Присъединяването на нови ВЕИ мощности изисква допълнителни инвестиции в мрежите

Енергетика / България
3E news
1031
article picture alt description

Източник: needpix.com

През последната година и половина се наблюдава значително нарастване на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности към разпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО, което предопределя бъдещото развитие на мрежите с цел тяхното адаптиране към новите условия на експлоатация, рехабилитация и разширяване. Особено засилен е инвеститорският интерес за изграждане на фотоволтаични съоръжения в слабо заселени и обезлюдени региони от североизточната част на страната, където потреблението на електроенергия е силно намалено, дори липсва, и на практика няма предвиден наличен капацитет за трансформация и пренос на енергия.

За да бъде ефективно и възможно бързото присъединяване на нови производствени мощности, които произвеждат електроенергия за пренос по мрежата, е необходимо, със същия темп и интензивност, да се направят нови инвестиции, които да осигурят капацитет на съоръженията за трансформиране и пренос на произведената енергия. Именно това са допълнителните капиталови разходи, които са предопределени от т.нар. „зелен преход“ в сектора. Липсата на синхрон и планиране между присъединяването на малки ВЕИ производители и осигуряване на средства за инвестиции и реалното им влагане в мрежата е основният фактор за забавяне на процесите по преход към екологично чисто производство.

Към настоящия момент от операторите на мрежи се изисква все по-бързо присъединяване към мрежите на новите производители, но нито регулаторната ценова рамка, нито действащите законови процедури позволяват навременното и ритмично обновяване на мрежовата инфраструктура в посока разпределение на произведената ВЕИ енергия. Точно в това се крие големият риск за енергийната сигурност на страната, както и е застрашено качественото и непрекъснато доставяне на енергия за клиентите.

Като мрежови оператор на територията на Североизточна България, ЕРП Север работи в условията на регулирани приходи и контрол на инвестиционните разходи, съчетано с времеви утежнения, породени от провеждането на дълги и тромави ЗОП процедури. Изчисленията показват, че необходимите инвестиции за подмяната на мрежови елементи и рехабилитация на съществуващи такива, като резултат от подадените искания за присъединяване и включване на нови производствени мощности от възобновяема енергия, са с около 14 пъти по-висока стойност спрямо утвърдената инвестиционна програма от Регулатора. Тези инвестиции в разпределителните мрежи, които ще са изцяло резултат от нуждата за присъединяването на ВЕИ мощности ще доведат до допълнителна финансова тежест за всички ползватели на разпределителните мрежи, изразяваща се в неизбежен ръст на мрежовите тарифи за всички крайни потребители на фона и на продължаващата криза, свързана с цените на електрическата енергия и високата инфлация.

С цел ограничаване на финансовия ефект за крайните клиенти е необходима политическа воля и лидерство за осигуряване на безвъзмездно финансиране за електроразпределителните дружества, както и балансирана и последователна регулаторна политика. Обмисляните нормативни промени, трябва да са двупосочни: не само за ускоряване и улесняване на инвеститорите в процеса им по присъединяване към мрежите, но и насочени към сигурността на мрежите и допълнителните разходи, които са предизвикани от процеса по присъединяване на новите производители.

Предвидените изменения в ЗЕВИ целят единствено улесняване на присъединяването на нови ВЕИ мощности, което включва по-кратки срокове за присъединяване, както и създаването на административни звена за контакт при общините, които да предоставят напътствия в целия процес по кандидатстване и издаване на разрешение. Предложените по-кратки срокове за присъединяване не кореспондират по никакъв начин с необходимостта от реконструкция на мрежата или изграждане на нови съоръжения за присъединяване, което би довело не само до сериозни нарушения в качеството на доставяната електрическа енергия, но и до изчерпване на мрежовия капацитет.

Не на последно място е необходимо да се предвиди и ценовият ръст и структура на тарифите за мрежовите оператори, който ще продължи да бъде регулиран и заплащан от всички ползватели.

В тази връзка и в настоящия контекст на планирани промени в Закона за енергията от възобновяеми източници този сценарий е повод ЕНЕРГО-ПРО да сигнализира за наличието на предпоставки за претоварване на мрежата заради планираните законови улеснения за изграждане на соларни инсталации за собствени нужди.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща