Измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия, подготвени от КЕВР получиха подкрепа от участниците на пазара

Операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия ще могат да участват на електроенергийния пазар

Енергетика / България
3E news
1422
article picture alt description

Позитивна. Такава е оценката на участниците на пазара по проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ). Това стана ясно по време на общественото обсъждане, което се проведе в Комисията за енергийно и водно регулиране.

По своята същност измененията предвиждат приемане на изцяло нова методика за определяне на цени на балансиращата енергия. Както и привеждане на Правилата в съответствие с измененията в Закона за енергетиката, с които се регламентира дейността на операторите на затворени електроразпределителни мрежи, а също и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Новите изменения прецизират разпоредбите, касаещи заплащането на мрежови услуги и на цената за задължения към обществото.

С предложената Методика за определяне на цените на балансиращата енергия, която е приложение към ПТЕЕ, се цели създаването на механизъм за изчисляване на разходите за балансиране на координаторите на балансиращи групи във всеки период на сетълмент, статус на регулиране, позиция на небаланса (излишък/недостиг) и посока на плащане. Новата методика се основава на резултатите от извършените симулации с постигнатите реални данни за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г. след въвеждането на 15-минутния период на сетълмент.  

С проекта на Методика не се допуска създаването на стимули за пазарните участници преднамерено да бъдат в позиция на изкуствен недостиг или изкуствен излишък. Същевременно цените за недостиг и излишък са равно отдалечени от цената на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Освен това, паричните потоци следват позицията на небаланс на системата, т.е. независимо дали пазарният участник е в излишък или недостиг, той е третиран като доставчик на балансираща енергия и получава плащане от оператора, ако помага на системата, т.е. ако небалансът му е обратен на системния, съответно плаща при еднаква посока на системния небаланс. Методиката съдържа таблица, която позволява на координаторите на балансиращи групи лесно да изчислят разходите за небаланси на групата си за всеки период на сетълмент.

Освен приемане на нова Методика за определяне на цените на балансиращата енергия с промените в ПТЕЕ се създават нормативни предпоставки операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия да участват на електроенергийните пазари. По този начин се гарантира тяхната равнопоставеност с останалите търговски участници и възможността пълноценно да осъществяват дейността си. С измененията се уреждат и отношенията между участниците на енергийните пазари и съответните оператори на електрически мрежи във връзка с предоставяните от операторите услуги. Създава се и яснота в отношенията на търговските участници с операторите на електрически мрежи и с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

С измененията в ПТЕЕ се постига по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия. Това ще подобри ефективността на балансиращия пазар и ще допринесе за постигане на енергийни доставки при минимални разходи. Същевременно се създават пречки отделни участници да се възползват от досегашните недостатъци на пазара, като умишлено избират да бъдат в недостиг/излишък, вместо да се стремят да прогнозират максимално точно баланса на групата си. Измененията на ПТЕЕ ще допринесат и за цялостното интегриране на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия като пълноценни участници в електроенергийните пазари. С нормативните промени се надгражда досегашния механизъм за заплащане на мрежови услуги и цена за задължения към обществото, улесняват се разплащанията между крайните клиенти, производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия с доставчиците, мрежовите оператори и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и между самите мрежови оператори.

С малки изключения участниците в общественото обсъждане изразиха принципна подкрепа на предлаганите от КЕВР промени в ПТЕЕ и ги определиха като навременни и допринасящи за правилното функциониране на пазара. В същото време някои от участниците поискаха отлагане на влизането на правилата. В частност представителят на ЕСО  Николай Илиев отправи предложение към  КЕВР за отлагане на влизане на правилата за сетълмент от 1-во число за последващ месец. Мотивът на Илиев бе, че ЕСО „ще се нуждае горе-долу от един месец, за да приведе системата си за администриране на пазара в съответствие с новия механизъм“.

Отлагане поискаха също така и от Електрохолд, Енерго-Про и Електроразпределение Юг, но от новия ценови период от 1 юли тази година.  

Търговският директор на НЕК Венцислав Марков изрази принципна подкрепа на промяната на правилата и особено в частта за формиране на цените балансиращата енергия. В  частност на формирането на цената на излишък и недостиг и въвеждането на единна цена в някои от ситуациите. В основните ситуации тя ще бъде единна т.е. няма да бъде предварително прогнозируема от участниците и затова ще се стремят да въвеждат балансиращ график за потребление и производство, а не да стоят в едно от двете състояния – на излишък, или на недостиг преди периода на доставка, каза той.  Представителят на НЕК изрази надежда, че предлаганата методика ще нормализира пазара, което ще доведе и до по-малко използване на някои от ресурсите за регулиране, предвидени иначе за резерв. В същото време Марков посочи, че настоящата промяна ще повлияе на други сегменти от пазара като визира Доставчика от последна инстанция (ДПИ).

Предложените три групи изменения са очаквани, навременни и необходими, коментира от своя страна Зорница Генова от Електрохолд.

„Видно от проекта, се предлага методиката да влезе в сила от 1 април. Нашето мнение е, че въвеждането на методиката трябва да се предхожда от тестове с цел да се оцени промяната в начина на балансиране и съответно как ще се променят разходите за балансиране на търговските участници. Последното е особено важно и за търговците, които в крайна сметка ще трябва да отразят тази промяна в договорите си с крайните си клиенти. За провеждане на тестовете, считаме, че ЕСО трябва да предостави информация на търговските участници за статуса на регулиране за всеки период на сетълмент за предходния месец и от тези данни да е видно дали търговският участник е помагал на системата или е увеличавал системния небаланс.

Допълнително считаме, че с оглед на осигуряване на прозрачност и яснота при балансирането информацията за статуса на регулиране на всеки период на сетълмент трябва да представлява общо достъпна информация и като такава следва да се предоставя от ЕСО“, посочи Генова. От тази гледна точка тя предложи новата методиката по ПТТЕ да влезе в сила от началото на новия ценови период, а именно от 1 юли.

Подкрепа на предложенията за изменението на Правилата за търговия с електрическа енергия и виждането за влизане в сила от 1 юли се споделя  и от Енерго-Про и Електроразпределение юг. Освен това вероятно КЕВР ще трябва да даде повече яснота по отношение на мрежовите услуги на операторите за съхранение на енергия, ако се съди и по поставените въпроси от страна на електроразпределителните предприятия, вкл. „Златни пясъци“.

„За период от около 3 месеца искаме да получаваме резултати от сетълмента по всеки негов период. Независимият преносен оператор прилага методика за балансиране, по която се определя цената за балансиране, при което резултатите се предоставят ежеседмично. Подобно прилагане на регламента не видяхме да бъде отразено в правилата", посочи Красимир Живашки, изпълнителен секретар на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ). Той също подкрепи думите на представителя на НЕК Венцеслав Марков за необходимостто от уточняване на цената на ДПИ.

„Смятаме, че трябва да се изясни какво ще се случи с пределните цени, дали ще останат в този си вид. Уреждането на достъп до данни за формиране на цените на балансиране също трябва да се засегнат. Останалите предложения ще ги предоставим писмено". Това заяви и Ивайло Найденов, изпълнителен директор на „Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори" (БФИЕК).

Адвокат Георги Тошев от Института за развитие и управление на ресурсите (ИРУР), уточни, че не са ясни ефектите от въвеждането на 15 минутният сетълмент. „Има риск от изкуствено повишаване на цените, трябва да се види как ще повлияе то върху тях, плюс това няма и данни от измерването. Ние трябва да направим методиката, така че да може да бъде ползвана от крайния потребител в криза", заяви адв. Тошев.

Българската фотоволтаична асоциация и Хидроенергийната асоциация се ангажираха основно с писмени становища.

Подкрепа за настоящите изменения на Правилата за търговия с електрическа енергия заяви и бившия депутат Георги Самандов, който взе участие като гражданин, но изрази и съответни резерви, предвид необходимостта от още законодателни действия.

Отлагателна клауза обаче е по-вероятно да няма, ако се съди от  отговора на ръководителя на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика и Топлоенергетика“  към КЕВР Пламен Младеновски. Той дори изрази учудване от искането на ЕСО за отлагане до 1 април.  В отговор на поставените въпроси Младеновски отново обясни, че  с предлаганите промени регулаторът въвежда законовите промени в подзаконовата уредба. Според него измененията в ПТЕЕ трябва да бъдат въведени без отлагане, тъй като сега на пазара е създадена абсурдна ситуация, която го деформира и редица участници имат финансов стимул умишлено да остават в недостиг. Както стана ясно от обяснението на директора от КЕВР при такава ситуация, дори и с тестове за по-продължителен период данните ще са изкривени. Изразено беше становището, че запазването на сегашната ситуация води до недостиг в цялата енергийна система и застрашава енергийната сигурност на страната. Младеновски обоснова и необходимостта от промяна в Методиката за определяне на цени на Доставчик от последна инстанция, което обаче изисква законови промени, които съответно трябва да бъдат направени от действащо Народно събрание. Той уточни, че Методиката в голямата си част е заимствана от германския и нидерландския оператори. В същото време изрази очакване от електроразпределителните предприятия, НЕК, АТЕБ, БФИЕК и другите участници в общественото обсъждане да представят повече коментари в писмените си становища по някои от текстовете в частта за реда, условията и съотношение в заплащането на мрежови услуги и цена за задължения към обществото, както и по сделките за транзит. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща