаме подписани споразумения за обмяна на опит в регулаторната дейност.

Развитие на свободната търговия с електроенергия и природен газ

С измененията в Закона за енергетиката от 8.10.2019 г. беше регламентирано създаването на платформа за организирана търговия с природен газ и се определи график за постигане на ликвидност на борсовия пазар. КЕВР вече проведе обществено обсъждане и предстои да одобри въпросната Платформа за търговия с природен газ, като по предложение на обществения оператор „Булгартрансгаз“ това ще бъде платформата на Газов хъб „Балкан“. Платформата ще осигурява прозрачен и недискриминационен достъп, равнопоставеност и анонимност на търговията“, припомня в интервюто си председателят на КЕВР.

По думите му платформата ще е базирана онлайн и на нея ще се осъществява двустранна търговия между пазарните участници на краткосрочни стандартизирани продукти. Въвеждането на платформата се предвижда да бъде поетапно, чрез разработване и пускане в действие на пакети от услуги.

Старт на доставките на природен газ по интерконектора с Гърция

В тази връзка КЕВР изготви и предстои да приеме в предвидените срокове необходимата нормативна уредба за регулиране на цените на природния газ, Важно е да се отбележи, че българският и гръцкият регулатор вече приеха Мрежови и Тарифен кодекс на проекта за интерконектора IGB „Комотини- Стара Загора“, които отварят пътя към успешното му завършване и пускане в търговска експлоатация през втората половина на 2020 г.

Интерконекторът ще позволи доставката на договорените 1 млрд. куб.м. от Азербайджан до Газов хъб „Балкан“ и платформата за търговия с природен газ. По него от южно направление ще могат да постъпват и други количества природен газ, предлагани от търговци в региона, включително и доставки от терминали за регазификация на втечнен природен газ. Всички тези стъпки оказват силна регулаторна подкрепа за либерализацията на пазара на природен газ, за запазване на позициите на България като важен играч в региона и в крайна сметка – за създаване на конкурентен газов пазар, гарантиращ енергийната сигурност на страната и добри цени за българските потребители.

Пазарно обединение

Една от основните цели на Четвъртия енергиен пакет на ЕС „Чиста енергия за всички европейци“ е постигане на по-голяма сигурност на доставките на електроенергия, чрез повишена свързаност на електроенергийните пазари. Трите отговорни в това отношение институции в България – ЕСО , КЕВР и БНЕБ са в усилени преговори със съседните страни за постигането на тази цел. На 19 ноември 2019 г. България заедно с още шест държави от Централна и Източна Европа се присъедини към единния европейски пазар „в рамките на деня“. Бях поканен и присъствах на церемонията по подписването на споразумението между ЕСО и БНЕБ, уреждащо ангажиментите на двете дружества във връзка с това присъединяване.

Изпълнителните директори на ЕСО и БНЕБ подписаха документа в деня на първите доставки на електроенергията, договорена в рамките на пазарното обединение. През втората половина на 2020 г. България предстои да се включи към свързаните европейски пазари „ден напред“, чрез междусистемната връзка с Румъния. Водят се преговори и с Гърция и Италия за обединяване в този пазарен сегмент, поясни доц. Иванов.

Цялото интервю на председателя на КЕВР можете да прочетете в сп. “Енергетика – електроенергийни ракурси”.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща