За неутралност по отношение на климата: ЕК с препоръки за подпомагане на енергоемките отрасли

Климат / Свят
3E news
1286
article picture alt description

Европейската комисия публикува днес препоръки от експертна група относно начините за трансформиране на енергоемките отрасли на ЕС, така че те да допринесат за постигането на общоевропейските цели за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Тези цели бяха изложени в стратегията на Комисията „Чиста планета за всички“ през ноември 2018 г., съобщи пресслужбата на ЕК.

Експертната група обединява представители на 11 отрасъла, които съставляват повече от половината от потреблението на енергия в промишлеността на ЕС, като например производството на алуминий, стомана и цимент. Те разработиха политическа рамка, чиято цел е да се постигне точният баланс между европейските амбиции в областта на климата и необходимостта нашата промишленост да запази конкурентоспособността си. Техният принос ще бъде включен в бъдещия Европейски зелен курс на Комисията и в промишлената стратегия на ЕС.

„Промишлените отрасли на ЕС са наши партньори за постигането на целите, свързани с климата и кръговата икономика, и ги поздравявам за тяхната ангажираност. Неутралната по отношение на климата икономика не е само задължителна заради бъдещите поколения. Тя също така ще предостави огромни възможности по отношение на
иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места“, заяви Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността,
предприемачеството и МСП.

Препоръките включват действия, които биха могли да изпратят правилните пазарни сигнали, за да се привлекат нови инвестиции и да се помогне на дружествата да приложат разходоефективни решения за постигане на неутралност по отношение на климата. В тях също така се набляга върху необходимостта да се гарантира справедлив преход, подчертава се, че е важно работниците да придобият необходимите умения за бъдещето и да се помогне на общностите, които зависят от тези отрасли, да управляват прехода.

По-специално, в препоръките се подчертават ключовите фактори за успех в рамките на три основни приоритета:

- Създаване на пазари за неутрални по отношение на климата и кръгови продукти, например чрез по-стратегическо използване на обществените поръчки за подбор на устойчиви продукти и услуги. Това беше въведено при прегледа на правилата през 2014 г.,  като на публичните органи се даде правото да използват обществените поръчки, когато купуват продукти и услуги, за да постигнат целите в областта на опазването на околната среда, общественото благополучие или иновациите. Експертите подчертават също така необходимостта да се помогне на потребителите да направят по-информиран избор.

- Разработване на широкомащабни пилотни проекти в областта на чистите технологии с цел внедряване на пазара. Те следва да бъдат подкрепени със средства на ЕС и чрез по- лесен достъп до частно финансиране.

- Преминаване към алтернативни източници на енергия и изходни суровини, които са неутрални по отношение на климата. Това ще изисква, например, осигуряване на достъп и наличие на такива източници на конкурентни цени в световен мащаб, картографиране на енергийната инфраструктура и доставки и насърчаване на принципа „енергийната ефективност на първо място“ .

Експертната група препоръчва също така да се създаде обсерватория за промишления преход, която да наблюдава напредъка на промишлеността към неутралност по отношение на климата и да предоставя насоки.

В началото на следващата година Комисията ще представи препоръките на държавите членки в рамките на Съвета по конкурентоспособност на ЕС и на Европейския парламент.

През октомври 2015 г. Комисията създаде Групата на високо равнище за енергоемките отрасли, съставена от представители на държавите членки, промишлеността и гражданското общество, която да предоставя консултации относно политиките, свързани с енергоемките отрасли. Промишлените отрасли, участващи в Групата на високо равнище, вече представиха доклад през септември 2018 г. като свой колективен принос към стратегията на Комисията „Чиста планета за
всички“. Такива отрасли са в основата на много вериги за създаване на стойност и са от решаващо значение за нашата икономика и работни места. Тези отрасли споделят амбицията на Парижкото споразумение относно изменението на климата и признават мащаба на предизвикателството, поставено от трансформирането, както и възможностите, които то предоставя. Те са постигнали значителни резултати по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, като са ги намалили с 36 % между 1990 г. и 2015 г. Като се имат предвид дългите инвестиционни цикли на тези отрасли, постигането на целта за 2050 г. изисква бързи действия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща