МОСВ разпределя балансирано водните ресурси и апелира за намаляване на загубите и осигуряване на алтернативни източници за напояване

Климат / България , Климат / Екология
3E news
678
article picture alt description

Източник: МОСВ, архив.

МОСВ управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като следи състоянието им на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата, които експлоатират язовирните стени и съоръженията към тях. Информация за наличните водни обеми, съгласно подаваните от експлоатационните дружества данни, се публикува ежедневно на сайта на МОСВ (в раздел „Пресцентър“, „Бюлетини на МОСВ“, „Води“, Дневен бюлетин).

Разпределението на водите от тези язовири се осъществява в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и утвърдените от министъра на околната среда и водите годишен и месечни режимни графици, при спазване на приоритетите, определени в Закона за водите. Исканията се удовлетворяват в следната последователност – за питейно-битови цели, земеделски цели и накрая за промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

През последните години се наблюдават климатични промени, които се отразяват върху количеството на водите и тези ефекти са осезаеми през цялата година. Към момента с обезпокоително ниски нива в сравнение с предходни години, предвид липсата на пролетно пълноводие и поредна много суха година (т.е. година с констатиран приток с обезпеченост за 95%) са следните язовири, от които обичайно се използват съществени водни обеми за напояване: яз. „Ястребино“, яз. „Тича“, яз. „Тополница“, яз. „Копринка“, яз. „Жребчево“, яз. „Домлян“ и яз. „Пясъчник“.

В тази връзка нееднократно и още в началото на годината МОСВ сигнализира Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и „Напоителни системи“ ЕАД (НС ЕАД) за обезпокоително ниското запълване на част от язовирите, от които се използват значителни водни обеми за напояване. МОСВ информира и за необходимостта да бъдат предприети всички необходими действия за акумулиране на водни обеми в язовирите, намаляване на загубите по напоителните канали и недопускане разхищението на води.

На среща в МОСВ на 14.03.2024 г. преди началото на напоителния сезон представителите на МЗХ и НС ЕАД отново бяха уведомени, че за обезпечаване на водовземането през годината за язовирите с нисък обем и малък постъпващ приток ще бъдат редуцирани количествата.

Според данните на НИМХ през юли 2024 г. се очаква средната месечна температура да бъде по-висока от нормата, което предполага нуждата от повишено потребление на водни количества. Според прогнозата не се очакват и значителни валежи.

Въпреки това за юли са отчетени нуждите за напояване на земеделските култури и отпуснатите водни обеми за напояване са в размер според утвърдения годишен график за условията на много суха година (обезпеченост 95%).

Обръщаме внимание обаче, че при продължаване на тенденцията за постъпващ малък приток към язовирите и повишен разход на вода, при наличните към момента водни обеми не може да се гарантира водоподаването през тази и следващата година. Поради обезпокоително ниското ниво на запълване на язовирите МОСВ ще се стреми да разпределя оставащия воден ресурс и да отпуска наличните в язовирите водни обеми спрямо годишния график за съответната обезпеченост на притока и прогнозите на НИМХ.

От язовирите, водите на които се използват за питейно-битово водоснабдяване, ще се разрешават приоритетно води за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване. Такъв е язовир „Ястребино“, който се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Антоново, кв. „Еревиш“, 9 села в района и Омуртаг. Язовир „Тича“ също се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Велики Преслав и Търговище.

От страна на МЗХ и „Напоителни системи“ ЕАД следва да се предприемат мерки за осигуряване на допълнителни водни количества от алтернативни водоизточници, както и за повишаване ефективността на водовземането.

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване, като чрез месечните графици се осигурява единствено равномерно разпределение на оставащия ресурс в язовирите, без това да гарантира водопотреблението с необходимата обезпеченост. МОСВ управлява водите, акумулирани в комплексните и значими язовири, в съответствие с нормативните изисквания и за справедливо разпределение на природния ресурс. В интерес на обществото и за опазване здравето на населението МОСВ апелира отговорните органи за намирането на дългосрочно решение на проблемите с напояването на земеделски култури.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща