КЕВР: Ръстът в цените на електроенергията през второ шестмесечие на 2022 г. се превърна в предизвикателство за икономиката

Енергетика / България
3E news
447
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews.

Рекордният ръст на цените на енергийните ресурси през втората половина на 2022 г. се превърна в предизвикателство както за българската енергетика, така и за националната икономика. Това се казва в годишния доклад за работата на Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) през 2022 г..

Приоритет на Комисията в сектор „Електроенергетика“ през 2022 г. беше минимизиране на последиците от драстичния скок на цените на електрическата енергия и природния газ, предизвикан от започналия военен конфликт и пандемията от COVID-19, е записано в доклада на Регулаторът.

Икономическите и геополитическите последици за България и Европа наложиха необходимостта да бъдат осигурени алтернативни доставчици на енергийни ресурси.

За да отговори на предизвикателствата, Комисията предприе редица съществени стъпки. Приети бяха изменения и допълнения в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, с които беше реформиран пазарът на балансиращи услуги. Въведени бяха 15-минутен интервал на сетълмент и 15-минутни продукти за търговия на пазара „В рамките на деня“.

Промените доведоха до по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара и до постигане на енергийни доставки при минимални разходи. Новата нормативна уредба допринася за изпълнението на основната цел на ЕС в областта на електроенергетиката - създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и гарантиране възможността всички потребители да закупуват енергия на поносими цени.

Тарифите на електрическата енергия за регулирания пазар през 2022 г. останаха без значителна промяна - цените за битовите клиенти се увеличиха с 3,4%. За да не бъдат формирани финансови загуби за доставчиците на балансиращи услуги Комисията продължи да прилага възприетия през 2021 г. подход при определянето на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за регулиране надолу.

В сектор „Топлоенергетика“ Комисията положи усилия да ограничи неизбежното увеличение на цените на топлинната енергия през сезона 2022 г. – 2023 г. Тази цел беше постигната въпреки драстичното повишение на цената на основното гориво - природен газ, и на емисиите парникови газове. Утежняващ фактор бяха натрупаните некомпенсирани разходи на топлофикационните дружества от над 503 млн. лв., поради въведения от Народното събрание мораториум върху изменението на утвърдените цени за периода 2021 г. – 2022 г. Независимо от това регулаторът успя да ограничи поскъпването на топлинната енергия за битовите потребители до 29,73% средно за цялата страна. Това бе постигнато основно чрез преференциалните цени на електрическата енергия на топлофикационните дружества и ограничаване на разходните им компоненти за гориво и за пренос на топлинна енергия. С намалението на ДДС върху топлинната енергия от 20% на 9% реалното увеличение на цената беше сведено до 17,84%.

По отношение на постъпилите жалби Комисията спазва законоустановените срокове за тяхното разглеждане. През 2022 г. бяха извършени пет планови проверки на дружества в сектор „Електроенергетика“ - „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД. Обект на планови проверки в сектор „Топлоенергетика“ бяха „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, „Топлофикация- Габрово“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. Извършени бяха и извънредни проверки на лицензирани дружества след сигнали от институции и граждани за влошено качество на предоставяните услуги. 1539 жалби постъпиха в сектор „Електроенергетика“ - по 1 354 от тях бяха образувани административни производства. В сектор „Топлоенергетика“ постъпиха 44 жалби от  компетентност на Комисията.

През 2022 г. усилията на КЕВР в сектор „Природен газ“ бяха насочени към осигуряване на необходимите количества за нуждите на страната и овладяване на рязко нарастващите цени на природния газ поради спирането на доставките от Русия. След преустановените през април 2022 г. доставки по дългосрочния договор с „Газпром експорт” страната ни започна да осигурява алтернативни маршрути и доставки на природен газ. В условията на криза със затруднени доставки и високи цени ключово значение за осигуряването на най-благоприятни цени за българските потребители имаше въвеждането в търговска експлоатация на междусистемния газопровод IGB „България-Гърция“ на 1 октомври 2022 г. КЕВР даде своя значим принос в тази насока като в изключително кратки срокове прие важни регулаторни решения, с които бяха изпълнени необходимите изисквания и се създаде правната възможност за старта на интерконектора.

През 2022 г. бяха лицензирани 31 търговци, с което техният общ брой достигна 75.

През 2022 г. сектор „ВиК услуги“ започна новият 5-годишен регулаторен период 2022-2026 г. Комисията предварително прие указания към ВиК операторите по прилагането на наредбите към ЗРВКУ, определени бяха групите оператори, показателите за качество, нормата на възвръщаемост, правилата за регулаторна отчетност. Разглеждането на бизнес плановете през 2021 г. беше забавено поради приетия Мораториум върху цените на ВиК услугите, а през 2022 г. Комисията прие решения, с които одобри на 30 ВиК оператори бизнес планове и цени на ВиК услуги.

Целият доклад можете да прочетете тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща