Константин Константинов: Екран за търговия с гаранции за произход ще заработи на IBEX до края на годината

Екипът на Българската енергийна борса работи и по формиране на екран за търговия с ултра дългосрочни договори, познати под абревиатурата PPA (Power Purchase Agreement), споделя изпълнителният директор на БНЕБ (IBEX)

Енергетика / Анализи / Интервюта , Индустрии на фокус
Маринела Арабаджиева
2416
article picture alt description

Господин Константинов, през последните месеци настъпиха сериозни промени на енергийния пазар. Как се отразиха те на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) ?

Промените на електроенергийните пазари през последните месеци, а може би вече е по-точно да се каже през последната година, засегнаха основно цените на електрическата енергия, но за щастие не и начина на функционирането на сегментите. Повишаването на цените беше в пълна корелация с движението на цените на газа, като вече за никого не е тайна, че като най-скъп източник на електрическа енергия, маргиналните разходи на газовите централи бяха основния ценообразуващ фактор. Разбира се, имаше и доста косвени ефекти от повишените и силно волатилни цени на електрическата енергия за енергийните борси. Сред тях, бих могъл да посоча повишения финансов риск, произтичащ от задължението за обезпечаване на разплащанията от страна на търговските участници, въвличането на пазарните оператори в механизмите за компенсиране  на индустриалните потребители, което предизвиква рискове от ликвидна криза и натиск в посока ограничаване на износ, което е в разрез с Европейското законодателство.

Конкретно за IBEX, мога да отбележа, че успяхме да преминем през този кризисен период сравнително безболезнено, благодарение на добра вътрешна организация и разумна политика от страна на институциите, пряко ангажирани с контрола на електроенергийния пазар. Разбира се, най-вече, имам предвид КЕВР.

Тъй като имате поглед и върху другите борсови оператори, наблюдавахте ли сътресения през периода, в който цените достигнаха 400 евро за MWh ?

По отношение на функционирането и по отношение на партньорските ни отношения, особено със съседните борси, сътресения нямаше. Имаше затруднения с финансирането на ДДС в някои периоди, поради факта, че България е сериозен нетен износител на електрическа енергия, но като цяло тези странични ефекти от високите цени бяха предвидими и мерките бяха навременни и рационални.

Успокоиха ли се вече европейските електроенергийни борси ?

Краткият ми отговор е „да“ и като доказателство бих посочил стабилната тенденция към понижение на цените, както на спот пазарите, така и тези на фючърсите на енергийни деривати, в частност цените на българските енергийни фючърси, представени съвместно от IBEX и EEX.

БНЕБ внесе предложения за изменения на Правилата за работа на организирания пазар на електрическа енергия и регулаторът (КЕВР) е на път да приеме голяма част от тях. В каква посока очаквате да се промени работата на електроенергийната борса ?

Основните изменения в Правилата за работа на организирания пазар на електрическа енергия са в посока на по- ефективното и по-ефикасно управление на финансовия риск. Именно това е от съществено значение и актуалност от гледна точка на нарастването на цените на електрическата енергия, наблюдавано до неотдавна в цяла Европа и довело до значителни експозиции по сделките за покупко–продажба на организираните борсови пазари. Доброто управление на финансовия риск изисква не само спазване на принцип на обезпеченост на сключваните сделки, недопускане на състояние на необезпеченост на възникващите парични задължения на търговските участници, стриктно и ясно регламентиране на момента на падеж, но също така и осигуряване на максимална гъвкавост на търговските участници при определяне на лимитите на търговия, които те към всеки момент да определят.

Може ли да обясните малко повече за инициативата ви за организиране на пазар за гаранции за произход ?

Създаването на обективен, прозрачен и недискриминационен пазар за гаранции за произход е заложено в Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, съгласно която държавите-членки са задължени да предприемат стъпки към насърчаване на производство на електроенергия от възобновяеми източници, изразено в по-висок дял от общото потребление.

С оглед на нарастващия стремеж на европейските компании (особено от  енергийноинтензивните индустрии) към постигане на нисковъглероден отпечатък, гаранциите за произход се превръщат в популярен инструмент за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, като същевременно гарантират произхода й.

IBEX счита осигуряването на прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход, базиращ се на добрите европейски практики, за неразделна част от лицензионните си задължения за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в страната като цяло.

Екранът на IBEX за търговия с гаранции за произход ще цели откритото предлагане на стандартизирани продукти. Създаването на обективен, прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход  е  една от приоритетните цели на екипа за настоящата година. Той може да заработи веднага щом всички изисквания на борсата към разработчика бъдат изпълнени и съответните тестове бъдат успешно завършени. Плановете ни са до края на 2023 г. да се внедри платформа, отговаряща на Европейските стандарти за борсова търговия.

Все по-активно се обсъжда предложението на Европейската комисия за промяна на структурата на електроенергийния пазар. Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) не са съгласни с предвижданите реформи. Може ли да уточните какви са рисковете, които се очертават и как биха навредили на настоящия пазар ?

Енергийните борси в Европа, които започнаха интеграцията на единните електроенергийни спот пазари в Европа преди повече от двадесет години, изразиха вече сериозни опасения във връзка с антиконкурентна разпоредба от предложението за промяна на структурата на електроенергийния пазар, отнасяща се до централизиране на функции по оперирането на пазарните обединения. Предложението бе представено от Европейската комисия (ЕК) на 14 март 2023 г. и в момента се разглежда от Парламента и Съвета на ЕС. Разпоредбата предвижда възможността да се създаде единна структура, която да отговаря за управлението на всички национални електроенергийни пазари по отношение на оперирането на пазарните обединения (предложения за изменение на членове 7 и 59 от Регламент (ЕС) 2019/943). Това е очевиден опит за фактическа централизация на операциите, отнасящи се до свързване на пазарите в Европа, и противоречи на принципите за пропорционалност и субсидиарност.

Наред с това, въвеждането на подобна разпоредба за нова структура, която би следвало да управлява интегрираните пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“ съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222, се предлага без съответното предварително допитване, без да е извършен анализ разходи-ползи и без да се отчитат отрицателните ефекти, които биха могли да възникнат. Разпоредбата, която няма нищо общо с въпросите, засегнати в предложенията за реформа на електроенергийния пазар, е въведена повторно след като е премахната по време на процеса по изменение на Регламента за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), тъй като електроенергийните борси и преносни оператори, както и браншовите организации в ЕС като Eurelectric и EFET, са изразили позиция, че въпросното предложение застрашава функционирането на единния европейски електроенергиен пазар.

Действащата структура на пазара, резултат основно на усилията на енергийните борси в Европа, гарантира многостранно и децентрализирано сътрудничество, което отчита особеностите на националните пазари на всяка от страните от ЕС, като по този начин постига ефективно интегриране и координирано управление на европейско ниво. Всички тези резултати до момента са отчетени в предложенията за реформа на пазара.

С включването в предложението на ЕК на възможността управлението на интегрираните електроенергийни пазари в ЕС да бъде поверено на единна структура се създава сериозна предпоставка за ненужен и неясен преход, който повдига критични въпроси от оперативно, регулаторно и управленско ниво, застрашавайки сериозно самото опериране на добре интегрираните пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Това предложение ще изисква значително време за изпълнение и би породило правно-регулаторни рискове, големи допълнителни разходи, свързани с преминаването към нов модел на управление, и значими рискове от неплатежоспособност.

Каква е визията ви за развитие на БНЕБ в краткосрочен и по-дългосрочен план ?

Предвид високите нива на интеграция и координация на пазарите на електрическа енергия в Европа, голяма част от развитието на IBEX е обусловено от общите Европейски цели и проекти, които заедно с всички други електроенергийни борси, ние трябва да изпълняваме. Например, до средата на 2024 г. ще се въведат в реална работа т.нар. „Търгове в рамките на деня“, а до края на 2025 г. на сегмент “Ден напред“ ще се премине към продукти с 15 минутна резолюция.

Абстрахирайки се от общите за всички Европейски цели и проекти, бих могъл да споделя, че IBEX работи по стартиране в рамките на тази година на пазара на гаранции за произход. Освен това, в началото сме на формиране на екран за търговия с ултра дългосрочни договори, познати под абревиатурата PPA (Power Purchase Agreement). Това са сделки с продукти от ВЕИ, с период на доставка между три и десет години. Обмисляме и разширение на портфолиото ни и с други борсови стоки освен електрическата енергия, като едновременно с това постоянно работим по повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги, добавяйки и нови такива, свързани с данни и анализи, инвестирайки в автоматизация на процесите в компанията и повишаване на нивото на сигурност на системите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща