Средствата в Сребърния фонд и по програми и проекти на ЕС са налични в пълен размер

Наличностите на правителството във фискалния резерв през месеците март и април са в съответствие със законовите изисквания, съобщи Министерство на финансите

Икономика / Финанси
3E news
427
article picture alt description

Министерството на финансите стриктно спазва законово определените ограничители при управлението на средствата в Единната сметка, съгласно §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО 2022, ЗБНЗОК за 2022 г. (т.нар. удължителен закон). Това е видно от публично достъпните данни на Управление „Емисионно“ на БНБ, както и от публикуваните статистически данни за размера на фискалния резерв на интернет страницата на Министерството на финансите.

В таблицата по-долу представяме статистически данни за наличностите на правителството от седмичните баланси на Управление „Емисионно“ на БНБ (задължения към правителството и бюджетни организации от пасива на баланса) и размера на „условно блокираните“ средства съгласно разпоредбата на §15 от ПЗР на удължителния закон (Ограничител по §15 от ПЗР на удължителния закон). В последната колона са показани наличните средства за плащания по сметки в БНБ при приспадане на „условно блокираните“ средства в §15 от ПЗР на удължителния закон:

Данните показват, че за нито един период през месеците март и април наличностите на правителството не са по-ниски от законово определения ограничител, което означава, че средства на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средствата по програми и проекти на Европейския съюз са налични в пълен размер за всеки от посочените периоди. Това означава, че не само наличностите на Сребърния фонд, които за посочените периоди са в размер на малко над 3,7 млрд. лв., са налице в пълен размер, но е спазен и ограничителят по отношение на средствата по програми и проекти на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща