Въвеждането на механизъм за капацитет е от ключово значение за пълната либерализация на енергийния пазар

Плавното отпадане на регулирания електроенергиен пазар трябва да стане в диалог със заинтересованите страни и с адекватни мерки за защита на „енергийно бедните“ потребители

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2696
article picture alt description

Премахването на хибридния модел, в частност плавното отпадане на регулирания сегмент трябва да стане с адекватни мерки за защита на „енергийно бедни“ потребители и в диалог със заинтересованите страни. Това включва в себе си и утвърждаването на правила за работа на БНЕБ. От ключово значение като временна мярка е въвеждането на механизъм за капацитет, коментира изпълнителният секретар на Националната енергийна камара Вера Карабашлиева в рамките на дискусия посветена на 15-годишнината от либерализирането на електроенергийния пазар в България, организирана от сп. „Ютилитис“.

Националната електроенергия на камара подкрепя пълната либерализация на електроенергийния пазар при спазването на принципите за прозрачност и конкурентна среда, в която легитимните интереси на инвеститорите са защитени, каза тя. В изказването си експертът се фокусира върху сегашния модел, без да спестява критиките, но и с редица предложения за подобряване на работата.

Недостатъци

Сред недостатъци на първо място Карабашлиева посочи създаването на сегашния пазарен модел е  създадената със закон, което осигурява  пазарна концентрация за продажбата на електроенергия  на организиран борсов пазар. В резултат на това липсва ефективна конкуренция, липсват дългосрочни и  стандартизирани продукти.
Хибриден пазар (регулиран и свободен) съответно води до разминаване на цените на регулиран и свободен пазар. Липса на пазарни обединения със съседни страни от своя страна води до неефективна междусистемна търговия, отбеляза Карабашлиева.

Друг проблем, за който често говорим е неефективният балансиращ пазар. Сегашният модел на  ценообразуване за балансираща енергия (излишък/недостиг) не създава положителни стимули за участниците на пазара да поддържат своя собствен баланс или да спомагат за възстановяването на баланса на системата като цяло, така че по този начин да намалят небалансите в системата и разходите за обществото. Ограничена е  възможността за търговия в средносрочен и дългосрочен период. Ниската ликвидност, липса на инструменти за управление на кредитния риск и високите борсови такси затрудняват ефективната търговия на дългосрочни продукти, допълни изпълнителният секретар на Националната енергийна камара, като не подмина и  съмненията за непазарни сделки на БНЕБ.

Необходими мерки

Необходими мерки според нас са два пъти повече от недостатъците, каза Карабашлиева. В тази връзка тя посочи необходимостта от въвеждане на подходящ механизъм, осигуряващ сигурност на снабдяването като временна мярка. По-точно – механизъм за капаците. Като ключова мярка това е от изключително значение, а времето за това решение е кратко.

Като изискване Карабашлиева посочи и необходимостта от придържане към изискванията на мрежовия кодекс на ЕС по отношение на разполагаемостта и разпределението на междусистемни капацитети.

На следващо място изпълнителният секретар на камарата постави търговете за балансираща енергия, отразяващи краткосрочната динамика на пазара. Както и продължаване на усилията за обединения със съседни страни на пазарите „ден напред“ и „в рамките на деня“. Карабашлиева в същото време отчете постигнатият напредък за сегмента „в рамките на деня“.

Необходимо е да се възприемане в националната регулация изискванията на еврорегламента (Регламент (ЕС) 2019/943) относно вътрешния пазар на електроенергия. Също така и прозрачни почасови дневни търгове за предоставяне на балансиращи услуги, посочи още изпълнителният секретар на Националната енергийна камара.

Прозрачността и гарантирането на конкурентно начало при предлагане на балансираща енергия е предпоставка за постигане на оптимални комбинации от количество и цена на активираната балансираща енергия за всеки период на сетълмент също се споделя като необходимост. Това ще спомогне за намаляване на разходите за небаланс на системата, което е в обществен интерес, обясни още Карабашлиева, като се обяви и за плавно премахване на регулирания сегмент с адекватни мерки за защита на „енергийно бедни“ потребители, в диалог със заинтересованите страни и със зачитане на легитимните интереси на инвеститорите.

Експертът от камарата препоръча и насърчаване на предлагането на дългосрочни продукти, отразяващи нуждите на пазарните участници и ефективни мерки за наблюдение на пазара, гарантиращи прозрачност и пазарно поведение на свързани доминиращи участници. Според Карабашлиева необходим е и регулаторен контрол върху правилата и тарифите на електроенергийната борса, както и създаване на условия за управление на кредитния риск на пазара за двустранни договори.

В диалог с търговските участници, КЕВР трябва да утвърди правила за работа на БНЕБ, които да осигурят условия за равнопоставеност, финансова стабилност, ликвидност и свързаност със съседните пазари, заяви още тя. Като последна препоръка, но не на последно място изпълнителният директор на камарата препоръча и приемане на план-график за пълна либерализация на електроенергийния пазар, на основата на препоръките на доклада на Световната банка и в диалог с всички заинтересовани страни.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща