11% ръст на парите в обращение през 2022 година отчете БНБ

С най-голям дял (39,66%) на банкнотите в обращение 50-левката, като към 31 декември в обращение са 236,6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.2%) са банкнотите от 5 лева

Икономика / Финанси
3E news
349
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

В края на 2022 г. парите в обращение са над 27,425 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на 2021 г.) те нараснаха с 11 на сто, или с близо 2,729 млн. лв., съобщава Българската народна банка в тримесечия си бюлетин „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“. За сравнение, през 2021 година нарастването на парите в обращение беше по-голямо както в процентно отношение (16.3 на сто), така и като абсолютна стойност (3,456 млрд. лв.).

Още по темата

През октомври – декември 2022 г. парите в обращение са се увеличили с 903.5 млн. лв., или с 3.4% в сравнение с края на септември 2022 г. Нарастването им през четвъртото тримесечие на 2022 г. е с 1.2 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2021 г. Най-голямо увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2022 г. беше регистрирано през декември – 989.0 млн. лв., което представлява 3.7% растеж спрямо предходния месец. По-значителното нарастване през декември е характерно за този период на годината предвид традиционно повишеното търсене на налични пари през коледните и новогодишните празници.

В края на 2022 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,96 на сто, а на разменните монети - 2,03 на сто.

С най-голям дял (39.66 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2022 г. е банкнотата от 50 лева, като към 31 декември в обращение са 236,6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,20 на сто) e броят на банкнотите от 5 лева.

Разменни монети

В края на 2022 г. в обращение са 3054.6 млн. броя разменни монети, които са с 44.7 млн. броя, или с 1.5% повече в сравнение с броя им в края на септември. За същия период общата им стойност се увеличи с 9.7 млн. лв., или с 1.8%.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на 2022 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна спрямо края на третото тримесечие на 2022 г., както и спрямо края на 2021 г.

Запазва се общата тенденция към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали. През четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо в процентно изражение (с 2.4%) е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева, а най-малко (с 0.6%) се е повишил броят на монетите от 20 стотинки.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 188.8 млн. (6.6%), а стойността им – с 40.3 млн. лв. (7.8%). На годишна база с най-бърз темп (9.4%) нараства броят на монетите с номинал 2 лева. В края на 2022 г. в обращение са 85.2 млн. броя от тях, което представлява увеличение със 7.3 млн. броя. При останалите номинали нарастването на броя им е в границите от 5.3% за монетите от 1 стотинка до 8.0% за монетите от 20 стотинки.

Неистински и преправени банкноти и разменни монети

За периода октомври – декември 2022 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 335 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. общият брой на неистинските банкноти е с 208 повече.

Негодни банкноти и разменни монети

При машинната обработка на постъпилите през четвъртото тримесечие на 2022 г. в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 13.5 млн. броя банкноти. Те представляват 7.34% от общия брой на обработените през отчетния период банкноти.

В резултат на машинната обработка на банкнотите през четвъртото тримесечие на 2022 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (33.59%), следвани от банкнотите от 20 лева (30.74%). С по-малки дялове са отделените негодни банкноти от 50 лева (17.86%) и от 5 лева (15.20%), а с най-малък дял (2.61%) са негодните банкноти от 100 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 338.6 хил. броя. Те представляват 2.01% от общия брой на обработените през отчетния период разменни монети

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща