БСК с предложения към екоминистерството за превоза на отпадъци

Непреодолими административни пречки възпрепятстват изпълнението на поставените изискванията, смята специалистите.

Климат / България , Екология
3E news
571
article picture alt description

Снимка: 3eNews

Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците създава непреодолими административни пречки по превоза на отпадъци, които възпрепятстват изпълнението на поставените изискванията, коментират в своя позиция от Българската стопанска камара.  Това се случва след среща на БСК с експерти на Министерството на околната среда и водите. 

От бизнес организацията настояват административните органи да не налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. Срокът за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация се определя със закон и не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. 

Необходимо е да бъдат отчетени всички особености при транспортирането на неопасни отпадъци и те да намерят отражение в действащите нормативни актове. Очакваме промени в политиките на МОСВ и реални стъпки към улесняване на кръговата икономика, намаляване административната тежест за бизнеса и опростяване на процедурите за контрол от страна на компетентните органи, смятат от бизнес организацията. 

Какви са проблемите към момента- получателите на отпадъци също трябва да се отчитат

Според наредбата в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за износ или внос в Република България по Регламент (ЕО) №1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52, от получателите на отпадъците.“

За преработващите предприятия от металургичната индустрия вторичните метали (скрап) са важна суровина и част от технологичния процес. Тяхното използване води до повишаване на икономическите показатели и енергийната ефективност, опазването на работната и околната среда, декарбонизация на производството. Като рециклиращи предприятия, те са получатели на вторични суровини, респективно – са задължени лица съгласно цитираната по-горе разпоредба, казват от БСК.

Основната трудност, а в редица случаи и невъзможност да се изпълняват изискванията на чл.22, ал.4 от Наредбата, произтича от факта, че същата поставя задължения на получателите на отпадъците, които съгласно изискванията на член 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 са задължения на трети лица, а именно – лицето под юрисдикцията на страната-изпращач, което урежда превоза. Въпреки че и този Регламент, както и Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, не поставят аналогични изисквания и задължения към изпращачите на вторични суровини (лицата, които уреждат превоза) да правят предварително уведомление.

В тях лицето, което урежда превоза, осигурява за неопасните отпадъците придружаващ документ по Приложение VII до крайния получател, т.е същият е наличен едновременно с пристигането на товара на площадката. В този случай получаването на документа съответства на изискванията на Регламента, но на практика е след поставения срок в чл.22, ал.4 от Наредбата („не по-късно от един ден от деня на натоварване“).

Като алтернатива на Приложение VII в чл.22 ал.4 е предвидено получателят на отпадъка да изпраща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците формуляр по образец, съгласно Приложение 52. Един от реквизитите на Приложение 52 е да се попълни информация за превозвача (име на транспортната фирма, адрес, лице за контакт, вид транспорт). Превозвачът (транспортната фирма) се избира от лицето, уреждащо превоза, т.е. задълженото лице по Наредбата (дружеството, получател на отпадъците) не разполага с тази информация и няма как да попълни коректно и достоверно формуляра, докато не получи Приложение VII от Регламента. Така, получателят на отпадъка не е в състояние да изпрати Приложение 52 от Наредбата. Това явно несъответствие на разпоредбата на чл.22, ал.4 от Наредбата на МОСВ и Регламент (ЕО) 1013/2006 води до санкциониране на българския бизнес.

В случая получателите на отпадъците са зависими изцяло от своите доставчици (чуждестранни лица), които са задължени и изпълняват стриктно само изискванията на Регламента. За тях няма нормативен акт и причина да изпращат информацията по Приложение VII по електронна поща. След като Регламент (ЕО) 1013/2006 не предвижда предварителни уведомителни процедури по отношение на отпадъците от т. нар. „зелен списък“, в който попада металният скрап, получателите на отпадъците могат да разчитат само на добрата воля на своите доставчици за предоставяне на информацията по Приложение VII по електронна поща в сроковете по чл.22, ал.4 от Наредбата.

От друга страна, рециклиращата индустрия не може да си позволи повишени изисквания към своите доставчици, спрямо действащите на ниво ЕС и произтичащи от прякото прилагане на Регламент (ЕС) 1013/2006. Прехвърлянето на отговорността и искове за обезщетения към доставчиците, поради наложените от компетентните органи в България санкции и глоби, не само е неприемливо, но и невъзможно при все по-голямо търсене на вторични суровини, твърдят от БСК. В условия на декарбонизация на индустрията и изпълнение на целите на Европейската зелена сделка това би довело до загуба на доставчици, пренасочването им към алтернативни получатели и значителен спад в производството и конкурентоспособността на българската металургична индустрия.

В повечето случаи неспазването на формално установената предварителна уведомителна процедура за подаване на информация до РИОСВ е без каквито и да е настъпили вредни последици в областта на управлението на отпадъците. В същото време, необосновано и непропорционално се засилва административната тежест за дружествата и отделните икономически оператори, с трудно и дори обективно неприложими разпоредби и срокове.

РИОСВ има възможност да разполага с пълната информация по отношение на отпадъците. При всички издавани наказателни постановления за налагани имуществени санкции РИОСВ се позовава на налична информация за извършени трансгранични превози на отпадъци в Дирекция "Национален координационен център" към МОСВ. Информацията за осъществени превози на отпадъци е налична в митническите органи, които служебно могат да изпращат информация до РИОСВ за целите на контрола и отговарящо на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, твърдят още от бизнес организацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща