АИКБ: Екстремните цени за балансиране на енергията за месец май застрашават финансовата сигурност на пазара и на енергосистемата

Енергетика / България
3E news
4175
article picture alt description

Източник: needpix.com

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) споделя притесненията на компаниите от енергийния сектор, според които огромните суми за небаланси застрашават финансовата сигурност на компаниите. Особено потърпевши в това отношение са дружествата, занимаващи се с производство на възобновяема енергия. В своя позиция от АИКБ настояха за спешни корекции на енергийния пазар за да се избегне кризата, която ще обхване ВЕИ производители и бизнес в следващите дни. Ето и цялата позиция на работодателите, изпратена до служебното правителство и КЕВР. 

Във връзка с публичното обявяване на цените за балансиране на енергията за месец май 2024 г., обхващащи периода 01-31.05.2024 г., които могат да доведат до застрашаване на финансовата сигурност на пазара в енергийния сектор, на сигурността на електроенергийната система и които по своята същност представляват своеобразни „екстремни“ изчислени стойностни нива, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в качеството си на национално представителна работодателска организация представя на Вашето внимание следната

ПОЗИЦИЯ

Асоциацията на индустриалния капитал в България и нейните членове неведнъж са сигнализирали за възможните проблеми, които новоприетата Методика може да породи при фактическото ѝ прилагане. Вече имаме ясно очертан проблем, който произтича от новото изчисление по новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия по чл.21, ал.1, т.11 от ЗЕ, обн., ДВ, бр. 37 от 26.04.2024 г., в сила от 01.05.2024 г. За същото сигнализират и двете асоциации на търговците на електроенергия – АСЕП и АТЕБ, чиято позиция ние принципно подкрепяме.

След публикуването от независимия преносен оператор на 12.06.2024 г. на окончателните цени за балансираща електрическа енергия ставаме свидетели именно на проблеми, които се създават при фактическото прилагане на новата Методика. От така обявените крайни цени става ясно, че ценовите стойности за недостиг и излишък драстично се различават от предварително изнасяните до този момент прогнозни данни от ЕСО ЕАД.

Въпросните крайни цени биват всеобщо определяни като необосновано високи от всички участници на електроенергийния пазар в България. В окончателния сетълмент за месец май са публикувани ценови стойности, отчитащи излишък до -2 684.50 лв./МВтч и отбелязвайки недостиг - до 6 342.00 лв./МВтч. В резултат - окончателните разходи за балансиране за месец май 2024 г. на координаторите на балансиращи групи успяват да надхвърлят десетократно всички възможни прогнози и по своята същност представляват категорично непредвиден и необезпечен търговски риск.

Този риск се поражда на база на същевременното отчитане, както на фактически констатираното по-горе, така и на обстоятелствата, които настъпват при вече действащи и изрядни търговски договори, сключени с клиентите на енергийните оператори и доставчици на тези услуги (потребители и производители) при действието на вече отменената и добре работеща до месец май стара Методика на КЕВР. Към проблема е необходимо да се добави и осъществяваната от  координаторите дейност, към която в един много краен момент се прехвърля непосилна финансова тежест, която регулаторът очевидно все още не е оценил и съобразил при поредните драстични “ad hoc”  промени в регулацията на електроенергийния сектор.

От всичко, представено до момента като кумулативна информация за проблема, набелязваща съществените пропуски в регулациите, искаме да посочим, че в настоящата ситуация координаторите на балансиращи групи са принудени да префактурират директно разходите за балансиране за месец май 2024 г. на своите клиенти, поради липса на каквато и да е друга адекватна възможност за реакция на възникналия проблем. Дори и с предприемането на това неотложно действие от страна на опериращите на енергийния пазар организации у нас няма да се предотврати много възможната поредица от фалити в сектора. Последното от своя страна ще провокира серия от съдебни спорове и всеобща финансова несигурност на енергийния пазар.

Трябва да се посочи също така, че вече изпратените данни за небаланси ще увеличат и гаранционните обезпечения към ЕСО ЕАД – увеличение, което при създалата се ситуация повечето координатори няма да могат да изпълнят, а като последица най-вероятно ЕСО ЕАД ще трябва да прекрати участието на тези организации на пазара на електрическа енергия у нас.

АИКБ споделя изразените силни притеснения от страна на АСЕП и АТЕБ и като работодателска организация е силно загрижена, че вероятността да бъде унищожен цял един сектор от икономиката, свързан с изграждането и поддръжката на централи от възобновяеми енергийни източници, е изключително висока. Обръщаме внимание, че самите ВЕИ производители нямат възможност да поемат очертаните по-горе разходи и ще бъдат принудени да прекратят дейност, което неминуемо ще доведе и до системен риск от невъзможност за управление на електроенергийната система в България.

АИКБ иска да обърне внимание на една важна последица, която ще се окаже неизбежна, а именно - обективната невъзможност на голяма част от координаторите и енергийните компании да изпълняват задълженията си по балансиране поради неприемливите нива на цените за недостиг и излишък още от 01.07.2024 г., като ще бъдат принудени да изпратят клиентите си на доставчик от последна инстанция. Това от своя страна ще предизвика сериозна опасност за финансовата стабилност при самите тях и ще провокира „финансова лавина“ от нестабилност в сектора.

Всичко, казано дотук, буди сериозни опасения у членовете на АИКБ и съответно - у нейното ръководство за енергийната сигурност на страната. То подчертано не отговаря на убежденията на Асоциацията за прилагането на балансирани, конкурентни, справедливи и търговско-обосновани политики в подкрепа на електроенергийния пазар и икономиката на страната ни в сектора, доколкото в противен случай бихме станали съучастници в низ от нескончаеми палиативни инициативи в сектор „Енергетика“, които няма да имат необходимия траен и полезен за икономиката ни резултат.

Забелязва се сериозно нарушаване на всички предпоставки за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, при които електроенергийните предприятия да са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране (чл.2, ал.1, т.14 от ЗЕ).

Надяваме се, че Министерството на енергетиката на Република България и КЕВР ще вземат предвид изложените по-горе позиция и ще се съобразят с направените от АСЕП и АТЕБ съществени коментари и опасения, зад които застава и АИКБ в качеството си на представителна на национално равнище организация на работодателите.

АИКБ се присъединява изцяло към отправения от АСЕП и АТЕБ апел за спешна намеса на всички компетентни органи за справяне със създалата се ситуацията във възможно най-кратък срок, представен в приложение към настоящото писмо. От решаването на този важен въпрос ще зависят финансовата стабилност на пазара и сигурността и бъдещето на българската енергетика като цяло.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща