90 млн. лв. печалба за Булгартрансгаз за деветмесечието, приоритет е развитието на газопреносната система

Енергетика / България
3E news
1123
article picture alt description

“Булгартрансгаз приключва деветмесечието на 2019 г.,със счетоводна печалба преди данъци в размер на 90 млн. лв. Това става ясно от отчета на дружеството, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.
 
В документа е посочено, че общото финансово състояние към 30.09.2019 г. се запазва добро поради постигнатия добър финансов резултат, както и отчетените добри финансови показатели. Представеният анализ показва, че „Булгартрансгаз” ЕАД изпълнява и е в състояние безпроблемно да продължи да изпълнява задълженията си, произтичащи от чл. 170 от Закона за енергетика за осигуряване на единно управление и надеждно функциониране на газопреносната мрежа, осигуряване на преноса на природен газ, както и поддържане и развитие на газопреносната мрежа, е посочено в отчета.

Според анализа на пазарните перспективи, приложен в отчета, България има стратегическо географско местоположение, добре развита газова инфраструктура и с изпълнението на планираните нови проекти, които са в ход, има потенциал да се превърне в един от ключовите елементи за постигане на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за региона.

„Булгартрансгаз” ЕАД е собственик и оператор на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен газ, част от единната общоевропейска газова мрежа. Дружеството работи в условия на динамично променящ се световен и респективно европейски енергиен сектор. Очаква се в близките години броят на входните точки, през които постъпва газ в газопреносната мрежа да се увеличи значително във връзка с развитието на проектите за междусистемни връзки с Гърция, Турция, Сърбия. Те, заедно с въведената в експлоатация през 2016 г. нова връзка с Румъния, ще осигурят възможност за доставки на природен газ от различни източници, което от своя страна ще допринесе за засилване на конкуренцията и ще окаже позитивен ефект върху потребителите на природен газ.

Новите газови връзки значително ще увеличат входния капацитет към България от Гърция и Турция и ще осигурят възможност за достъп до и доставки на газ и от LNG терминалите в страните.

В региона се разглеждат и следните други идейни газови проекти, които биха оказали влияние върху развитието на пазара, повишаването на диверсификацията и сигурността на газовите доставки и респективно върху развитието на инфраструктурата: концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на Р. България - Газов хъб „Балкан”; идейният проект за реализиране на двупосочни доставки на природен газ през териториите на Словакия, Румъния, България, Унгария, Чехия и Австрия – Eastring; проекти от Южния газов коридор; „Южен поток“, който към момента е преустановен и др., сочат от дружеството.

Газов Хъб Балкан вече е факт, а не идеен план. Във връзка със засилените работи по проучване на местни залежи от природен газ и предоставени концесии за разработка на находищата на територията на страната (както сухоземни, така и в шелфа на Черно море), се очаква в следващите 10-15 години делът на местния добив да се повиши, в т.ч. и след доказването на ресурсите в блок „АЛовеч“ – Койнаре, участък Девенци чрез прокарване на сондажи и провеждане на изпитния в тях, както и след доказване на потенциала на блок Галата, отново чрез провеждане на изпитания в сондажите (новопрокарани и стари).

Към момента ПГХ „Чирен“ се разглежда предимно като хранилище с местно значение и като основен инструмент за гарантиране сигурността на доставките, но в по-дългосрочен времеви хоризонт перспективите са неговото превръщане в търговско хранилище със съществена роля за развитие на конкуренцията и за повишаване ползите за потребителите на природен газ в интегрирания и взаимосвързан регионален пазар. Развитието на новите и планираните междусистемни връзки с Румъния, Турция, Гърция и Сърбия ще повиши пазарната интеграция в региона и е предпоставка ПГХ „Чирен“ да има все по-важна роля за осигуряване допълнителна гъвкавост на газопреносните системи на регионално ниво, съществен принос за управлението на претоварванията и сезонна оптимизация на използване на газопреносните системи.

Въпреки относително ниския дял в крайното енергийно потребление, газът е значим природен ресурс с потенциал за увеличаване на дела му в общото енергийното потребление на страната през следващите години. Делът на битовото газоснабдяване в страната все още е нисък в сравнение с други газови пазари, но е с непрекъснат тренд на увеличение. Насърчаването на газификацията чрез разширяване на газопреносната мрежа до нови региони и осигуряване на достъп до природен газ на нови общини, разпределителни дружества и нови небитови потребители, е приоритет в Енергийната стратегия на България, респективно в дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Описаните перспективи са в основата на целите и инвестиционните планове на „Булгартрансгаз” ЕАД.
 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща