НЕК са категорични, че не са повлияли на притока на вода в река Искрецка

На 17 август са били спрени всички водохващания от събирателен пункт "Искрецки", но те не могат да окажат очаквания ефект предвид карстовия характер на планинския масив, множеството пещери в района

Енергетика / България
3E news
623
article picture alt description

НЕК посочват, че съоръженията им се намират на 11 км от водоснабдителната система на село Искрец и не биха могли да повлияят съществено на притока на реката предвид тяхната отдалеченост и карстовия планински масив, посочиха снощи от компанията в съобщение до медиите.

Основното предназначение на съоръженията от каскада „Петрохан“ е да осигури вода за питейно водоснабдяване за общините Монтана, Враца, Берковица и Вършец. Преди да достигне до тези консуматори, водата се преработва енергийно чрез три стъпала водноелектрически централи.

Централите от каскада „Петрохан“ (ВЕЦ Петрохан, ВЕЦ Бързия и ВЕЦ Клисура) са собственост на „Енерго-Про – България“ ЕАД. НЕК ЕАД не притежава водноелектрически централи в района. Част от каскадата са и няколко събирателни канала с водохващания и три изравнителя, които се поддържат от предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД.

Управлението на водите от съоръженията се извършва съгласно издаденото разрешително и месечните графици на МОСВ в частта за язовир „Среченска бара“. През последните седмици не са извършвани промени в режима на работа на управляваните от предприятие „Язовири и каскади“ съоръжения.

Всички хидротехнически съоръжения са изградени в поречието на р. Бързия и попадат във водосбора на р. Огоста. Единствено събирателен канал „Искрецки“ попада във водосбора на р. Искър, чийто ляв приток е р. Искрецка.

Предвид рязкото намаляване на оттока на р. Искрецка, в района на с. Искрец, на 17.08.2022 г. предприехме извършване на оглед на стопанисваните от предприятие „Язовири и каскади“ хидротехнически съоръжения от събирателен канал „Искрецки“. При огледа се констатира намален повърхностен отток в района на канала, който е резултат от продължаващото в цялата страна маловодие, характерно за този период от годината, констатират от компанията.

Сумарното водно количество от деривацията, което е измерено при огледа е в размер на около 40 л/сек., при застроено водно количество за канала 677 л/сек. След отправено искане от ГДПБЗН за оказване на съдействие, още на 17.08.2022 г. всички водохващания от събирателен канал „Искрецки“ са изключени, т.е. в канала не постъпва никаква вода от деривацията. Тези 40 л/сек. от събирателен канал „Искрецки“ няма да окажат очаквания ефект върху водността на р. Искрецка, предвид карстовия характер на планинския масив, множеството пукнатини и пещери в района, където водата попива. Това количество вода е нищожно предвид геоложките особености на района и географското отстояние от р. Искрецка. 

3eNews очаква официални отговори и на Министерството на околната среда и водите дали има нарушения при ползването на водите на реката от всички компании, включително НЕК, които имат разрешително за водоползване по нея.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща