КЕВР изиска от „Топлофикация Велико Търново“ да предприеме спешни мерки за нормално топлоподаване

Съгласно Общите условия на топлофикационните дружества те носят отговорност в случаите когато по тяхна вина авариите в мрежата не са отстранени в срок от 48 часа

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
789
article picture alt description

Във връзка с публикации в национални медии относно продължителни аварии по топлопреносната мрежа в гр.Велико Търново и влошено качество на топлоподаването, КЕВР изиска от ръководството на "Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново спешно да предостави изчерпателна информация за причините за възникналите проблеми и за предприеманите мерки за тяхното отстраняване.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, във връзка с изпълнение на условията на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, в двудневен срок дружеството трябва да предостави на Комисията обобщена информация и всички необходими справки по случая. Данните следва да включват възникналите аварии за периода 01 – 25 януари 2019 г, включително брой спирания и прекъсвания /дати, продължителност, причини/, броя на засегнати абонатни станции за същия период и броя на клиентите, които са били с нарушено топлоподаване.

От "Топлофикация ВТ“ АД, гр.Велико Търново се изисква да посочи също така статистика за постъпилите и заведени жалби и телефонни сигнали за м. декември 2018 г. и м. януари 2019 г., както и доказателства за изпълнение на задълженията на дружеството за уведомяване на клиентите за възникналите аварии и за срока за тяхното отстраняване.

"Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново трябва да предостави в регулатора и информация относно изпълнението/неизпълнението на чл. 43 от Общите условия относно отстраняването на авариите в срок до 48 часа и в случай на неизпълнение на чл. 43, ал. 2 – за мерки за компенсиране на засегнатите клиенти на дружеството. Съгласно Общите условия на топлофикационните дружества те носят отговорност за нерегламентирано прекъсване на топлоснабдяването. В случаите, когато по тяхна вина повредите в топлопреносната мрежа или абонатната станция не са отстранени в срок от 48 часа, дружествата дължат на битовите абонати неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението.

В доклада на "Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново, който в указания 2-дневен срок трябва да бъде внесен в КЕВР, следва да бъдат посочени изчерпателно предприетите от дружеството мерки, сроковете за отстраняването на авариите, както и планираните дейности за минимизиране на причините за тях.

След получаване на пълната информация от "Топлофикация ВТ“ АД, гр.Велико Търново относно точните причини за прекъсванията в топлоснабдяването, КЕВР ще прецени по-нататъшните си действия, с оглед да установи дали са налице нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за дейността производство на топлинна енергия. При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на "Топлофикация ВТ“ АД, гр.Велико Търново, енергийният регулатор ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща