Минимални нарушения показват анализите от водните проби на отпадъчни води в река Девинска, какво показват резултатите?

Причината да не се установяват големи превишения в концентрациите на измерените показатели е залповият характер на замърсяването, в момента на пробонабиране замърсяването е било преустановено.

Климат / България , Климат / Екология
Рая Лечева
686
article picture alt description

Източник: Девин ЕАД

В РИОСВ-Смолян е представен план-график за зарибяване на река Девинска в увредения участък, а  допълнително монтираната тръба на изход авариен преливник е премахната, съобщиха официално от Министерството на околната среда и водите. 

Минимално превишение на допустимите стойности за добро състояние по показатели азот амониев, ортофосфати и общ фосфор. Това показват анализите на водните проби, взети на 4 август, когато експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха сигнал за умряла риба и запенване на река Девинска в района на „Девин“ ЕАД. Причината да не се установяват големи превишения в концентрациите на измерените показатели е залповият характер на замърсяването. Поради подмяна на помпи беше допуснато нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Девинска без необходимото разрешително по Закона за водите, а бутилиращата компания "Девин" ЕАД призна вината си. 

В момента на пробонабиране замърсяването е било преустановено - замърсените води на реката, които са причинили измирането на рибата, са отнесени от водното течение. Може да се направи заключение, че въздействието върху рибната фауна е било моментно.

С оглед проследяване на състоянието на реката, на 10.08.2023 г. от експерти на БД ИБР и Регионалната лаборатория е извършено и пробонабиране на биологичен елемент за качество - макрозообентос, който отчита изминали замърсявания. Пробонабирането е извършено в три пункта – над и под установеното нерегламентирано заустване и в устието на река Девинска след град Девин.

Резултатите показват, че в пункта над нерегламентираното заустване е отчетено отлично състояние на биотичния индекс на макрозообентоса. В точката след нерегламентирано заустване има влошаване на стойностите на биотичния индекс за макрозообентос. Отчетеното понижаване е от отлично към добро състояние, с което категорично се установява въздействие върху водния обект вследствие на нерегламентираното заустване. В пункта, разположен при устието на река Девинска след град Девин, е отчетено умерено състояние на  биотичния индекс за макрозообентос, като няма промяна в отчетеното състояние на макрозообентоса спрямо извършения през настоящата година мониторинг преди датата на замърсяването. Следва да се има предвид, че този пункт отчита наличното натоварване на реката от съществуващи зауствания по издадени разрешителни, в т. ч.  и от градската канализация на град Девин, коментират специалистите.

Питейно-битовото водоснабдяване на град Девин не се осъществява от река Девинска, а от каптиран естествен извор „Балдаран“, разположен на около 14 км от града в землището на село Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгласно издадено разрешително от директора на БД ИБР. Около каптирания извор има уредена санитарно-охранителна зона, с която се осигурява физическата охрана на водоизточника и защита срещу постъпване на замърсители в него.

При анализ на взетата от РИОСВ-Смолян проба на изход допълнително монтираната от предприятието тръба е констатирано превишение по показател „активна реакция – рН“. Отчетената стойност е 10,28±0,05 при норма от 6 до 9. За останалите показатели – химична потребност от кислород, биологична потребност от кислород и неразтворени вещества, не са установени превишения на емисионните норми.

Производствените отпадъчни води от „Девин“ ЕАД се формират от измиване на линиите за бутилиране и галоните за многократна употреба. Съгласно предоставените от фирмата информационни листове за безопасност, за измиването се използват кисели и алкални препарати, някои от тях под формата  на пяна.

За допуснатото от дружеството нерегламентирано заустване на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите, от РИОСВ – Смолян е съставен акт за установяване на административно нарушение. Дадените на „Девин“ ЕАД предписания  са изпълнени преди изтичането на техния срок. В инспекцията е представен план-график за зарибяване на река Девинска в увредения участък, а  допълнително монтираната тръба на изход авариен преливник е премахната, съобщиха официално от Министерството на околната среда и водите. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща