Съветът на ЕС постигна договореност с Европейския парламент за увеличаване на дела на ВЕИ през 2030 г. до 42,5 %

Споразумението поставя индикативна цел за поне 49% дял на възобновяема енергия в сградите през 2030 г

Енергетика / Свят
3E news
980
article picture alt description

Източник: iStock, архив.

Съветът на ЕС обяви днес, че е постигнал предварително споразумение с Европейския парламент за увеличаване на дела на възобновяемата енергия (ВЕИ) до 2030 г. поне до  42,5% от общото потребление на енергия в ЕС. Настоящата директива, която е в сила от декември 2018 г., предвижда увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 32% до 2030 г.

„Преговарящите от Съвета и Парламента постигнаха предварително политическо споразумение за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в общото потребление на енергия в ЕС до 42,5% до 2030 г., с допълнително възможно увеличение от 2,5% до достигане на 45%. Всяка държава-членка ще даде своя принос за постигане на тази обща цел “, се казва в изявление на Съвета на ЕС.

Ето основните параметри на договореното предварително споразумение:

Транспорт

Временното споразумение дава възможност на държавите членки да избират между:

  • обвързваща цел от 14,5% намаляване на интензивността на парниковите газове в транспорта от използването на възобновяеми източници до 2030 г.
  • или обвързваща цел от най-малко 29% дял на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в транспортния сектор до 2030 г.

Временното споразумение определя обвързваща комбинирана подцел от 5,5% за модерни биогорива (обикновено получени от нехранителни суровини) и възобновяеми горива от небиологичен произход (предимно възобновяем водород и синтетични горива на водородна основа) в дела на ВЕИ, доставяни на транспортния сектор.

В рамките на тази цел има минимално изискване от 1% възобновяеми горива от небиологичен произход (renewable fuels of non-biological origin (RFNBO) в дела на възобновяемата енергия, доставяна на транспортния сектор през 2030 г.

Индустрия

Временното споразумение предвижда, че индустрията ще увеличи използването на възобновяема енергия годишно с 1,6%. Преговарящите се съгласиха, че 42% от водорода, използван в промишлеността, трябва да идва от възобновяеми горива от небиологичен произход (RFNBO) до 2030 г. и 60% до 2035 г.

Споразумението въвежда възможността държавите-членки да намалят приноса на RFNBO в промишлеността с 20% при две условия:

  • ако националният принос на държавите членки към задължителната обща цел на ЕС отговаря на очаквания им принос
  • делът на водорода от изкопаеми горива, консумиран в държавата членка, не е повече от 23% през 2030 г. и 20% през 2035 г.

Сгради, отопление и охлаждане

Временното споразумение поставя индикативна цел за поне 49% дял на възобновяема енергия в сградите през 2030 г.

Той предвижда постепенно увеличаване на целите за възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане, с обвързващо увеличение от 0,8% годишно на национално ниво до 2026 г. и 1,1% от 2026 до 2030 г. Минималният среден годишен процент, приложим за всички държави членки, се допълва с допълнителни индикативни увеличения, изчислени конкретно за всяка страна членка.

Биоенергия

Временното споразумение засилва критериите за устойчивост за използване на биомаса за енергия, за да се намали рискът от неустойчиво производство на биоенергия. Той прилага каскаден принцип, за да гарантира, че биомасата се използва според нейната най-висока икономическа и екологична добавена стойност.

Ускоряване на издаването на разрешителните за ВЕИ

Временното споразумение включва ускорени процедури за издаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия. Целта е да се ускори внедряването на зелените технологии в контекста на плана на ЕС REPowerEU да стане независим от руските изкопаеми горива след нахлуването на Русия в Украйна.

Държавите-членки ще проектират зони за ускоряване на възобновяемите енергийни източници, където проектите за възобновяема енергия ще преминат през опростен и бърз процес на издаване на разрешителни. Разгръщането на енергия от възобновяеми източници също ще се счита за „от първостепенен обществен интерес“, което би ограничило основанията за правни възражения срещу нови инсталации.

Какво следва?

Постигнатото днес временно политическо споразумение първо ще бъде представено за одобрение на представителите на страните членки на ЕС в Комитета на постоянните представители в Съвета и след това в парламента. След това директивата ще трябва да бъде официално приета от Парламента и след това от Съвета, преди да бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и да влезе в сила.

Припомняме, че предложението за преразглеждане на директивата за енергия от възобновяеми източници, заедно с други предложения, отговаря за енергийните аспекти на климатичния преход на ЕС в рамките на пакета „Готови за 55“.

На 14 юли 2021 г. Комисията представи пакета „Готови за 55“. Той има за цел да приведе законодателната рамка на ЕС в областта на климата и енергетиката в съответствие с целта на съюза за климатична неутралност до 2050 г. и с целите си за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата им от 1990 г.

Освен това, като част от плана REPowerEU, Комисията предложи на 18 май 2022 г. поредица от допълнителни целенасочени изменения на директивата за енергията от възобновяеми източници, за да отрази последните промени в енергийния пейзаж. Елементите на предложението бяха включени в постигнатото днес споразумение.

Настоящата директива за енергията от възобновяеми източници е в сила от декември 2018 г. Тя определя цел на ниво ЕС от 32% дял на енергията от ВЕИ в общото потребление на енергия в общността до 2030 г. на ниво ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща