Министерство на финансите спира пласиренато на дългови книжа до края на годината на вътрешния пазар

Общият размер на подадените поръчки на осмия за годината аукцион на ДЦК, проведен на 3 октомври, достигна 156 млн. лв., при целево ниво от 200 млн. лева

Икономика / Финанси
Георги Вулов
559
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Министерството на финансите отменя публикувания на 13.09.2022 г. емисионен календар, като ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово финансиране. Това означава, че до края на годината няма да се провеждат аукциони за Държавни ценни книжа (ДЦК) за набиране на средства от вътрешния пазар.

Още по темата

Според съобщението до медиите, на осмия акцион за ДЦК, организиран от БНБ на 3 октомври по поръчка на Мининтерство на финансите, е преотворена емисия ДЦК с оригинален матуритет от 10,5-години, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година.

Пласирани бяха ДЦК за 102,75 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,01% и годишна лихва от 2.25% (най-високата досега, какъвто беше и за уакциона, проведен на 19 септември).

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 90,27%, следвани от застрахователни дружества – 3,89%, пенсионни фондове – 2,92%, гаранционните фондове – 1,9%, и други  0,97%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 156 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 0,78. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 221 базисни точки. Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване, уточняват от финансовото ведомство.

Според отменения емисионен календар, до края на годината трябваше да се проведат общо 9 аукциона: още 3 през октомври на обща стойност 700 милиона лева, и още 6 през ноември и декември, за които сумите за всеки уакцион не бяха определени, но при общ индикативен обем от 900 млн. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща