ЕК с две нови наказателни процедури срещу България заради слабо управление на водите

Още поне месец МОСВ ще подготвя за обществено обсъждане исканите от Брюксел законови промени

Климат / България , Климат / Екология
3E news
754
article picture alt description

Източник: МОСВ, архив.

Европейската комисия откри днес две нови наказателни процедури в областта на управлението на водите. Това съобщиха днес от Министерството на околната среда и водите. Първата процедура се отнася до неизпълнение на задължението за докладване на програма за мониторинг и за програмата от мерки, които България следва да разработи съгласно Рамковата директива за морска стратегия.

Предприети са действия за наваксване на допуснатите закъснения, а България вече докладва актуализираните програми за мониторинг - на 10 февруари 2023 г. Работи се и по актуализация на програмата от мерки.

Освен срещу България, ЕК стартира процедури за нарушения за неизпълнение на Рамковата директива за морска стратегия срещу още 8 държави членки – Дания, Естония, Гърция, Хърватска, Кипър, Латвия, Литва и Малта.

Втората наказателна процедура се отнася до неизпълнение задължението за докладване на третите  Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Плановете за управление на риска от наводнение (ПУРН) съгласно Рамковата директива за водите и Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Още с встъпването си в длъжност министър Росица Карамфилова предприе действия за активен диалог с представителите на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които изпълняват Споразумение за подпомагане на МОСВ при разработването на ПУРБ и ПУРН, с цел адресиране на натрупаните закъснения.

В резултат на предприетите действия ПУРН беше публикуван на 15 декември 2022 г. за обществено обсъждане.

По отношение на ПУРБ по искане на министър Карамфилова в края на януари, 2023 г. МБВР представи програма за действие и срокове  за изготвяне на проектите на ПУРБ и за съкращаване на натрупаното към момента забавяне. Съгласно разработеното предложение последните раздели на четирите ПУРБ ще бъдат представени в срок до 20 март 2023 г. на английски език. Паралелно ще бъде организиран процесът на техния превод, което ще позволи в началото на април проектите на ПУРБ да бъдат публикувани за консултация с обществеността  и забавянето да се съкрати до един месец.

Министерството на околната среда и водите ще продължи да публикува регулярна информация за напредъка на работата по  изготвянето на ПУРБ и ПУРН.

Освен срещу България, ЕК стартира наказателни процедури и срещу още 15 държави членки, които не са разработили своите планове съгласно Рамковата директива за водите и Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Повече информация за решенията на ЕК от днес можете да намерите тук:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_23_525

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща