Ще покриват до 50% от инвестицията във ВЕИ и батерии за бизнеса, мярката тръгва до дни

Някои от предприятията се притесняват дали ще могат да осигурят половината от средствата наведнъж.

Енергетика / България , Индустрия
Рая Лечева
1310
article picture alt description

Източник: Pixabay

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната мрежа.

В началото на февруари ще започне кандидатстването по широко рекламираната процедура за бизнеса за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с бюджет 200 млн. лева. Процедурата е по Плана за възстановяване и устойчивост и се обявява от Министерството на иновациите и растежа като е една от мерките, която ще финансира изграждане на ВЕИ в предприятията

Мярката е насочена към микро-, малки, средни предприятия и дружества с до 3000 служители. „По нея бизнесите ще могат да изграждат мощности до 1 MWh за собствено потребление. Мярката е много навременна заради повишението на цените на електроенергията. Ще помогнем на фирмите да облекчат месечните си разходи за производство, като предоставим до 50% грантово финансиране за изграждане например на фотоволтаици и батерии“, съобщи директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР Илияна Илиева само преди няколко дни.

Срокът за кандидатстване ще бъде три месеца, а дружествата ще трябва да подготвят идейни проекти за създаване на ВЕИ системите. „Оценката на проектните им предложения ще бъде максимално облекчена“, каза още директорът на ГД ЕФК и припомни, че кандидатстването ще е електронно през системата ИСУН.

От 100 000 до 1 млн. лева финансиране по мярката, ще могат ли фирмите да намерят половината

Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 100 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева. Размерът на безвъзмездната помощ ще покрие до 50% общата инвестиция по проекта, пише в условията за кандидатстване.

Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не трябва да надвишава:

  • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

За компаниите процентът съфинансиране не е без значение, много е важно да направят внимателно разчетите, но особено по-малките се притесняват дали биха могли да намерят половината средства, за да инвестират в подобен проект. Това може да бъде едно от затрудненията. Само преди няколко дни обаче министърът на иновациите и растежа обяви, че Българската банка за развитие ще осигури мостово финансиране за ВЕИ на малки и средни фирми. От друга страна все по-атрактивни безлихвени кредити предоставят и търговските банки.

Могат да кандидатстват всички с изключение на енергийни и агро компании

Проекти могат да подават предприятия от всички сектори на икономиката с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, както и предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти. Кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 година.

Батериите да съхраняват енергия поне часа за поне 25% от инсталираната мощност

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на проекта не би трябвало да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност. Това трябва да е разписано в актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да са с общ минимален капацитет равен на съхранение с продължителност от поне четири часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по процедурата.

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система се удостоверява с протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение. Той трябва да е издаден от юридическо лице, ангажирало в екипа си лице, притежаващо необходимата професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗЕВИ) и монтирало съоръжението.

Протоколът задължително трябва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия - продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, към която са присъединени.

Поне пет години без промени в собствеността на инсталацията

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане).
Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица. Необходимо е те да притежават необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Всички разходи по инвестицията да са извършени от един изпълнител

Всички разходи по инвестицията да са извършени от един изпълнител (юридическо лице) се подчертава още в условията за кандидатстване.

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии, пише още в изискванията по процедурата.

Необходими документи

В зависимост от степента на готовност, кандидатът трябва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на адрес.

За определяне на реалистичността на предвидените разходи, трябва са извършени предварителни анализи и пазарни проучвания за пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии). Трябва да се посочи и пределна цена за 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии), която ще бъде обявена при стартиране на процедурата, пише още в изискванията за процедурата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща