„Булгартрансгаз“ стартира разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница

Енергетика / Технологии
Маринела Арабаджиева
971
article picture alt description

„Булгартрансгаз“ стартира разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница. Става въпрос за газопровод с дължина 474 километра,  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 286 000 000 лева без ДДС.


От информацията на дружеството става ясно, че поръчката се обявява във връзка с наличието на възможност за разширение на газопреносната врежа на „Булгартрансгаз“ с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, както и за съседните страни и региони, така също и за утвърждаване на ролята на България като газоразпределителна страна в региона на ЕС.


В настоящата процедура е налице необходимост от възвръщаемост на инвестицията с цел финансиране и респективно ежемесечно изплащане на дължимото възнаграждение на изпълнителя за по-дълъг срок от време, се казва в информацията.  Припомня се също така че дружеството е процес на Open Season.

„Булгартрансгаз“ обявява процедура за изграждане на етап от разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граници. Процедурата е по реда на ЗОП, се казва в съобщението на дружеството.


„Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“


„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“.
С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ ЕАД спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на Република България, съгласно новия  раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”.


С реализацията на поръчката се цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за България и съседните балкански страни и региона и затвърждаване ролята на Република България като транзитна страна в региона и Европейския съюз.


Параметрите на предвидения за изграждане преносен газопровод с приблизителна дължина 474 км с диаметър DN 1200 и максимално работно налягане от 7,5 MPa. Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области.

Основните видове работи, включени в предмета на поръчката, са:

Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;

Доставка на материали и оборудване – тръби, кранове, фасонни части и други;

Строително-монтажни работи – изкопни работи, монтажни работи при полагането на газопровода, включително заваръчни работи, строително-монтажни работи, свързани с електрозахранване, електроинсталации, КИП и А, мълниезащита, комуникационни и информационни мрежи и съоръженията към тях и други;
 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 286 000 000 лева без ДДС, като тя е определена на база извършените обобщени предварителни (прединвестиционни) проучвания през месец януари 2018 г.


Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.
Поради големия обем на документацията за участие в обществената поръчка,  както и предвид обстоятелството, че същата съдържа множество специфични технически данни, с цел да бъдат улеснени заинтересованите лица и евентуални участници, документацията на поръчката ще се публикува в Профила на купувача на „Булгартрансгаз“ ЕАД и в превод на английски език.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща