Инвестиционните фондове в България управляват активи за близо 9 млрд. лева

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2023 г. е 4,8 на сто, при 5 на сто от БВП към юни 2022 г.

Икономика / Финанси
3E news
430
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Към края на юни 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8884.8 млн. лева., съобщава Българската народна банка (БНБ).

Техният размер се увеличава на годишна база с 602,5 млн. лева (7,3 на сто) и със 78,5 млн. лева (0,9 на сто) спрямо март. Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2023 г. е 4,8 на сто, при 5 на сто от БВП към юни 2022 г. и 4,7 на сто към края на първо тримесечие на 2023 г.

Към края на юни 2023 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат почти 2,822 млрд. лева и на годишна база се увеличават с близо 140 млн. лева (5,2 на сто).

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 130.2 млн. лева (12.8%) до 1150.4 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 109.2 млн. лева (12.2%) до 1002.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват със 73.2 млн. лева (12.4%) до 515.5 млн. лева. В сравнение с март 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 28.2 млн. лв. (2.5%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 4.1 млн. лв. (0.4%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 4.4 млн. лева (0.9%). Към края на юни 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40.8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 35.5% и ценни книжа, различни от акции – 18.3%, при съответно 38% за акциите и другите форми на собственост, 33.3% за акции/дялове на ИД и ДФ и 22% за ценни книжа, различни от акции към края на юни 2022 г. Към март 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 40.5%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 36% и ценни книжа, различни от акции – 18.4%.

Към края на второ тримесечие на 2023 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66.9% и в евро – 28.8%, при съответно 63.5% и 32.3% към юни 2022 г. Към март 2023 г. активите, деноминирани в български лева са 66.7%, а тези в евро – 28.8%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове

показва, че към юни 2023 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 105.6 млн. лева (8%) до 1420.6 млн. лева при 1315.1 млн. лева към края на юни 2022 г., а в останалите държави от Европейския съюз  – със 71.7 млн. лева (7.4%) до 1041.7 млн. лева при 969.9 млн. лева към края на юни 2022 г. В сравнение с март 2023 г. инвестициите в България се увеличават с 26 млн. лева (1.9%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 18.6 млн. лева (1.8%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53.2% към юни 2023 г. при 52.5% към края на юни 2022 г. и 53% към март 2023 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към юни 2023 г. е 39% при 38.8% към края на юни 2022 г. и 38.9% към март 2023 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2023 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6062.9 млн. лева. Спрямо същия месец на 2022 г. (5600.4 млн. лева), те се увеличават с 462.6 млн. лева (8.3%). В сравнение с края на март 2023 г. (6033.8 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 29.1 млн. лева (0.5%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2023 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 433.4 млн. лева (12.5%) до 3895.3 млн. лева при 3461.9 млн. лева към юни 2022 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 29.7 млн. лева (2.9%) до 1069.7 млн. лева към юни 2023 г. при 1040 млн. лева към края на второ тримесечие на 2022 г. Спрямо март 2023 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 57.8 млн. лева (1.5%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 13.6 млн. лева (1.3%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2023 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (64.2%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.6%). Към края на юни 2022 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 61.8% и 18.6%, а към март 2023 г. – 63.6% и 17.5%.

Към края на юни 2023 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2821.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2812.2 млн. лева. Към края на второ тримесечие на 2023 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2708.9 млн. лева (96.3%), а към сектор Останал свят – 103.3 млн. лева (3.7%). Спрямо юни 2022 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 239.6 млн. лева (9.7%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват с 96.5 млн. лева (48.3%). По институционални сектори към юни 2023 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 182.6 млн. лева (27.2%) до 854.6 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват с 30.8 млн. лева (2.8%) до 1059.4 млн. лева. Спрямо март 2023 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 54.3 млн. лева (2%), а към нерезиденти намаляват с 6.3 млн. лева (5.7%). По институционални сектори към юни 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 85.9 млн. лева (11.2%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 58.2 млн. лева (5.2%).

Към края на юни 2023 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (37.7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (30.4%) и Нефинансови предприятия (9.6%). Най-големите относителни дялове към юни 2022 г. са съответно 40.8% за сектор Домакинства и НТООД, 25.2% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 9.7% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.7% от общия размер на собствения капитал към юни 2023 г. при относителен дял 7.5% към края на юни 2022 г. и 4% към март 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща