Съветът на ЕС и Европарламентът се споразумяха за нови правила за намаляване на вредните емисии от промишлеността и подобряване на обществения достъп до информация

Икономика / Свят
3E news
477
article picture alt description

Съветът на ЕС и преговарящите от Европейския парламент постигнаха временно политическо споразумение относно преразглеждането на директивата за промишлените емисии (IED) и регламента за създаване на портал за промишлени емисии (IEP), съобщават от пресслужбата на Съвета на ЕС.

Новите правила имат за цел да предложат по-добра защита на човешкото здраве и околната среда чрез намаляване на вредните емисии от промишлени инсталации, включително излъчваните от животновъдни ферми във въздуха, водата и почвата, както и чрез изхвърляне на отпадъци. Те също така имат за цел да подобрят отчитането на данни за околната среда чрез надграждане на съществуващия Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR), за да се създаде по-всеобхватен и интегриран портал за промишлени емисии.

Сделката е условна, като се очаква да бъде официално приета и от двете институции.

„Целта на ЕС за 2050 г. е да намали замърсяването до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве. Днешното споразумение относно промишлените емисии ще ни помогне да работим за тази цел на два фронта. Ние определяме по-строги правила за справяне със замърсяването при източника, както и подобряване на отчитането и мониторинга на емисиите. Новите правила ще определят границите на замърсяване, така че да бъдат постигнати по-ефективни нива и ще осигурят ясни насоки на индустрията относно правилните инвестиции за ефективно намаляване на емисиите." Това коментира Тереза Рибера Родригес, испански трети заместник-председател на правителството и министър на екологичния преход и демографското предизвикателство

Директива за промишлените емисии

Директивата за промишлените емисии е основният инструмент на ЕС, регулиращ замърсяването от промишлени инсталации, включително и от животновъдни ферми. Става въпрос за замърсяването с азотен оксид, амоняк, живак, метан и въглероден диоксид. От инсталациите и фермите в промишлен мащаб се изисква да работят в съответствие с разрешение, издадено от националните органи, като за стандарт се използват най-добрите налични техники (НДНТ).

Обхват на директивата

Изменената директива ще бъде насочена към  насърчаване на енергийната ефективност, кръговата икономика и декарбонизацията.

Във  временното споразумение законодателите коригират някои прагове по отношение на селското стопанство – при отглеждане на животни: 350 LSU за свине, 280 LSU ( животновъдни единици) за домашни птици (300 за кокошки носачки) и 380 LSU за смесени ферми. Екстензивните ферми и животновъдството за домашна употреба ще бъдат изключени от обхвата на директивата. Новите правила ще се прилагат постепенно, като се започне от 2030 г. с най-големите ферми.

Споразумението включва и минните дейности в обхвата на директивата, като се визира добива и обработката на неенергийни руди, произведени в промишлен мащаб, като желязо, мед, злато, никел и платина. След преразглеждане и законодателно предложение от Комисията, обхватът може да бъде разширен и за промишлени минерали.

Норми за допустими емисии

Споразумението въвежда концепцията за гранични стойности на екологичните показатели (EPLV), които се определят от компетентните органи в разрешителното за даването на възможност за изграждането и експлоатацията на инсталации. Съветът и Парламентът се споразумяха диапазоните на EPLV да станат задължителни за всички енергийни ресурси, с изключение на водата, за която компетентните органи трябва да определят задължителни цели. EPLVs ще бъдат показателни за нововъзникващи техники.

Създаване на електронни разрешителни

Съществуващата директива изисква държавите-членки да определят обвързващи правила за създаване на механизъм за регистрация, който да осигури възможност, според която промишлените инсталации да кандидатстват и да получат разрешение, при условие че отговарят на определени изисквания.

Законодателите се споразумяха да направят издаването на разрешения по-ефективно и по-малко обременяващо, като въведат задължение за държавите членки да създадат електронна система за разрешителни (e-permit) до 2035 г.

Принудително изпълнение

Текстът призовава държавите-членки да установят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за тези, които нарушават мерките, приети за прилагане на директивата. Тези санкции ще трябва да вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението, дали е било повтарящо се, както и засегнатите хора и околната среда. Те трябва да включват административни глоби, а за най-сериозните нарушения – глоби в размер на поне 3% от годишния оборот на оператора в ЕС.

Съгласно новите правила държавите-членки също така ще трябва да гарантират, че хората имат право да поискат обезщетение, когато е настъпило увреждане на здравето им в резултат на нарушение на националните правила за транспониране на директивата.

Законодателите въвеждат гъвкавостта, необходима на държавите-членки, за да адаптират разпоредбите относно санкциите и обезщетенията в случаи на здравни вреди към своите национални правни системи.

Преглед

Временното споразумение определя датата 2028 г. (и на всеки пет години след това), за която Комисията да прегледа и оцени изпълнението на директивата. Тази оценка трябва да вземе предвид нововъзникващите техники и необходимостта от по-нататъшни мерки за предотвратяване на замърсяването или изисквания за минимални граници на емисиите в целия ЕС.

До 2026 г. Комисията трябва да оцени как най-добре да се справи с емисиите, генерирани от отглеждането на едър рогат добитък и от селскостопански продукти, пуснати на пазара на ЕС.

Портал за промишлени емисии

Постигнато е съгласие от страна на законодателите по отношение на  предложението за създаване на нов портал за информация относно промишлените емисии, който да замени съществуващия регламент за E-PRTR. Порталът ще подобри обществения достъп до информация, свързана с промишлените емисии, и ще улесни общественото участие във вземането на екологични решения.

Той ще включва данни за използването на вода, енергия и ключови суровини от съответните инсталации за наблюдение на напредъка към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите.

Съветът и Парламентът въведоха обща клауза за преглед за оценка на дейностите и замърсителите, обхванати от регламента, както и приложимите прагове в приложение I (относно дейностите, които изискват докладване над определените прагове) и II (относно замърсителите, които трябва да бъдат отчетени над зададените прагове). Добавиени са дикофол и два вида PFAS — перфлуорооктанова киселина (PFOA) и нейните соли и перфлуорохексан-1-сулфонова киселина (PFOS) — към веществата, изброени в приложение II. До 2026 г. Комисията трябва да публикува преглед на приложение II и да предостави насоки относно методологията за измерване на тези вещества.

Временното споразумение също така включва разпоредби за привеждане на регламента в съответствие с IED и Киевския протокол относно регистрите за изпускане и пренос на замърсители.

Споразумението между законодателите предвижда регламентът да влезе в сила през 2028 г., за да се даде на държавите членки достатъчно време да се адаптират към новите правила.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща